Kreate Oy ja Liikennevirasto allekirjoittivat sopimuksen siirtymisestä Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie -hankkeen toteutusvaiheeseen. Samalla päättyy kehitysvaihe, jonka aikana innovoitiin kustannustehokkaampia ja teknisesti toimivampia ratkaisuja hankkeen toteuttamiseksi. Rakentaminen käynnistyy helmikuussa 2019 ja urakan on määrä valmistua syksyllä 2021.

Klaukkalan ohikulkutien Suunnittele ja toteuta-urakkamalli (STk) jakautui kehitysvaiheeseen ja optiona olevaan toteutusvaiheeseen, jonka sopimus allekirjoitettiin 21.12.2018. Kehitysvaiheen lopuksi Kreate luovutti Liikennevirastolle alustavan rakennussuunnitelman, jota päivitetään rakentamisen edetessä työvaiheiden mukaan.

– Vaikka kehitysvaihe nyt päättyi, jatkamme hyvin alkanutta ja yhteistä innovointia myös toteutuksen aikana. Kehitimme erinomaisia ratkaisuja, joiden avulla saatiin kustannussäästöjä sekä parannettiin hankkeen massataloutta ja teknisiä ratkaisuja. Optimoimme esimerkiksi siltatyyppejä ja siltojen pituuksia, kertoo projektipäällikkö Sami Laakso Kreatesta.

Louhitulle kalliomateriaalille uusi elämä tien pohjarakenteissa

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie parantaa alueen liikenneolosuhteita sekä mahdollistaa niin Klaukkalan taajaman kuin lähialueiden maankäytön kehittämisen. Valmistumisen jälkeen uusi ohikulkutie kulkee isojen kallioiden läpi, joista suurimmat ovat Kirkkotien, Lamminsuon, Luhtajoen ja Metsäkylän eritasoliittymien yhteydessä.

Urakassa on merkittävä määrä maaleikkauksia ja kalliolouhintoja, joista syntynyt maa-aines oli alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoitus ajaa ulos hankkeelta katu- ja tieverkkoja pitkin. Kreaten aktiivisen innovoinnin lopputuloksena maanmuokkaustyössä syntyvää määrää saatiin pienennettyä ja kaikki syntyvä maa- ja kallioaines saadaan hyödynnettyä rakentamisessa pois kuljettamisen sijaan.

– Käytämme Klaukkalan ohikulkutien urakassa kaiken kalliosta louhittavan materiaalin tien rungon ja penkereiden rakentamiseen, sillä alkuperäisestä tiesuunnitelmasta poiketen ehdotimme tien nostoa paikoitellen jopa 3 metriä. Näin varmistamme, että kivi- tai maa-ainesta ei tarvitse kuljettaa paikan päältä pois ja ympäristölle aiheutuva haitta pienenee oleellisesti. Kokonaisuudessaan ratkaisu vähentää ympäristöhaittojen lisäksi ruuhkaisuutta tie- ja katuverkossa, neitseellisten materiaalien käyttöä sekä kustannuksia, Laakso selventää.

Kehitysvaiheessa päädyttiin myös toteuttamaan pehmeiden kohteiden vahvistuksia poikkeavilla materiaaleilla ja menetelmillä.

– Aiomme hyödyntää rakentamisessa vaahtolasin ja kevytsoran lisäksi innovatiivisia ja tavanomaisesta poikkeavia kierrätysmateriaaleja, jotka vähentävät neitseellisten materiaalien käyttöä infrarakentamisessa ja tukevat kiertotaloutta, Laakso valottaa.

Laaja urakka sisältää väyliä ja moottoritieliittymiä

Urakassa rakennetaan Klaukkalan keskustaajaman kiertävä ohikulkutie Vt3:n ja Mt132:n välille. Uusi kahdeksan kilometriä pitkä yhteys on yksiajoratainen. Hankkeessa rakennetaan Kirkkotien, Luhtajoentien, maantien Mt130:n ja Vt3:n eritasoliittymät sekä tie- ja katujärjestelyjä tarpeellisilta osin. Alueen jalankulku- ja pyöräilyväyliä sekä joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyjä parannetaan. Lisäksi ohikulkutien varteen rakennetaan melusuojausta.

Urakka sisältää vaativia louhintakohteita esimerkiksi moottoritien reuna-alueilla. Lisäksi Vt3:n ylittävä 110 metriä pitkä Lamminsuon risteyssilta on teknisesti haastava toteuttaa vilkkaasti liikennöidyn moottoritien päälle. Moottoritiellä autoileville näkyvin maamerkki hankkeen toteutuksesta tuleekin olemaan juuri Lamminsuon risteyssilan rakentaminen.

Klaukkalan ohikulkutien hankkeen toteuttamiseen osallistuvat Kreaten väylä-, silta- ja kalliorakennusyksiköt. Liikenneviraston tilaaman hankkeen kustannusarvio on 34 miljoonaa euroa, josta Kreaten osuus on noin 25 miljoonaa euroa.

Kuvan henkilöt vasemmalta oikealle: Juha Oksanen, Nurmijärven kunta, Timo Vikström, Kreate Oy, Sami Laakso, Kreate Oy, Antti Koski, Liikennevirasto, Pekka Petäjäniemi, Liikennevirasto

Kuva: Ilmari Sikander, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy