Kreaten vastuullisuustyö on kokonaisvaltaista ja organisaation toiminnan läpileikkaavaa. Siinä otetaan huomioon ihmisiin, yhteiskuntaan, ympäristöön sekä hyvään johtamiseen ja hallintotapaan liittyvät näkökohdat.

Arvopohjaista johtamista

Arvostamme ympäristöä ja toisiamme. Pidämme huolta siitä, että emme vahingoita ihmisiä tai luontoa. Rakennamme laadukkaasti sukupolvien yli kestävää infraa ja pyrimme rakentamisessa säästämään neitseellisiä luonnonvaroja ja ympäristöä aina kun meillä on siihen urakoitsijana mahdollisuus. Pidämme liiketoimintamme kannattavana, jotta voimme tarjota työtä, turvaa ja hyvinvointia henkilöstöllemme sekä huolehtia velvoitteistamme yhteiskuntaa, sijoittajia, asiakkaita ja muita sidosryhmiämme kohtaan.

Vastuullisuus on meille jokapäiväistä työtä ja arjen johtamista, mikä perustuu vahvasti yrityskulttuuriimme ja arvoihimme.

SuoraselkäinenToimimme niin, että meidät tunnetaan sanamme mittaisina. Meidän kanssamme asiakas ei saa väärää kuvaa projektin laajuudesta, aikataulusta tai kustannuksista. Jos muutoksia sattuisi tulemaan, kommunikoimme näistä heti suoraviivaisen rehellisesti. Samaa suoraselkäisyyden toimintamallia noudatamme joka tilanteessa myös sisäisesti.
KunnianhimoinenOlemme ylpeitä siitä mitä teemme. Meillä on rohkeus asettaa rima kerta kerralta korkeammalle. Haastaa hyvässä hengessä kilpailijat ja toimiala sekä erityisesti itsemme. Haluamme huomenna olla parempia kuin tänään. Etsimme intohimoisesti vastauksia kysymyksiin, joita kukaan muu ei ole edes uskaltanut kysyä. Siksi olemme aallonharjalla, edelläkävijöinä.
InhimillinenHaluamme, että yhteistyö asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja oman väen kanssa on mukavaa. Ajattelemme, että inhimillisyys ja ystävällisyys on tällä rouhealla toimialalla erityisen tärkeää. Se tarkoittaa meille sitä, että toimimme toisia ihmisiä arvostaen ja kunnioitten, huumoria unohtamatta.
MutkatonMeidän kanssamme on helppoa ja suoraviivaista tehdä yhteistyötä. Matala organisaatio ja turhan byrokratian välttäminen mahdollistavat päätösten tekemisen lähellä asiakasta. Emme asetu asiakkaan yläpuolelle tai piiloudu titteleiden taakse ja meillä on aina kasvot asiakkaan suuntaan. Mutkattomuus näkyy myös sisäisesti toiminnan helppoutena ja sujuvuutena.

Vastuullisuuden painopistealueet

Olemme jakaneet vastuullisuutemme kolmeen painopistealueeseen:

Sydämellä rakentamassa

Edistämme toiminnassamme hyvää hallintotapaa ja vastuullista toisia kunnioittavaa johtamista. Luotettavat ja tehokkaat prosessimme ulottuvat tietoturvan huolehtimisesta yhdenvertaiseen johtamiseen. Liiketoimintamme on eettistä ja lainmukaista. Edistämme henkilöstömme turvallisuutta ja hyvinvointia. Haluamme toimia läpinäkyvästi ja olla luotettava kumppani kaikille sidosryhmillemme: henkilöstölle, asiakkaille, yhteistyökumppaneille, osakkeenomistajille ja yhteisöille, joiden kanssa olemme tekemisissä.

Vastuullisuuden teemamme:

 • Hyvä hallintotapa
 • Hyvä johtaminen
 • Turvallisuuden jatkuva kehittäminen
 • Tyytyväisyys ja hyvinvointi

Lue lisää Sydämellä rakentamassa -osiosta!

Jalanjälkeä pienentämässä

Ilmaston muutoksen torjumiseen ja ympäristövaikutuksien pienentämiseen liittyvät aiheet ovat kestävän infran rakentamisessa meille Kreatessa tärkeitä. Edistämme vähäpäästöistä infrarakentamista ja energiatehokkuutta omassa toiminnassamme sekä minimoimme haitat ympäristölle. Omalla osaamisellaan kuntien, kaupunkien ja valtion hiilineutraalisuustavoitteisiin vastaavan sekä vastuullisuutta toiminnassaan edistävän infrarakentajan osaamiselle on kysyntää.

Vastuullisuuden teemamme:

 • Vastuu rakentamisen vaikutuksista
 • Ilmastomuutoksen torjuminen

Lue lisää Jalanjälkeä pienentämässä -osiosta!

Kädenjälkeä kasvattamassa

Meillä on paljon positiivisia vaikutusmahdollisuuksia, joita saamme toiminnallamme aikaiseksi. Rakennamme kestävää, toimivaa ja turvallista infraa kiertotaloutta hyödyntäen. Pidämme huolta infra-alan huippuosaamisesta ja sitä kautta mahdollistamme vaativan infran toteuttamisen. Kannattavalla kasvulla tuomme turvaa henkilöstöllemme ja hyvinvointia sidosryhmillemme.

Vastuullisuuden teemamme:

 • Kiertotalouden edistäminen
 • Infra-alan huippuosaaminen
 • Yhteiskunnallinen vastuu
 • Kestävät tuotteet

Lue lisää Kädenjälkeä kasvattamassa -osiosta!

Kreate-konsernin eettinen ohjeisto pähkinänkuoressa

Kreate-konsernin eettinen ohjeisto tukee yrityksen arvojen mukaista toimintaa edistäen hyvää yrityskansalaisuutta ja kestävää kehitystä. Ohjeisto sisältää arvot ja normit, joita jokainen kreatelainen noudattaa töitä tehdessään ja edustaessaan konsernia. Ohjeisto koskee koko konsernin henkilöstöä tytäryhtiöineen mukaan lukien vuokrahenkilöstö. Sen laajempi versio on henkilöstön saatavilla yrityksen sisäisissä kanavissa.

 • TOIMIMME VASTUULLISESTI
  Varmistamme parhaan mahdollisen lopputuloksen vastuullisesti ja kestävästi. Emme tavoittele menestystä kyseenalaisilla keinoilla, vaan toimimme suoraselkäisesti ollen luottamuksen arvoisia jokaisessa tilanteessa.
 • NOUDATAMME LAKEJA JA MÄÄRÄYKSIÄ
  Toimimme lakien ja määräysten mukaisesti kaikilla osa-alueilla.
 • LÄHDEMME KOTIIN TERVEENÄ JOKA PÄIVÄ
  Kaikilla on oikeus turvalliseen työympäristöön ja asianmukaiseen perehdytykseen niin yrityksen, työmaan kuin työtehtävien osalta. Kreate-konsernin henkilöstöllä on velvollisuus noudattaa ohjeita, puuttua epäkohtiin sekä edistää työturvallisuutta ja hyvinvointia.
 • KILPAILEMME REHDISTI
  Osallistumme avoimesti ja rehdisti kilpailuun ja noudatamme kilpailulainsäädäntöä. Emme hyväksy kilpailunrajoittamista ja varmistamme, että tunnistamme kilpailuoikeuteen liittyvät riskitekijät.
 • RAPORTOIMME ASIANMUKAISESTI
  Noudatamme Kreate-konsernissa yhtenäisiä laskenta- ja raportointiperiaatteita sekä sisäisiä toimintaohjeita, jotka määrittelevät yksityiskohtaisesti noudattamamme projektien seurannan, laskentatoimen ja taloudellisen raportoinnin prosessit. Tätä tukevat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät.
 • HANKIMME JA TOIMIMME EETTISESTI
  Liiketoimintapäätöksissä otamme huomioon organisaation edun, emmekä käytä asemaamme väärin. Eturistiriitatilanteessa käännymme esimiehen puoleen. Hankintaamme ohjaa liiketoimintamme kokonaistavoitteet strategisine näkökulmineen ja sisäisine yhteistöineen. Hankintoja tehtäessä hyödynnämme yrityksen järjestelmiä ja jaamme hankintaan liittyvät tiedot järjestelmän kautta avoimesti.
 • LAHJOISSA MUISTAMME TAVANOMAISUUDEN
  Antamamme ja vastaanottamamme lahjat ovat liiketoiminnalle tavanomaisia eivätkä poikkea alan normaalista vieraanvaraisuudesta. Sopimusneuvotteluiden aikana emme anna emmekä vastaanota lahjoja tai muuta vieraanvaraisuutta kyseiseltä neuvottelukumppanilta.
 • SPONSOROIMME ARVOJEMME MUKAISESTI
  Sponsoroinnissa tuemme arvojemme mukaista toimintaa, joka lisää yrityksen näkyvyyttä ja vahvistaa positiivista mielikuvaa vastuullisena toimijana, työnantajana sekä yhteistyökumppanina. Sponsoroinnista päättää Kreaten hallitus tai toimitusjohtaja. Pienemmistä enintään 500 euroon liittyvistä sponsoroinneista voi työpäällikkö tehdä päätöksen esimiehensä hyväksynnällä ja ohjata kustannukset yksikölle tai projektille. Olemme rajanneet sponsoroinnin ulkopuolelle Kreate-konsernin henkilöstöön ja heidän perheisiinsä liittyvän toiminnan tukemisen.

 • OSALLISTUMME LIIKETOIMINTAAN LIITTYVIIN TAPAHTUMIIN
  Tapahtumat, joihin osallistumme yrityksen edustajina, tulee liittyä liiketoimintaan ja osallistumisen tulee olla perusteltu.
 • ARVOSTAMME HENKILÖSTÖÄMME
  Työnantajana toimimme tasapuolisesti: kohtelemme henkilöstöä ja muita sidosryhmiä yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti. Arvostamme henkilöstömme ammattitaitoa ja puutumme mahdolliseen syrjintään, häirintään tai kiusaamiseen välittömästi. Kreate-konsernin henkilöstöllä on oikeus saada kehityskeskustelu vähintään kerran vuodessa ja osallistua henkilöstötutkimukseen.
 • VÄLITÄMME YMPÄRISTÖSTÄMME
  Olemme vahvasti mukana kiertotalousyhteiskunnan luomisessa. Kehitämme kiertotaloutta tukevaa toimintaa ja noudatamme ympäristö- ja jätelainsäädäntöä ympäristöriskit huomioiden. Ehkäisemme jätteiden syntyä, materiaalien uusiokäyttöä, kierrätystä ja hyödyntämistä.
 • VIESTIMME ASIANTUNTIJOINA
  Noudatamme kaikessa viestinnässä hyvää ja asiallista tapaa viestiä. Varmistamme, että julkaistaviin kuviin ja muihin materiaaleihin on lupa sekä kierrätämme työmailta jaettavat kuvat Kreaten viestinnän ja sopimuksen mukaan tilaajan kautta.

Kreate-konsernin eettinen toimintaohje alihankkijoille

Meille Kreate-konsernissa vastuullisuus on yhteinen asia, joka perustuu toimintaamme ohjaaviin perusarvoihin: suoraselkäisyyteen, inhimillisyyteen, kunnianhimoisuuteen ja mutkattomuuteen. Edellytämme arvojen mukaista eettistä toimintaa ja käyttäytymistä oman henkilöstömme lisäksi alihankkijoiltamme ja yhteistyökumppaneiltamme.

Tämä eettinen toimintaohje koskee alihankkijoiden lisäksi kaikkia sopimussuhteessa olevia palveluntarjoajia ja tavarantoimittajia sekä heidän työntekijöitään. Kreate­-konsernin henkilöstö noudattaa laajempaa henkilöstölle suunnattua eettistä toimintaohjetta.

Edellytämme omalta henkilöstöltämme ja kaikilta meidän kans­samme työskenteleviltä sitoutumista vastuulliseen toimintaan. Yhdessä rakennamme entistä parempaa tulevaisuutta.