Kreate Group Oyj                Pörssitiedote                       23.6.2021 klo 09:00 EEST

Kreate Group Oyj:n hallitus päätti osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä

Kreate Group Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa kaksi uutta pitkän aikavälin osakepohjaista kannustinjärjestelmää konsernin ja konsernin yhteisyrityksen avainhenkilöille. Uusien järjestelmien tavoitteena on yhdenmukaistaa yhtiön, osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen sekä osakkeen arvonnousuun perustuvat palkkiojärjestelmät.

Yhtiön johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään 50 prosenttia uusien järjestelmien perusteella hänelle maksetuista netto-osakkeista, kunnes johtoryhmän jäsenen koko osakeomistus yhtiössä vastaa yhteensä hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu.

Tavoitteena on maksaa kannustinjärjestelmien palkkiot käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, jolloin järjestelmistä ei aiheudu laimennusvaikutusta.

Osakepalkkiojärjestelmä 2021–2024

Osakepalkkiojärjestelmässä 2021–2024 on kaksi kahden vuoden mittaista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2021–2022 ja 2023–2024. Ansaintajaksoa seuraa kahden vuoden mittainen sitouttamisjakso. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa.

Järjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan sitouttamisjakson päättymisen jälkeen osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Ansaintajaksolla 2021–2022 palkkio perustuu konsernin kumulatiiviseen liikevoittoon (EBITA), Kreaten osakkeen kokonaistuottoon (TSR) ja yhtiön strategisten tavoitteiden toteutumiseen.

Ansaintajaksolta 2021–2022 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 160 000 Kreate Group Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmässä ovat ansaintajaksolla 2021–2022 yhtiön johtoryhmän jäsenet.

Osakebonusjärjestelmä 2022–2024

Osakebonusjärjestelmä tarjoaa kohderyhmään kuuluville avainhenkilöille mahdollisuuden ansaita palkkiona yhtiön osakkeita muuntamalla hallituksen päättämä osuus tulospalkkiojärjestelmässä vuodelta 2022 ansaittavasta tulospalkkiosta osakkeiksi. Osakkeiksi muunnettu tulospalkkio kerrotaan ennen palkkion maksua hallituksen päättämällä palkkiokertoimella.

Osakebonusjärjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan kahden vuoden sitouttamisjakson jälkeen vuonna 2025 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Avainhenkilölle hyvitetään maksun yhteydessä osakkeille sitouttamisjakson aikana maksetut osingot ja mahdolliset varojen jaot.

Hallitus päättää osakebonusjärjestelmän kohderyhmään kuuluvat henkilöt syksyllä 2021. Alustavasti osakebonusjärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 60 avainhenkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Osakebonusjärjestelmässä kohderyhmään kuuluvat henkilöt voivat muuntaa yhteensä enintään noin 1,5 M€ ansaitsemistaan tulospalkkioista osakkeiksi. Osakkeille maksetaan matching-palkkiota palkkiokertoimella 0,5. Järjestelmästä maksettavien osakkeiden lopullinen lukumäärä riippuu järjestelmään osallistuvien henkilöiden lukumäärästä, tulospalkkiototeumasta sekä osakkeen kurssista muuntohetkellä.

KREATE GROUP OYJ
Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja kreate.fi

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Kreate Group Oyj

Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 235 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 400 henkilöä. Kreate Group on listattu Nasdaq Helsinkiin.

Liitteet