YKSITYISYYDENSUOJA

1. Yksityisyydensuojan tarkoitus

Tämä yksityisyydensuoja on laadittu ihmisille, jotka haluavat tietää mitä tietoja heistä kerätään ja kuinka kerättyjä tietoja hyödynnetään. Kreate Oy noudattaa markkinoinnissaan henkilötietolakia ja tietoyhteiskuntakaarta, joita valvoo ja ohjaa tietosuojavaltuutettu sekä evästeiden käytöstä annettuja lakeja, joiden noudattamista valvoo Viestintävirasto. Lue yksityisyydensuoja huolella, jotta tiedät mitä tietoja sinusta kerätään, kuinka niitä käytetään ja mitä oikeuksia sinulla tietojen keräämiseen liittyen on.

2. Kerättävät tiedot

Kreaten sivustoilla hyödynnetään evästeitä. Lisätietoa evästeistä.
Keräämme anonyymia / ei-personoitua tietoa näiden työkalujen kautta:
• Google Analytics
Voit halutessasi käyttää sivustoamme selaimesi salatussa incognito-tilassa.

3. Kerättävien tietojen ajankohta

Anonyymeja evästetietoja kerätään aina, kun vierailet www-sivustollamme.

4. Kerättyjen tietojen hyödyntäminen

Evästeitä hyödynnetään muun muassa:
• Sivuston käyttöliittymäsuunnittelun sekä käyttökokemuksen kehittämiseen
• Asiakaspalvelun nopeuttamiseen
• Online-markkinoinnin kehittämiseen

ASIAKKAAT JA ALIHANKKIJAT

Näiden tietojen rekisterinpitäjänä toimii Kreate Oy.

Rekisterinpitäjä on taho, joka vastaa tämän tiedon hallinnoinnista. Ota yhteyttä tähän tahoon, mikäli haluat saada lisätietoja tästä tietovarannosta tai toteuttaa oikeuksiasi.

Asiakasrekisteristä vastaa talouden yksikkö. Yhteydenotot tietosuoja@kreate.fi osoitteeseen.

Käyttötarkoitus

Käyttötarkoitukset kertovat mihin tarkoitukseen tämän tietovarannon tietoja käytetään ja mikä on tietojen käsittelyn oikeusperuste.

 • Verotusmenettelylain mukaisten urakkatietojen ilmoittaminen verottajalle
  Käsittelyn oikeusperuste on lakisääteinen velvoite (verotusmenettelylaki).
 • Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset
  Käsittelyn oikeusperuste on lakisääteinen velvoite (tilaajavastuulaki).
 • Asiakkaan laskuttaminen
  Käsittelyn oikeusperuste on sopimus
 • Asiakkaan yhteystietojen ylläpito
  Käsittelyn oikeusperuste on sopimus
 • Palautteen kerääminen
  Käsittelyn oikeusperuste on suostumus

Automaattinen päätöksenteko, mukaan lukien profilointi

Käsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa.

Käsiteltävät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Tietoaineistot kuvaavat, mitä tietoja varanto sisältää. Tietoaineisto tarkoittaa tiettyyn viranomaisen tehtävään liittyvää tietokokonaisuutta.

 • Asiakkaiden ja alihankkijoiden kanssa tehdyt sopimukset (projektinhallinta)
  Rekisteröityjen ryhmät: Alihankkijat, Asiakkaat
  Aineisto sisältää seuraavat henkilötietoryhmät: Yrityksen yhteyshenkilöt, Sopimuksen tyyppi, summa, maksuehdot, toimittaja, sopimusehdot, sopimuksen kesto
  Tietojen säilytysaika on koko sopimuksen kesto + kirjanpitolain määrittelemä aika.
 • Laskutustiedot (asiakashallinta)
  Rekisteröityjen ryhmät: Alihankkijat, Asiakkaat
  Aineisto sisältää seuraavat henkilötietoryhmät: Yhteystiedot (sähköpostiosoite, lähiosoite, puhelinnumero), Y-tunnus (esim. toiminimen), Yritys, Laskutusosoite
  Tietojen säilytysaika on laskutuksen ajan sekä siihen liittyvien lakisääteisten velvoitteiden, mukaan lukien kirjanpitolainsäädännön vaatima aika.
 • Tilaustiedot (asiakashallinta)
  Rekisteröityjen ryhmät: Alihankkijat, Asiakkaat
  Aineisto sisältää seuraavat henkilötietoryhmät: Yhteystiedot (sähköpostiosoite, lähiosoite, puhelinnumero), Yrityksen osoite, Y-tunnus (esim. toiminimen), Yritys, Laskutusosoite,
  Asiakassuhteeseen liittyvät muut tiedot
  Tietojen säilytysaika on tilausaineistojen käsittelyaika sekä yleinen vanhentumisaika.
  Säilytystarve syntyy sopimusten kautta ja tietoja tulee säilyttää sopimuksen päätyttyäkin mahdollisten reklamaatioiden/ lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi
 • Työmaan palautekyselyt
  Rekisteröityjen ryhmät: Alihankkijat
  Aineisto sisältää seuraavat henkilötietoryhmät: Nimi, puhelinnumero, yritys.
  Tietojen säilytysaika on tilausaineistojen käsittelyaika sekä yleinen vanhentumisaika.
  Palautteilla kerätään palautetta sopimuksen kohteena olleesta työmaasta. Työmaan arvostelut kootaan seurantaraportille ilman henkilötietoja ja alkuperäiset kyselyt poistetaan.

Ylläkuvattujen tietojen antaminen on tarpeen asiakas- ja alihankkijasuhteen toteuttamiseksi ja järjestämiseksi. Siltä osin, kuin tarvitsemme tiedot lakisääteisistä syistä, ne on kuvattu kyseisissä kohdissa. Emme voi perustaa asiakas- tai alihankkijasuhdetta, mikäli emme ole saaneet näitä tietoja.

Tietojen luovutukset ja vastaanottajat, mukaan lukien henkilötietojen käsittelijät

Tietojen vastaanottajat ovat mm. järjestelmien ylläpitäjiä tai muita henkilötietojen käsittelyyn osallistuvia organisaatioita, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän nimissä.

Asiakastietojen käsittelijänä toimii TietoEVRY, joka tarjoaa Kreatelle projektien hallinnointiin liittyviä palveluita.

Tietojen luovuttaminen tarkoittaa tietojen antamista eteenpäin kolmannelle osapuolelle, joka käyttää tietoja omiin käyttötarkoituksiinsa. Kreate luovuttaa

asiakastietoja lakisääteisten velvoitteidensa perusteella verottajalle (verotusmenettelylaki). Luovutuksen vastaanottaja on viranomainen.

Tietojen siirto kolmansiin maihin

Mahdollinen tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle vaatii yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen siirtoperusteen. Kreate ei lähtökohtaisesti siirrä asiakastietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterinpitäjän on käsitellessään henkilötietoja huolehdittava rekisteröidyn oikeuksien toteutumisesta ja helpotettava rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä. Kreatella on oikeus pyytää lisätietoja esimerkiksi rekisteröidyn tunnistamiseksi siinä tapauksessa, ettei rekisteröityä voida tunnistaa hänen antamiensa tietojen perusteella. Huomaathan, että pyrimme vastaamaan pyyntöihin kuukauden kuluessa niiden vastaanottamisesta, mutta mikäli pyyntö on monimutkainen tai laaja, voimme käyttää oikeuttamme pidentää vastausaikaamme. Ilmoitamme pidemmästä vastausajasta sinulle kuukauden sisällä alkuperäisestä pyynnöstäsi.

Rekisteröitynä sinulla on oikeus soveltuvin osin:

Saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö tai eikö häntä koskevia henkilötietoja käsitellä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy niihin tietoihin, joita hänestä on käsitelty.

Oikaista tietoja

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

Poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan itseään koskevat tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Oikeus tunnetaan myös nimellä oikeus tulla unohdetuksi. Huomaathan, että Kreatella saattaa olla esimerkiksi lakisääteinen velvollisuus säilyttää tiettyjä tietoja pyynnöstäsi huolimatta, jolloin emme poista näitä tietoja. Ilmoitamme sinulle, mihin toimenpiteisiin olemme pyyntösi takia ryhtyneet sekä myös, ettemme voi toteuttaa pyyntöäsi, jos meillä on säilyttämiseen velvollisuus.

Rajoittaa tietojen käsittelyä

Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä mm. tilanteissa, joissa rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden tai alkuperäinen käsittelyn tarkoitus ei ole enää relevantti.

Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle silloin, kun käsittely on automaattista, tiedot ovat rekisteröidyn toimittamia, oikeusperuste on suostumus tai sopimus ja tietojen siirto ei vaikuta haitallisesti kolmansien osapuolten oikeuksiin tai vapauksiin.

Vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä eli pyytää, että niitä ei käsiteltäisi ollenkaan silloin, kun oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on yleinen etu, julkinen valta tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja rekisteröity voi osoittaa, että tällä on erityinen syy, jonka vuoksi tietoja ei voida käsitellä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Silloin, kun tietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa käsittelyyn. Tämän jälkeen emme voi enää käsitellä tietojasi siltä osin, kuin käsittely on perustunut suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta muilla oikeusperusteilla käsiteltyjen tietojen käsittelyyn eikä ennen suostumuksen peruuttamista käsiteltyjen tietojen laillisuuteen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli haluat tietää tarkemmin tietojesi käsittelystä taikka käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä Kreateen osoitteeseen tietosuoja@kreate.fi. Olethan ensisijaisesti yhteydessä suoraan meihin tietosuojakysymyksissäsi, jotta voimme auttaa sinua mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti.

Mikäli rekisteröity katsoo, että yhteydenoton jälkeenkin hänen tietojaan on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti, hänellä on oikeus tehdä kantelu kansalliselle valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto.

TYÖNHAKIJAT

Näiden tietojen rekisterinpitäjänä toimii Kreate Oy.

Rekisterinpitäjä on taho, joka vastaa tämän tiedon hallinnoinnista. Ota yhteyttä tähän tahoon, mikäli haluat saada lisätietoja tästä tietovarannosta tai toteuttaa oikeuksiasi.

Työnhakijarekisteristä vastaa HR-yksikkö. Yhteydenotot tietosuoja@kreate.fi osoitteeseen.

Käyttötarkoitus

Käyttötarkoitukset kertovat mihin tarkoitukseen tämän tietovarannon tietoja käytetään ja mikä on tietojen käsittelyn oikeusperuste.

 • Työhakemuksen käsittely
  Käsittelyn oikeusperuste on suostumus

Automaattinen päätöksenteko, mukaan lukien profilointi

Käsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa.

Käsiteltävät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Tietoaineistot kuvaavat, mitä tietoja varanto sisältää. Tietoaineisto tarkoittaa tiettyyn viranomaisen tehtävään liittyvää tietokokonaisuutta.

 • Käyttäjän itse lisäämät tiedostot
  Rekisteröityjen ryhmät: Työnhakijat
  Aineisto sisältää seuraavat henkilötietoryhmät: Henkilön itse syöttämät hakemustiedot
  Tietojen säilytysaika on Maksimissaan 1 vuosi, käyttäjän määriteltävissä
 • Työhakemuslomakkeen tiedot
  Rekisteröityjen ryhmät: Työnhakijat
  Aineisto sisältää seuraavat henkilötietoryhmät: Henkilön itse syöttämät hakemustiedot,
  Yhteystiedot (sähköpostiosoite, lähiosoite, puhelinnumero), Työkokemustiedot, Koulutustiedot, Syntymäaika
  Tietojen säilytysaika on Maksimissaan 1 vuosi, käyttäjän määriteltävissä
 • Työnhakijan CV-tiedot
  Rekisteröityjen ryhmät: Työnhakijat
  Aineisto sisältää seuraavat henkilötietoryhmät: Henkilön itse syöttämät hakemustiedot
  Tietojen säilytysaika on Maksimissaan 1 vuosi, käyttäjän määriteltävissä

Ylläkuvattujen tietojen käsittely on tarpeen rekrytoinnin toteuttamiseksi.

Tietojen luovutukset ja vastaanottajat, mukaan lukien henkilötietojen käsittelijät

Tietojen vastaanottajat ovat mm. järjestelmien ylläpitäjiä tai muita henkilötietojen käsittelyyn osallistuvia organisaatioita, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän nimissä.

Asiakastietojen käsittelijänä toimii Oikotie Oy, joka tarjoaa Kreatelle rekrytointiin liittyviä palveluita.

Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto kolmansiin maihin

Mahdollinen tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle vaatii yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen siirtoperusteen. Kreate ei lähtökohtaisesti siirrä rekrytointitietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterinpitäjän on käsitellessään henkilötietoja huolehdittava rekisteröidyn oikeuksien toteutumisesta ja helpotettava rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä. Kreatella on oikeus pyytää lisätietoja esimerkiksi rekisteröidyn tunnistamiseksi siinä tapauksessa, ettei rekisteröityä voida tunnistaa hänen antamiensa tietojen perusteella. Huomaathan, että pyrimme vastaamaan pyyntöihin kuukauden kuluessa niiden vastaanottamisesta, mutta mikäli pyyntö on monimutkainen tai laaja, voimme käyttää oikeuttamme pidentää vastausaikaamme. Ilmoitamme pidemmästä vastausajasta sinulle kuukauden sisällä alkuperäisestä pyynnöstäsi.

Rekisteröitynä sinulla on oikeus soveltuvin osin:

Saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö tai eikö häntä koskevia henkilötietoja käsitellä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy niihin tietoihin, joita hänestä on käsitelty.

Oikaista tietoja

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

Poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan itseään koskevat tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Oikeus tunnetaan myös nimellä oikeus tulla unohdetuksi. Huomaathan, että Kreatella saattaa olla esimerkiksi lakisääteinen velvollisuus säilyttää tiettyjä tietoja pyynnöstäsi huolimatta, jolloin emme poista näitä

tietoja. Ilmoitamme sinulle, mihin toimenpiteisiin olemme pyyntösi takia ryhtyneet sekä myös, ettemme voi toteuttaa pyyntöäsi, jos meillä on säilyttämiseen velvollisuus.

Rajoittaa tietojen käsittelyä

Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä mm. tilanteissa, joissa rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden tai alkuperäinen käsittelyn tarkoitus ei ole enää relevantti.

Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle silloin, kun käsittely on automaattista, tiedot ovat rekisteröidyn toimittamia, oikeusperuste on suostumus tai sopimus ja tietojen siirto ei vaikuta haitallisesti kolmansien osapuolten oikeuksiin tai vapauksiin.

Vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä eli pyytää, että niitä ei käsiteltäisi ollenkaan silloin, kun oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on yleinen etu, julkinen valta tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja rekisteröity voi osoittaa, että tällä on erityinen syy, jonka vuoksi tietoja ei voida käsitellä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Silloin, kun tietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa käsittelyyn. Tämän jälkeen emme voi enää käsitellä tietojasi siltä osin, kuin käsittely on perustunut suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta muilla oikeusperusteilla käsiteltyjen tietojen käsittelyyn eikä ennen suostumuksen peruuttamista käsiteltyjen tietojen laillisuuteen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli haluat tietää tarkemmin tietojesi käsittelystä taikka käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä Kreateen osoitteeseen tietosuoja@kreate.fi. Olethan ensisijaisesti yhteydessä suoraan meihin tietosuojakysymyksissäsi, jotta voimme auttaa sinua mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti.

Mikäli rekisteröity katsoo, että yhteydenoton jälkeenkin hänen tietojaan on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti, hänellä on oikeus tehdä kantelu kansalliselle valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto.

KAMERAVALVONTA 

Näiden tietojen rekisterinpitäjänä toimii Kreate Oy. 

Rekisterinpitäjä on taho, joka vastaa tämän tiedon hallinnoinnista. Ota yhteyttä tähän tahoon, mikäli haluat saada lisätietoja tästä tietovarannosta tai toteuttaa oikeuksiasi. 

Kameravalvonnan rekisteristä vastaa tekninen toimisto. Yhteydenotot tietosuoja@kreate.fi osoitteeseen. 

Käyttötarkoitus 

Käyttötarkoitukset kertovat mihin tarkoitukseen tämän tietovarannon tietoja käytetään ja mikä on tietojen käsittelyn oikeusperuste. 

 • Tapahtuneiden rikosten ja vastuukysymysten selvittäminen 
 • Turvallisuutta, omaisuutta ja toimintaprosesseja vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäiseminen ja selvittäminen 
 • Väärinkäytösten ehkäisy 
  Käsittelyn oikeusperuste on yleinen etu ja julkinen valta 

Automaattinen päätöksenteko, mukaan lukien profilointi 

Käsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa. 

Käsiteltävät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät 

Tietoaineistot kuvaavat, mitä tietoja varanto sisältää. Tietoaineisto tarkoittaa tiettyyn viranomaisen tehtävään liittyvää tietokokonaisuutta. 

 • Video- tai kuva-aineistot henkilöistä ja ajoneuvoista kameravalvonnan alueella  

Rekisteröityjen ryhmät: Työmaa-alueella liikkuvat henkilöt ja ajoneuvot 

Aineisto sisältää seuraavat henkilötietoryhmät: 

 • Ajoneuvon rekisterinumero 
 • Kuva 

Aineisto ei sisällä erityisiä henkilötietoja. 

Muut tietoryhmät: Valvontavideoiden ja kuvien yhteyteen tallentuu päivämäärä ja kellonaika 

Tietojen säilytysaika on Käyttötarpeen ajan 

Säilytämme videotallenteita niin kauan kuin se on tarpeen yllä mainittujen käyttötarkoituksien toteuttamisen kannalta. Tarkistetut tarpeettomat videot poistetaan heti katselun jälkeen ja jos tarkistamiselle ei ilmene tarvetta, videot ylikirjoitetaan automaattisesti n. kuuden kuukauden kuluessa. 

Tietojen luovutukset ja vastaanottajat, mukaan lukien henkilötietojen käsittelijät 

Tietojen vastaanottajat ovat mm. järjestelmien ylläpitäjiä tai muita henkilötietojen käsittelyyn osallistuvia organisaatioita, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän nimissä. 

Kameravalvonnan tietoja ei käsittele muut kuin Kreaten oma henkilöstö, joilla on työtehtäviensä perusteella oikeus henkilötietojen käsittelyyn. 

Tietojen luovuttaminen tarkoittaa tietojen antamista eteenpäin kolmannelle osapuolelle, joka käyttää tietoja omiin käyttötarkoituksiinsa. Kreate luovuttaa tietoja tarvittaessa poliisille käyttötarkoitusten mukaisesti. Luovutuksen vastaanottaja on viranomainen. 

Tietojen siirto kolmansiin maihin 

Mahdollinen tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle vaatii yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen siirtoperusteen. Kreate ei lähtökohtaisesti siirrä asiakastietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisterinpitäjän on käsitellessään henkilötietoja huolehdittava rekisteröidyn oikeuksien toteutumisesta ja helpotettava rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä. Kreatella on oikeus pyytää lisätietoja esimerkiksi rekisteröidyn tunnistamiseksi siinä tapauksessa, ettei rekisteröityä voida tunnistaa hänen antamiensa tietojen perusteella. Huomaathan, että pyrimme vastaamaan pyyntöihin kuukauden kuluessa niiden vastaanottamisesta, mutta mikäli pyyntö on monimutkainen tai laaja, voimme käyttää oikeuttamme pidentää vastausaikaamme. Ilmoitamme pidemmästä vastausajasta sinulle kuukauden sisällä alkuperäisestä pyynnöstäsi. 

Rekisteröitynä sinulla on oikeus soveltuvin osin: 

Saada pääsy tietoihin 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö tai eikö häntä koskevia henkilötietoja käsitellä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy niihin tietoihin, joita hänestä on käsitelty. 

Oikaista tietoja 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. 

Poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi 

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan itseään koskevat tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Oikeus tunnetaan myös nimellä oikeus tulla unohdetuksi. Huomaathan, että Kreatella saattaa olla esimerkiksi lakisääteinen velvollisuus säilyttää tiettyjä tietoja pyynnöstäsi huolimatta, jolloin emme poista näitä tietoja. Ilmoitamme sinulle, mihin toimenpiteisiin olemme pyyntösi takia ryhtyneet sekä myös, ettemme voi toteuttaa pyyntöäsi, jos meillä on säilyttämiseen velvollisuus. 

Rajoittaa tietojen käsittelyä 

Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä mm. tilanteissa, joissa rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden tai alkuperäinen käsittelyn tarkoitus ei ole enää relevantti. 

Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle silloin, kun käsittely on automaattista, tiedot ovat rekisteröidyn toimittamia, oikeusperuste on suostumus tai sopimus ja tietojen siirto ei vaikuta haitallisesti kolmansien osapuolten oikeuksiin tai vapauksiin. 

Vastustaa tietojen käsittelyä 

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä eli pyytää, että niitä ei käsiteltäisi ollenkaan silloin, kun oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on yleinen etu, julkinen valta tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja rekisteröity voi osoittaa, että tällä on erityinen syy, jonka vuoksi tietoja ei voida käsitellä. 

Oikeus peruuttaa suostumus 

Silloin, kun tietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa käsittelyyn. Tämän jälkeen emme voi enää käsitellä tietojasi siltä osin, kuin käsittely on perustunut suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta muilla oikeusperusteilla käsiteltyjen tietojen käsittelyyn eikä ennen suostumuksen peruuttamista käsiteltyjen tietojen laillisuuteen. 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Mikäli haluat tietää tarkemmin tietojesi käsittelystä taikka käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä Kreateen osoitteeseen tietosuoja@kreate.fi. Olethan ensisijaisesti yhteydessä suoraan meihin tietosuojakysymyksissäsi, jotta voimme auttaa sinua mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti. 

Mikäli rekisteröity katsoo, että yhteydenoton jälkeenkin hänen tietojaan on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti, hänellä on oikeus tehdä kantelu kansalliselle valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto. 

FIRST WHISTLE -ILMOITUSKANAVA

Näiden tietojen rekisterinpitäjänä toimii Kreate Oy.  

Rekisterinpitäjä on taho, joka vastaa tämän tiedon hallinnoinnista. Ota yhteyttä tähän tahoon, mikäli haluat saada lisätietoja tästä tietovarannosta tai toteuttaa oikeuksiasi.  

Ilmoituskanavan rekisteristä vastaa HR-yksikkö. Yhteydenotot tietosuoja@kreate.fi osoitteeseen.  

Käyttötarkoitus  

Käyttötarkoitukset kertovat mihin tarkoitukseen tämän tietovarannon tietoja käytetään ja mikä on tietojen käsittelyn oikeusperuste.  

 • Väärinkäytösten ehkäisy  
  Käsittelyn oikeusperuste on lakisääteinen velvoite  

Automaattinen päätöksenteko, mukaan lukien profilointi  

Käsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa.  

Käsiteltävät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät  

Tietoaineistot kuvaavat, mitä tietoja varanto sisältää. Tietoaineisto tarkoittaa tiettyyn viranomaisen tehtävään liittyvää tietokokonaisuutta.  

 • Epäiltyyn väärinkäytökseen liittyvät tiedot sekä muut ilmoituksen tekijän syöttämät tiedot 
 • Henkilön yksilöinti- ja yhteystiedot 

Rekisteröityjen ryhmät: Ilmoituksen kohteena oleva henkilö, sekä ilmoituksen jättäneen henkilön tiedot, jos nämä on ilmoitettu 

Aineisto sisältää seuraavat henkilötietoryhmät:  

 • Henkilön itse syöttämät vapaaehtoiset nimi ja sähköpostitiedot 

Aineisto ei sisällä erityisiä henkilötietoja.  

Tietojen säilytysaika on Käyttötarpeen ajan  

Tietojen luovutukset ja vastaanottajat, mukaan lukien henkilötietojen käsittelijät  

Tietojen vastaanottajat ovat mm. järjestelmien ylläpitäjiä tai muita henkilötietojen käsittelyyn osallistuvia organisaatioita, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän nimissä.  

Ilmoituskanavan tietoja ei käsittele muut kuin Kreaten käsittelyyn määrätyt ja luvitetut henkilöt, joilla on työtehtäviensä perusteella oikeus henkilötietojen käsittelyyn.  

Tietojen luovuttaminen tarkoittaa tietojen antamista eteenpäin kolmannelle osapuolelle, joka käyttää tietoja omiin käyttötarkoituksiinsa. Kreate luovuttaa tietoja tarvittaessa viranomaisten käyttöön käyttötarkoitusten mukaisesti. Luovutuksen vastaanottaja on viranomainen.  

Tietojen siirto kolmansiin maihin  

Mahdollinen tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle vaatii yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen siirtoperusteen. Kreate ei lähtökohtaisesti siirrä tietovarannon tietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.  

Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisterinpitäjän on käsitellessään henkilötietoja huolehdittava rekisteröidyn oikeuksien toteutumisesta ja helpotettava rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä. Kreatella on oikeus pyytää lisätietoja esimerkiksi rekisteröidyn tunnistamiseksi siinä tapauksessa, ettei rekisteröityä voida tunnistaa hänen antamiensa tietojen perusteella. Huomaathan, että pyrimme vastaamaan pyyntöihin kuukauden kuluessa niiden vastaanottamisesta, mutta mikäli pyyntö on monimutkainen tai laaja, voimme käyttää oikeuttamme pidentää vastausaikaamme. Ilmoitamme pidemmästä vastausajasta sinulle kuukauden sisällä alkuperäisestä pyynnöstäsi.  

Rekisteröitynä sinulla on oikeus soveltuvin osin:  

Saada pääsy tietoihin  

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö tai eikö häntä koskevia henkilötietoja käsitellä. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy niihin tietoihin, joita hänestä on käsitelty.  

Oikaista tietoja  

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.  

Poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi  

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan itseään koskevat tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Oikeus tunnetaan myös nimellä oikeus tulla unohdetuksi. Huomaathan, että Kreatella saattaa olla esimerkiksi lakisääteinen velvollisuus säilyttää tiettyjä tietoja pyynnöstäsi huolimatta, jolloin emme poista näitä tietoja. Ilmoitamme sinulle, mihin toimenpiteisiin olemme pyyntösi takia ryhtyneet sekä myös, ettemme voi toteuttaa pyyntöäsi, jos meillä on säilyttämiseen velvollisuus.  

Rajoittaa tietojen käsittelyä  

Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä mm. tilanteissa, joissa rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden tai alkuperäinen käsittelyn tarkoitus ei ole enää relevantti.  

Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen  

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle silloin, kun käsittely on automaattista, tiedot ovat rekisteröidyn toimittamia, oikeusperuste on suostumus tai sopimus ja tietojen siirto ei vaikuta haitallisesti kolmansien osapuolten oikeuksiin tai vapauksiin.  

Vastustaa tietojen käsittelyä  

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä eli pyytää, että niitä ei käsiteltäisi ollenkaan silloin, kun oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on yleinen etu, julkinen valta tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu ja rekisteröity voi osoittaa, että tällä on erityinen syy, jonka vuoksi tietoja ei voida käsitellä.  

Oikeus peruuttaa suostumus  

Silloin, kun tietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa käsittelyyn. Tämän jälkeen emme voi enää käsitellä tietojasi siltä osin, kuin käsittely on perustunut suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta muilla oikeusperusteilla käsiteltyjen tietojen käsittelyyn eikä ennen suostumuksen peruuttamista käsiteltyjen tietojen laillisuuteen.  

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle  

Mikäli haluat tietää tarkemmin tietojesi käsittelystä taikka käyttää oikeuksiasi, voit olla yhteydessä Kreateen osoitteeseen tietosuoja@kreate.fi. Olethan ensisijaisesti yhteydessä suoraan meihin tietosuojakysymyksissäsi, jotta voimme auttaa sinua mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti.  

Mikäli rekisteröity katsoo, että yhteydenoton jälkeenkin hänen tietojaan on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti, hänellä on oikeus tehdä kantelu kansalliselle valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto.