Kreate toimii infrarakentamisen markkinassa Suomessa keskittyen teknistä erikoisosaamista vaativiin projekteihin. Vuonna 2022 Kreate laajensi toimintaansa Ruotsiin, missä liiketoiminta keskittyy vaativaan kallio- ja tunnelirakentamiseen.

Rakennusalan on kohdannut kolme kriisiä kahden vuoden aikana: koronapandemia kuritti taloutta ja rakennustyömaiden toimintaa erilaisten rajoitusten myötä, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan aiheutti rakennusmateriaaleissa saatavuusongelmia ja kustannusnousua, ja nyt meneillään on energiapulan vauhdittama inflaatio ja taloudellinen taantuma. Globaalit muutokset ovat nopeita ja haasteet kasvavat
niin luonnon, hyvinvoinnin kuin taloudenkin osalta. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö tarjoaa myös mahdollisuuksia, ja yhteistyössä koko rakentamisen toimintaketju voi vauhdittaa vihreää ja digitaalista kaksoissiirtymää etsimällä ratkaisuja entistä vastuullisempaan rakentamiseen.

Pitkän aikavälin kehitystrendit vaikuttavat maailmaan ja antavat suuntaa infrarakentamiseen tulevina vuosina. Joukkoliikenneinfran merkitys kasvaa hiilineutraalisuustavoitteiden myötä, uudet hankintamallit lisääntyvät ja vihreän kaksoissiirtymän keskiössä ovat kiertotalous ja digitalisaatio. Korona-ajan muuttoliikkeestä ja monipaikkaisuudesta huolimatta myös kaupunkikeskustojen tiivistyminen jatkuu tulevaisuudessa. Kreate vastaa muuttuvaan toimintaympäristöön etsimällä uusia ratkaisuja, syventämällä osaamistaan
ja hyödyntämällä monipuolisen asiantuntemuksensa asiakkaan eduksi.

Trendit
Trendit, jotka ohjaavat Kreaten toimintaa

Toimintaympäristön kehitys (Q1/2023)

Niin Rakennusteollisuuden kuin Valtiovarainministeriön rakennusalan suhdanneryhmä RAKSU:n arviot vuodesta 2023 ovat matalavireisiä. Molemmat arvioivat koko rakentamisen alalle laskua noin 3–4 prosentin verran. Rakennusteollisuus arvioi maaliskuun lopussa julkaistussa suhdannekatsauksessaan asuntorakentamisen laskevan jopa 20 prosenttia vuonna 2023, kun infrarakentamisessa lasku jää kahteen prosenttiin. Kokonaistilannetta piristävät korjausrakentamisen 1,5 prosentin sekä toimitila ja -teollisuusrakentamisen lähes prosentin kasvuodotukset. Suhdannekatsauksessa ennustetaan rakentamisen suhdanteen olevan nyt lähellä pohjaa ja kääntyvän hitaasti kasvuun tuotannon jatkaessa vielä tovin laskusuunnassa.  

Asuntorakentamista painavat alas asuntoaloitusten voimakas supistuminen, mikä johtuu odotuksia kovemmasta korkotasosta ja tarjonnan kasvusta. Infrarakentamisen toimialassa väylärakentamisen arvioidaan hidastuvan, mutta toisaalta kustannuskehityksen tasaantumisen odotetaan tukevan hankkeita taloudellisesta näkökulmasta. Rakennusteollisuus arvioi, että vakaan kasvun aika on nyt ohi ja toimintaympäristöön tulevat vaikuttamaan tarjottavien kohteiden niukkuus sekä häiriöt tarjoustoiminnassa. Viime vuodet Suomea on kuitenkin rakennettu ennätyksellisen paljon ja suhteellisen edullisesti, kun kustannukset ja korot ovat olleet matalalla. 

Toimintaympäristössä tapahtuvien nopeidenkin muutosten myötä pitkän aikavälin ennustettavuus infrarakentamisessa on haastavaa ja eri infrasegmenttien välillä kehitys saattaa vaihdella negatiivisesta positiiviseen. Asuntorakentamisen ennustettu vähentyminen heijastuu erityisesti pohjarakentamisen markkinaan, mutta toisaalta kasvuodotuksilla ladatun korjausrakentamisen odotetaan tasapainottavan pohja- ja erikoispohjarakentamisen markkinaa. Vaikka taantuman uhka, nopeasti edennyt inflaatio ja korkojen nousu vaikuttavat rakentamisen toimialan kannattavuuteen, on suunnitteilla myös monia teollisuuden investointeja, joiden mahdollinen käynnistyminen kuluvan vuonna tasapainottaisi laskusuhdanteiseksi arvioitua infrarakentamisen markkinaa. Elinkeinoelämän tammikuussa 2023 toteuttaman investointitiedustelun mukaan teollisuusinvestointien odotetaan kasvavan kuluvana vuonna seitsemän prosenttia ja nousevan 9,6 miljardiin euroon. Metsä-, energia- ja kaivosteollisuus sekä erilaiset vihreään siirtymään liittyvät hankkeet voivat käynnistyessään pitää infrarakentamisen volyymin korkealla ja tuoda jatkuvuutta markkinaan. 

Vuodelle 2023 ennustetusta infrarakentamisen laskusta huolimatta on Suomessa pitkän aikavälin näkymä infran osalta vakaa. Myös Ruotsissa talonrakentamisen toimiala ja asuntokauppa ovat olleet laskussa asuntojen hintojen pudotessa enemmän kuin Suomessa. Heikentyvästä kokonaisvolyymista huolimatta Ruotsin inframarkkina jatkaa myötätuulessa ja erityisesti Kreatelle soveltuva ja erityisosaamista vaativa kallio- ja betonirakentamisen markkina jatkuu lähivuodet erittäin vahvana. 

Hidastunut talouskasvu ei tue rakentamistarpeiden nopeaa kasvua ja korjausvelan pienentämistä.  Rakennusalalla ollaan valmiita toimimaan edelleen talouskasvun veturina, mutta rakentamisen kysyntään vaikuttaa paljon myös rakentamisen osapuolten uudistumiskyky ja valtion talouden kestokyky. Julkisen sektorin mahdolliset elvytystoimet sekä siirtyminen fossiilisista raaka-aineista kohti uusiutuvan energian vaihtoehtoja luo markkinaa ja mahdollisuuksia myös infratoimijoille. Osa infrahankkeista saattaa valtiontalouden säästötoimenpiteiden takia lykkääntyä samalla kun infran korjausvelka kasvaa entisestään. Suomen NATO-jäsenyydellä voi myös olla vaikutusta infrarakentamisen kysyntään valtakunnallisesti. Kaupungistumisen, infrarakentamisen korjausvelan sekä julkisen sektorin projektien odotetaan edelleen toimivan kysynnän ajureina tulevaisuudessa. 

Kreate on strategiassaan valinnut liiketoiminnoikseen sellaisia megatrendien tukemia infran taito- ja väylärakentamisen osa-alueita, jotka ovat pitkän aikavälin kasvusuuntia. Erikoistuminen vaativaan ja monipuoliseen infraan kantaa markkinassa merkittävästi paremmin yli syklien ja suvantovaiheiden kuin perusinfran rakentamiseen keskittyminen. Myös Kreaten laajentuminen Ruotsiin, Suomea kaksi kertaa isompaan inframarkkinaan, tarjoaa kasvumahdollisuuksia muun muassa Suur-Tukholman alueen teknisesti vaativissa infrarakentamisen hankkeissa. 

Kokonaisuudessaan Kreate näkee taito- ja väylärakentamisen vaativaan infrarakentamisen soveltuvan markkinan laskevan vuonna 2023 verrattuna vuoden 2022 tasoon verrattuna. Kreaten tilannetta parantaa kuitenkin strateginen erikoistuminen vaativien infrakohteiden toteuttamiseen sekä hyvä tilauskanta, josta osa ulottuu tuleville vuosille.