Kreate Group Oyj                Pörssitiedote                       5.5.2021 klo 14:00 EEST

Kreate Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Kreate Group Oyj:n (”Kreate”) varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 5.5.2021 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2020 tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2020. Lisäksi yhtiökokous teki seuraavat päätökset.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,44 euroa yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa olevaa osaketta kohti. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.5.2021 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 19.5.2021.

Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen

Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemispolitiikan. Päätös on neuvoa-antava.

Toimielinten palkitsemisraportin hyväksyminen

Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin. Päätös on neuvoa-antava.

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 4 750 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan tai palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi tai jäseneksi valittavalle hallituksen jäsenelle suoritetaan 1 500 euron ylimääräinen vuosipalkkio, ja että kohtuulliset matkakustannukset korvataan laskun mukaan.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen seuraavat nykyiset hallituksen jäsenet: Petri Rignell, Timo Kohtamäki, Janne Näränen, Elina Pienimäki ja Markus Väyrynen. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Timo Pekkarinen ja Jussi Aine. Kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Turo Koila. Tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Valtuutus päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 898 000 osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia Kreaten kaikista osakkeista päätöksen tekohetkellä. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla uusia osakkeita tai Kreaten hallussa olevia osakkeita.

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta Kreatelle itselleen vastikkeetta, kuitenkin niin, että Kreate ei yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omista millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia sen kaikista osakkeista.

Kreaten hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeantien ja Kreaten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Kreaten hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy.

Valtuutus on voimassa Kreaten seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

Valtuutus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja niiden pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Kreaten omien osakkeiden hankkimisista ja niiden pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hankittavien tai pantiksi otettavien omien osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 898 000 osaketta. Kreate ei voi yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista Kreaten osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain Kreaten vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä säännellyllä markkinalla, jolla Kreaten osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena hankintapäivänä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Kreaten hallitus päättää, miten omia osakkeita hankitaan ja otetaan pantiksi. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Omia osakkeita voidaan hankkia ja ottaa pantiksi muun muassa mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, Kreaten pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on Kreaten ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista.

Valtuutus on voimassa Kreaten seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankkimista ja niiden pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.kreate.fi/sijoittajille/hallinto/yhtiokokous/varsinainen-yhtiokokous-2021/ viimeistään 19.5.2021 alkaen.

Hallituksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Petri Rignellin. Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiensa jäseniksi seuraavat henkilöt:

Tarkastusvaliokunta: Elina Pienimäki (puheenjohtaja), Jussi Aine ja Petri Rignell.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta: Petri Rignell (puheenjohtaja), Timo Pekkarinen, Janne Näränen ja Timo Kohtamäki.

KREATE GROUP OYJ
Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja kreate.fi

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Kreate Group Oyj

Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 235 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 400 henkilöä. Kreate Group on listattu Nasdaq Helsinkiin.

Liitteet