Kreaten vahvuuksissa korostuvat vakaa markkina, kysytty erityisosaaminen, vaikuttavat referenssit, tyytyväiset asiakkaat, osaava ja motivoitunut henkilöstö, vahva tuloksentekokyky sekä vakaa markkina.

Suuri markkina vakailla kasvunäkymillä
Infrarakentamisen markkinan koko oli 6,6 miljardia euroa Suomessa vuonna 2019 ja se kasvoi vuosittain noin 3,5 prosenttia 2000–2019. Markkinan kehityksen odotetaan jatkuvan vakaana ja markkinan koon kasvavan keskimäärin 0,8 prosenttia vuodessa päätyen 6,8 miljardiin euroon vuoteen 2023 mennessä. Tulevina vuosina kysyntää ajavat erityisesti kaupungistuminen, suuri rakentamisen korjausvelka sekä julkisen puolen elvytysohjelma. Lisäksi maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset sekä Suomen 12 vuoden valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman odotetaan tukevan kasvua tulevina vuosina.1

Laaja ja erikoistunut tarjooma vastaa tarpeisiin
Kaupungistumisen myötä infrarakentamisen markkina keskittyy suurimpiin kaupunkeihin. Samalla infrahankkeiden vaativuus kasvaa, sillä jo rakennetussa tiiviissä kaupunkiympäristössä tilaa on rajallisesti. Lisäksi kaupunkiympäristössä rakentamiselle tyypillistä ovat vaativat maaperäolosuhteet, rakentaminen maan alla tai korkealla maanpinnan yläpuolella.2

Kreaten johto uskoo, että laaja ja erikoistunut tarjooma sekä edelläkävijyys digitaalisten työkalujen hyödyntämisessä tuo yhtiölle kilpailuetua hankkeisiin, joissa vaaditaan monipuolista infrarakentamisen erityisosaamista ja osaamista vaativien hankkeiden toteuttamisessa.

Ensiluokkaiset referenssit
Kreatella on ensiluokkaisia referenssejä vaativista infrastruktuuriprojekteista sekä kokemusta erittäin vaativista projekteista, jota Kreaten johdon mukaan harvalla kilpailijalla on. Kreaten johto uskoo, että aikaisemmat onnistuneet referenssit tuovat Kreatelle jatkossakin kilpailuetua, sillä toimialalla aikaisempien referenssien merkitys on suuri uusien projektien voittamisessa.

Tyytyväinen asiakaskunta
Kreaten asiakaskunta on monipuolinen ja koostuu suurimmaksi osaksi stabiileista julkisen sektorin asiakkaista. Kreaten asiakkaat, niin julkiset kuin yksityisetkin, ovat tyytyväisiä yhtiön tarjoamiin palveluihin. Tätä osoittaa asiakkaiden NPS-indeksi, joka on Kreatella huomattavasti kilpailijoita korkeampi. Kreaten NPS-indeksi on 71 pistettä kun kilpailijoiden keskimääräinen indeksi on 15 pistettä.3

Houkutteleva työnantaja
Kreaten johto näkee yhtiön olevan houkutteleva työnantaja alan parhaille työntekijöille ja uskoo tämän tuovan kilpailuetua, sillä osaava henkilöstö on keskeisessä roolissa Kreaten liiketoiminnassa ja kannattavan kasvun saavuttamisessa. Kreate on onnistunut saavuttamaan hyvän sekä tasaisen nousujohteisen nettosuositteluindeksin (eNPS)4 työntekijöidensä keskuudessa.

Keskeisimmät tekijät, joiden avulla Kreaten johto uskoo houkuttelevansa ja pitävänsä alan osaavat ammattilaiset ovat yrittäjähenkinen kulttuuri ja ketteryys, ammatillisesti vaativat ja monipuolista osaamista edellyttävät projektit, selkeät urapolut sekä houkutteleva palkitsemisjärjestelmä.

Ammattitaitoinen henkilöstö
Kreaten henkilöstöllä on kokemusta sadoista monipuolisista ja vaativista infrahankkeista ympäri Suomen. 30.6.2020 päättyneellä kuuden kuukauden ajanjaksolla 50 prosenttia Kreaten toimihenkilöistä oli koulutukseltaan insinöörejä, 24 prosenttia rakennusmestareita ja 12 prosenttia muun ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita.

Kreaten omat työntekijät hoitavat tyypillisesti haastavimmat tehtävät projekteissa, kun taas alihankkijoita käytetään toistuvissa työsuorituksissa. Johdon mukaan Kreate käyttää useisiin kilpailijoihin verrattuna vähemmän alihankintaa, mikä mahdollistaa paremman näkyvyyden ja projektihallinnan rakennustyömailla.

Tehokas toimintamalli
Kreatella on tehokkaat prosessit, joiden pohjana on ammattimainen projektijohto, työnsuunnittelu, aikataulutus sekä yhdenmukaiset toimintatavat, jotka mahdollistavat työvoiman ja kaluston tehokkaan hyödyntämisen. Erikoisosaaminen sekä erikoiskalusto liikkuvat myös hankkeiden mukaan tarvittaessa valtakunnallisesti. Tehokkaiden prosessien ansiosta yhtiö pystyy toteuttamaan projektit suunnitellun mukaisesti kannattavasti. Vuodesta 2017 noin 95 % Kreaten projekteista on ollut euromääräisesti kannattavia.5

Kreate osallistuu tarjouskilpailuihin suunnitelmallisesti. Yhtiö keskittyy erityisesti teknisesti vaikeiden tai erikoisosaamista vaativien hankkeiden tarjoamiseen. Ammattitaitoinen tarjoustoiminta edistää yhtiötä voittamaan kilpailutuksia ja pitämään samalla hyvän kannattavuustason projekteissa.

Vahva talous
Kreate on kasvattanut liikevaihtoaan voimakkaasti ja pitänyt kannattavuutensa sekä pääomantuoton hyvällä tasolla. Kreaten kannattavuus ja kasvutahti ovat olleet korkeammalla tasolla kuin kilpailijoilla keskimäärin. Kreaten sijoitetun pääoman tuotto on myös ollut korkea, keskimäärin 17,6 prosenttia vuosina 2018–2019. Kreaten operatiivinen vapaa kassavirta on ollut vahvaa, koska kannattavuus on ollut hyvällä tasolla ja liiketoimintamalli ei sido paljon pääomaa. Vahvan kassavirran avulla Kreate voi tulevaisuudessa mahdollistaa tasaisen osingonmaksun ja kohdennetut yrityskaupat.

[1] Lähde: Kolmannen osapuolen markkinatutkimus.

[2] Lähde: Kolmannen osapuolen markkinatutkimus.

[3] Lähde: Kolmannen osapuolen markkinatutkimus. Net promoter score (suomeksi nettosuositteluindeksi). Pistevälillä -100-100. Indeksi mittaa kuinka halukkaita asiakkaat ovat suosittelemaan yhtiötä ystävilleen tai kollegoilleen. Kreaten N=31. Kilpailijoiden mediaani koostuu neljästä kilpailijasta, N=64 (keskimääräinen N=16) 

[4]eNPS, Employee Net Promoter Score (suomeksi: työntekijän nettosuositteluindeksi). Pistevälillä -100-100. Perustuu Kreaten tekemään työntekijöiden tyytyväisyyskyselyyn. Kreaten yhteisyritys KFS Finlandin työntekijät ovat osallistuneet tyytyväisyyskyselyyn.

[5] Pois lukien ennen 1.1.2017 aloitetut projektit, keskeneräiset projektit, ympäristörakentamisen (lopetettu liiketoiminta) projektit, pienemmät työt, murskaustyöt sekä sisäiset projektit (N=338 projektia)