Meillä on paljon positiivisia vaikutusmahdollisuuksia, joita saamme toiminnallamme aikaiseksi. Rakennamme
kestävää, toimivaa ja turvallista infraa kiertotaloutta hyödyntäen. Pidämme huolta infra-alan huippuosaamisesta ja sitä kautta mahdollistamme vaativan infran toteuttamisen. Kannattavalla kasvulla tuomme turvaa henkilöstöllemme ja hyvinvointia sidosryhmillemme. Kädenjälkeä kasvattamassa osa-alueeseen kuuluvat seuraavat aiheet:

  • Kiertotalouden edistäminen
  • Infra-alan huippuosaaminen
  • Yhteiskunnallinen vastuu
  • Kestävät tuotteet

Kiertotalouden edistäminen infrarakentamisessa lisää koko alan vastuullisuutta

Infra-alalla on merkittävä rooli kiertotalouden edistämisessä ja paljon hyödyntämätöntä potentiaalia käytettävänä. Omalta osaltaan Kreate edistää kiertotaloutta käyttämällä ja etsimällä luontoa säästäviä ratkaisuvaihtoehtoja hankkeilla, hyödyntämällä kiertotalousalueitaan sekä vaikuttamalla järjestöissä ja muissa foorumeissa yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa.

Kreaten toimintamallin olennaisena osana on kiertotaloutta tukevien ratkaisujen löytäminen, tarjoaminen ja käyttäminen. Sen lisäksi että käytämme vaihtoehtoisia uusio- ja kierrätysmateriaaleja omilla hankkeillamme, etsimme myös uusia kiertotalousmateriaaleja hyödynnettäväksi infrarakentamisessa laajemmin. Omat kiertotalousalueemme tarjoavatkin hyvän mahdollisuuden kiertotalousmateriaalien jalostamiseen ja tutkimiseen.

Kiertotalous vastuullisuus
Kun kiertotalous- ja ympäristövaihtoehdot huomioidaan jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa ja luvitetaan asianmukaisesti, on niitä helppo viedä myös käytännön toteutuksiin. Kreaten omalla Vantaan kiertotalousalueella on mahdollisuuksia myös kiertotalousmateriaalien jalostamiseen ja hyötykäyttöön.

Luontoarvoja ja kiertotaloutta edistetään hankkeilla toteutettavien pienten ja suurten kiertotaloustekojen lisäksi alan järjestöissä ja toimikunnissa yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Kun rakentamisen ketjusta löytyy ratkaisuhakuista asennetta ja yhteinen suunta tekemiselle, on mahdollisuus saada enemmän aikaiseksi.

Lue lisää kiertotalouden edistämisestä vuoden 2022 katsauksestamme sivuilta 39-41.

Erikoisosaaminen tukee tavoitteellisuutta ja kohteiden valmistumista aikataulussa

Kreatella infra-alan uudet innostuneet osaajat tekevät töitä yhdessä alan konkareiden kanssa. Vahvan teknisen tietotaidon ja monipuolisen osaamisen jakaminen edistää infrarakentamisen kehittymistä ja varmistaa vaativimpienkin kohteiden rakentamisen laadukkaasti.

Infra-alan nopean kehittymisen ja digitalisaation myötä alan parhain osaaminen löytyy yhä useammin pitkälle erikoistuneista yhtiöistä. Infrarakentamiseen erikoistuneessa Kreatessa kasvatetaan alalle ensiluokkaisia ammattilaisia ja koulutetaan heitä uusien työtekniikoiden ja tehokkaampien toteutustapojen hyödyntämiseen.

Erikoisosaaminen vastuullisuus
Digitalisaatio muuttaa infra-alan toimintatapoja ja työkaluja hyvin nopeasti ja asettaa osaltaan lisää vaatimuksia myös henkilöstön osaamiselle. Samaan aikaan rakentamiseen käytettävän sekä rakentamisen aikana syntyvän tiedon määrä kasvaa nopeasti. Tämä luo tarpeen täysin uusille työtehtäville ja osaamiselle.

Yhteiskunnan infrarakentamiseen tekemien merkittävien panostusten hyödyt realisoituvat useimmiten vasta hankkeen valmistuttua. Siksi on olennaista, että projektit valmistuvat ajallaan tai jopa sopimuksessa määriteltyä nopeammin.

Lue lisää infra-alan huippuosaamisesta vuoden 2022 katsauksestamme sivuilta 42-44.

Kestävällä rakentamisella ja kannattavalla kasvulla hyvinvointia yhteiskunnalle

Sitoutuneet ammattilaisemme rakentavat teiden, siltojen ja ratojen lisäksi myös yhtiömme taloudellista menestystä ja kannattavaa kasvua. Kasvulla takaamme jatkuvuutta ja hyvinvointia henkilöstöllemme sekä luomme perustan muiden sidosryhmiemme huomioimiselle. Konsernimme eettinen ohjeisto tukee arvojemme mukaista toimintaa edistäen hyvää yrityskansalaisuutta ja kestävää kehitystä.

Kansantaloudellisesti on tärkeää saada infrahankkeet, olivatpa ne sitten teitä, siltoja, raiteita tai muita yhteiskunnallisesti merkittäviä kohteita, tehokkaasti käyttöön. Kerralla valmiiksi rakennetut projektit varmistavat yhteiskunnan mahdollisimman häiriöttömän toiminnan, aikaansaavat kustannussäästöjä sekä lisäävät infraa käyttävien ihmisten turvallisuutta. Onnistunut työn toteutus saavutetaan
hyvällä ennakkosuunnittelulla sekä tehokkaalla ja rehellisellä toimintatavalla.

Olemme vuosien saatossa luovuttaneet tilaajalle useita hankkeita etuajassa, mitä on siivittänyt muun muassa hankkeen onnistunut kehitysvaihe innovaatioineen sekä hyvä työsuunnittelu ja tehokas toteutus.

Otamme päivittäisessä toiminnassamme huomioon ympäröivän elämän ja edistämme avointa vuoropuhelua hankkeidemme lähiympäristön kanssa. Me uskomme, että kestävämpää infrarakentamista edistetään oman toiminnan kehittämisellä ja aktiivisella vuorovaikutuksella.

Lue lisää infra-alan huippuosaamisesta vuoden 2022 katsauksestamme sivuilta 45-47.

Laadukkaasti rakennettu infra kestää sukupolvelta toiselle

Kestävää infraa rakennetaan ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset tekijät huomioiden aina suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon
asti. Infran rakentajana Kreaten tavoitteena on minimoida omassa toiminnassaan rakentamisen ympäristövaikutukset ja maksimoida resurssitehokkuus.

Infrarakentamisella on merkittävä vaikutus kestävän kehityksen tavoitteiden edistäjänä. Eniten infrarakentamiseen kestävyyteen pystytään vaikuttamaan suunnitteluvaiheessa, jolloin tehdään keskeiset päätökset liittyen hankkeen elinkaarikustannuksiin, päästöihin ja muihin ympäristövaikutuksiin. Nämä valinnat konkretisoituvat myöhemmin varsinaisessa rakentamisessa. Kun strategisen tason suunnittelussa on huomioitu yhteiskunnan tarpeet ja infrastruktuurin tarve kestävän kehityksen tavoitteiden osalta, pystytään hankkeiden toteutussuunnitelmissa tekemään ratkaisuja luonnon monimuotoisuuden, päästöjen vähentämisen sekä kiertotalouden edistämisen hyväksi.

Allianssi- ja muut kehitysvaiheen sisältävät infrahankkeet, joissa urakoitsijat pääsevät omalla osaamisellaan muiden toimijoiden kanssa vaikuttamaan rakentamisen ratkaisuihin, edesauttavat infrahankkeiden kestävyyden parantamista. Kreaten ideoinnin pohjalta on eri hankkeilla onnistuttu muun muassa pienentämään merkittävästi luonnonkiviainesten käyttöä, lisäämään kierrätys- ja uusiotuotteiden määrää ja vähentämään hankkeiden kokonaispäästöjä. Projekteissa, joissa Kreate on mukana suunnittelemassa kohdetta, panostetaan resurssitehokkuuden lisäksi myös käyttäjien muuttuvien tarpeiden huomioimiseen. Suunnittelussa voidaan tällöin ottaa huomioon entistä paremmin myös esteettömyys, turvallisuus, terveellisyys ja esteettisyys.

Kestävää rakentamista
Infrahankkeiden suunnitteluvaiheessa luonnon monimuotoisuutta otetaan huomioon muun muassa säästämällä luontoalueita, hyödyntämällä viherrakentamista ja ennallistamalla rakentamisen jälkeen ekosysteemejä. Pääsääntöisesti jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa tehdyt ympäristöselvitykset ohjaavat niin toteutuksen suunnittelua kuin itse toteutusta.

Tutustu tarkemmin vuoden 2022 katsauksessamme sivuilla 48-49 siihen, miten rakennetaan ympäristöystävällistä ja laadukasta infraa.