Innostunut henkilöstö kehittää toimintaa ja turvallisuutta

Vuosittain toteutettavan henkilöstötutkimuksen ja kehityskeskustelujen avulla saamme henkilöstöltä kattavaa ja avointa palautetta työtyytyväisyyttä tai kehittämistä kaipaavista asioista. Henkilökohtaiset kehityskeskustelut ovat keskeisessä roolissa henkilöstön kehittämisessä. Vähintään kerran vuodessa jokaisen kanssa käytävässä kehityskeskustelussa paneudutaan suorituksen johtamiseen, henkilökohtaiseen kehittymiseen sekä yrityksen ja yksikön tavoitteisiin.

Kehitämme työturvallisuuttamme ja toimintaamme pitkällä tähtäimellä 0-tapaturmaa-ajattelumallin mukaisesti. Tavoitteellista kehittämistyötä tuetaan turvallisuusjohtamisen toimenpitein, osallistuvalla esimiestyöllä ja kuukausiraportoinnilla. Henkilöstömme sitoutuneisuus ja vahva ammattitaito edistävät turvallisuuden kehittämistä kaikilla osa-alueilla.

Yrityskulttuurimme kannustaa jatkuvan oppimisen lisäksi oma-aloitteisuuteen ja toiminnan kehittämiseen. Erinomaisesti toimiva sisäinen yhteistyömme näkyy vaativissa hankkeissa, joissa vaaditan eri infra-alan osaajien ammattitaitoa ja näkemystä.

Kiertotalouden merkitys korostuu tulevaisuudessa

Toimintamalliimme kuuluu kiertotaloutta tukevien ratkaisujen löytäminen, tarjoaminen ja käyttäminen. Toteutamme tilaajien esittämät ratkaisuvaihtoehdot toiveiden mukaisesti, mutta etsimme aktiivisesti myös muita mahdollisuuksia edistää kiertotaloutta infrarakentamisessa. Materiaalien oikeanlainen hyödyntäminen on infrarakentamisessa ensiarvoisen tärkeää ja kiertotalouden kokonaisvaltainen huomioinen hankkeissa lisää ympäristöystävällisyyttä ja kustannustehokkuutta. Ammattilaisina varmistamme aina kierrätysmateriaalien reunaehtojen täyttymisen, kiertotalousmahdollisuuksien kokonaisvaltaisen tarkastelun sekä laadukkaan lopputuloksen.

Kannattavalla liiketoiminnalla turvaa ja työtä

Yhtiömme menestys on taloudellisen vastuumme perusta. Kannattavalla liiketoiminnalla takaamme jatkuvuutta ja hyvinvointia henkilöstöllemme sekä luomme perustan muiden sidosryhmiemme huomioimiselle. Strateginen tavoitteemme on alaa keskimääräistä korkeampi kannattavuus ja alan parhaat osaajat. Taitavalla talouden johtamisella varmistamme niin toimintamme kasvun eri osa-alueilla kuin suunnitelmallisuuden ja ennakoitavuuden.  

Tutustu yritysvastuun mittareihimme vuoden 2018 vuosikatsauksessa.
Kreate: Taloudellinen katsaus 2018

Kreate-konsernin eettinen ohjeisto pähkinänkuoressa

Kreate-konsernin eettinen ohjeisto tukee yrityksen arvojen mukaista toimintaa edistäen hyvää yrityskansalaisuutta ja kestävää kehitystä. Ohjeisto sisältää arvot ja normit, joita jokainen kreatelainen noudattaa töitä tehdessään ja edustaessaan konsernia. Ohjeisto koskee koko konsernin henkilöstöä tytäryhtiöineen mukaan lukien vuokrahenkilöstö. Sen laajempi versio on henkilöstön saatavilla yrityksen sisäisissä kanavissa.

 • TOIMIMME VASTUULLISESTI
  Varmistamme parhaan mahdollisen lopputuloksen vastuullisesti ja kestävästi. Emme tavoittele menestystä kyseenalaisilla keinoilla, vaan toimimme suoraselkäisesti ollen luottamuksen arvoisia jokaisessa tilanteessa.
 • NOUDATAMME LAKEJA JA MÄÄRÄYKSIÄ
  Toimimme lakien ja määräysten mukaisesti kaikilla osa-alueilla.
 • LÄHDEMME KOTIIN TERVEENÄ JOKA PÄIVÄ
  Kaikilla on oikeus turvalliseen työympäristöön ja asianmukaiseen perehdytykseen niin yrityksen, työmaan kuin työtehtävien osalta. Kreate-konsernin henkilöstöllä on velvollisuus noudattaa ohjeita, puuttua epäkohtiin sekä edistää työturvallisuutta ja hyvinvointia.
 • KILPAILEMME REHDISTI
  Osallistumme avoimesti ja rehdisti kilpailuun ja noudatamme kilpailulainsäädäntöä. Emme hyväksy kilpailunrajoittamista ja varmistamme, että tunnistamme kilpailuoikeuteen liittyvät riskitekijät.
 • RAPORTOIMME ASIANMUKAISESTI
  Noudatamme Kreate-konsernissa yhtenäisiä laskenta- ja raportointiperiaatteita sekä sisäisiä toimintaohjeita, jotka määrittelevät yksityiskohtaisesti noudattamamme projektien seurannan, laskentatoimen ja taloudellisen raportoinnin prosessit. Tätä tukevat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmät.
 • HANKIMME JA TOIMIMME EETTISESTI
  Liiketoimintapäätöksissä otamme huomioon organisaation edun, emmekä käytä asemaamme väärin. Eturistiriitatilanteessa käännymme esimiehen puoleen. Hankintaamme ohjaa liiketoimintamme kokonaistavoitteet strategisine näkökulmineen ja sisäisine yhteistöineen. Hankintoja tehtäessä hyödynnämme yrityksen järjestelmiä ja jaamme hankintaan liittyvät tiedot järjestelmän kautta avoimesti.
 • LAHJOISSA MUISTAMME TAVANOMAISUUDEN
  Antamamme ja vastaanottamamme lahjat ovat liiketoiminnalle tavanomaisia eivätkä poikkea alan normaalista vieraanvaraisuudesta. Sopimusneuvotteluiden aikana emme anna emmekä vastaanota lahjoja tai muuta vieraanvaraisuutta kyseiseltä neuvottelukumppanilta.
 • SPONSOROIMME ARVOJEMME MUKAISESTI
  Sponsoroinnissa tuemme arvojemme mukaista toimintaa, joka lisää yrityksen näkyvyyttä ja vahvistaa positiivista mielikuvaa vastuullisena toimijana, työnantajana sekä yhteistyökumppanina. Sponsoroinnista päättää Kreaten hallitus tai toimitusjohtaja. Pienemmistä enintään 500 euroon liittyvistä sponsoroinneista voi työpäällikkö tehdä päätöksen esimiehensä hyväksynnällä ja ohjata kustannukset yksikölle tai projektille. Olemme rajanneet sponsoroinnin ulkopuolelle Kreate-konsernin henkilöstöön ja heidän perheisiinsä liittyvän toiminnan tukemisen.

 • OSALLISTUMME LIIKETOIMINTAAN LIITTYVIIN TAPAHTUMIIN
  Tapahtumat, joihin osallistumme yrityksen edustajina, tulee liittyä liiketoimintaan ja osallistumisen tulee olla perusteltu.
 • ARVOSTAMME HENKILÖSTÖÄMME
  Työnantajana toimimme tasapuolisesti: kohtelemme henkilöstöä ja muita sidosryhmiä yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti. Arvostamme henkilöstömme ammattitaitoa ja puutumme mahdolliseen syrjintään, häirintään tai kiusaamiseen välittömästi. Kreate-konsernin henkilöstöllä on oikeus saada kehityskeskustelu vähintään kerran vuodessa ja osallistua henkilöstötutkimukseen.
 • VÄLITÄMME YMPÄRISTÖSTÄMME
  Olemme vahvasti mukana kiertotalousyhteiskunnan luomisessa. Kehitämme kiertotaloutta tukevaa toimintaa ja noudatamme ympäristö- ja jätelainsäädäntöä ympäristöriskit huomioiden. Ehkäisemme jätteiden syntyä, materiaalien uusiokäyttöä, kierrätystä ja hyödyntämistä.
 • VIESTIMME ASIANTUNTIJOINA
  Noudatamme kaikessa viestinnässä hyvää ja asiallista tapaa viestiä. Varmistamme, että julkaistaviin kuviin ja muihin materiaaleihin on lupa sekä kierrätämme työmailta jaettavat kuvat Kreaten viestinnän ja sopimuksen mukaan tilaajan kautta.