Kreaten johdon mukaan koronaviruspandemiasta johtuva tarjouspyyntöjen niukka määrä on aiheuttanut toimintaympäristössä selkeää kilpailun kiristymistä 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella. Tarjoajien määrän lisääntyminen kaikissa liiketoiminnoissa on laskenut rakentamishankkeiden hintatasoa sekä aiheuttanut haasteita alan toimijoille. Ainoastaan teknisesti vaikeissa ja erikoisosaamista vaativissa kohteissa tarjoajien määrä on pysynyt maltillisena. Kreaten strateginen erikoistuminen vaativien kohteiden toteuttajana on kuitenkin johdon näkemyksen mukaan tuonut kilpailuetua kiristyneessä markkinatilanteessa.

Kreaten hallitus on asettanut seuraavat taloudelliset tavoitteet Listautumisen yhteydessä. Taloudelliset tavoitteet ovat tulevaisuutta koskevia lausumia, eivätkä ne ole takeita Kreaten tulevasta taloudellisesta menestyksestä. Kreaten tulevaisuudessa toteutuvat tulokset voivat poiketa merkittävästi alla esitetyistä lausumista tai niistä pääteltävissä olevista tuloksista johtuen monista tekijöistä.

  • Liikevaihdon kasvattaminen 300 miljoonaan euroon vuoteen 2024 mennessä orgaanisen kasvun ja valikoitujen yritysostojen tasapainoisen yhdistelmän kautta;
  • EBITA-marginaali yli 5 prosenttia keskipitkällä aikavälillä; ja
  • Nettovelka/käyttökate alle 2,0.

Tulosohjeistus

Suomen infrarakentamisen markkina on historiallisesti katsottuna kasvanut tasaisesti. Vuonna 2020 markkinan koko oli arviolta seitsemän miljardia euroa, ja sen on arvioitu pysyvän samalla tasolla tai laskevan hieman vuonna 2021. Johdon arvion mukaan COVID-19-pandemia on lykännyt tiettyjen infrakantamisen projektien aloitusta vuoden 2020 aikana, johtaen yleisesti ottaen alhaisempaan tilauskantaan vuodelle 2021. Lyhyellä aikavälillä erityisesti kaupungistumisen, infrarakentamisen korjausvelan sekä julkisen sektorin projektien odotetaan toimivan kysynnän ajureina.

Kreate arvioi, että sen liikevaihto (2020: noin 235 miljoonaa euroa) laskee vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020. 31.12.2020 Kreaten tilauskanta oli noin 135 miljoonaa euroa (31.12.2019: 177,2 miljoonaa euroa). Tästä noin 111 miljoonaa euroa odotetaan realisoituvan vuoden 2021 aikana (31.12.2019: 130,3 miljoonaa euroa vuoden 2020 aikana). Viimeisen kolmen vuoden aikana Kreate on tuottanut tilikauden aikana keskimäärin 107 miljoonaa euroa liikevaihtoa tilikauden alussa olleen tilauskannan lisäksi. Kreate arvioi, että 31.12.2020 tilauskannan odotettu kannattavuus oli normaalilla tasolla.