Hallitus voi perustaa pysyviä valiokuntia avustamaan hallitusta sen tehtävien ja velvollisuuksien valmistelussa ja hoitamisessa, ja lisäksi se voi päättää niiden koosta, kokoonpanosta ja tehtävistä. Kreatella on seuraavat valiokunnat: tarkastusvaliokunta sekä palkitsemis- ja nimitysvaliokunta.

Hallituksen valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa hallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa, vaan ne avustavat hallitusta tällaisten asioiden valmistelussa. Valiokunnat raportoivat säännöllisesti toiminnastaan hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia tehtäviä. Tarkastusvaliokunta valmistelee esimerkiksi taloudelliseen raportointiin, riskienhallintaan, lähipiiritoimien seurantaan ja arviointiin, tilintarkastajiin, sisäisen tarkastukseen sekä lakien ja määräysten noudattamiseen liittyviä asioita. Hallitus on vahvistanut tarkastusvaliokunnan pääasialliset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan sekä jäsenet nimittää Kreaten hallitus. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu kolme hallituksen jäsentä, joiden toimikausi on yksi vuosi ja toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava Kreatesta riippumattomia ja vähintään yhden valiokunnan jäsenen on oltava riippumaton Kreaten merkittävistä osakkeenomistajista. Valiokunnan jäseneksi ei voida ottaa henkilöä, joka osallistuu Kreaten tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön päivittäiseen johtamiseen (esimerkiksi toimitusjohtajana).

Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät. Vähintään yhdellä valiokunnan jäsenellä on oltava asiantuntemusta laskentatoimesta tai tilintarkastuksesta. Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti ja tarvittaessa.

Kreate Group Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksessa 29.3.2022 hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Elina Pitkämäen ja jäseniksi Jussi Aineen ja Petra Thorénin.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta valmistelee Kreaten hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan ja Kreaten muun johtoryhmän palkitsemisasioita ja nimitysasioita sekä Kreaten noudattamia palkitsemisen periaatteita. Valiokunta avustaa hallitusta toimitusjohtajan ja toimitusjohtajalle suoraan raportoivien johtoryhmän jäsenten toiminnan arvioinnissa ja palkitsemisessa, identifioi henkilöt, jotka olisivat päteviä toimimaan Kreaten toimitusjohtajana ja antaa hallitukselle suosituksensa toimitusjohtajan valinnasta.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta valmistelee myös Kreaten yhtiökokoukselle esitettävän toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin sekä hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen. Hallitus on vahvistanut tarkastusvaliokunnan pääasialliset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajan sekä jäsenet nimittää Kreaten hallitus. Palkitsemis- ja nimitysvaliokuntaan kuuluu kolme hallituksen jäsentä, joiden toimikausi on yksi vuosi ja toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava Kreatesta riippumattomia eikä Kreaten toimitusjohtaja tai muu johtoryhmään kuuluva henkilö saa olla valiokunnan jäsenenä. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti ja tarvittaessa.

Kreate Group Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksessa 29.3.2022 hallitus valitsi keskuudestaan Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi Petri Rignellin ja jäseniksi Timo Kohtamäen ja Timo Pekkarisen.