Kreate Group Oyj           Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2023         28.4.2023 klo 08:30 EEST

Tämä tiedote on tiivistelmä Kreate Groupin tammi–maaliskuun 2023 osavuosikatsauksesta. Kokonaisuudessaan osavuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://kreate.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-raportit/raportit-ja-esitykset/.

Kreaten osavuosikatsaus: liikevaihto kasvoi 30 % – kasvupanostukset heikensivät kannattavuutta

Tammi–maaliskuu lyhyesti        

 • Tilauskanta oli 265,7 (208,8) miljoonaa euroa
 • Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta ja oli 65,8 (50,4) miljoonaa euroa
 • Liikevaihdon muutos edelliseen vuoteen oli 30,5 % (31,6 %)
 • Käyttökate oli 1,0 (2,1) miljoonaa euroa eli 1,5 (4,2) prosenttia liikevaihdosta
 • EBITA oli -0,4 (1,1) miljoonaa euroa eli -0,6 (2,2) prosenttia liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos oli -0,08 (0,07) euroa
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli -3,3 (-1,2) miljoonaa euroa
 • Korollinen nettovelka oli 38,0 (23,1) miljoonaa euroa
 • Ohjeistus ennallaan: Kreate arvioi, että sen liikevaihto on vuoden 2022 tasolla (2022: 273,9 miljoonaa euroa) ja EBITA (2022: 8,8 miljoonaa euroa) kasvaa vuoteen 2022 verrattuna.

Toimintaympäristön kehitys

Niin Rakennusteollisuuden kuin Valtiovarainministeriön rakennusalan suhdanneryhmä RAKSU:n arviot vuodesta 2023 ovat matalavireisiä. Molemmat arvioivat koko rakentamisen alalle laskua noin 3–4 prosentin verran. Rakennusteollisuus arvioi maaliskuun lopussa julkaistussa suhdannekatsauksessaan asuntorakentamisen laskevan jopa 20 prosenttia vuonna 2023, kun infrarakentamisessa lasku jää kahteen prosenttiin. Kokonaistilannetta piristävät korjausrakentamisen 1,5 prosentin sekä toimitila ja -teollisuusrakentamisen lähes prosentin kasvuodotukset. Suhdannekatsauksessa ennustetaan rakentamisen suhdanteen olevan nyt lähellä pohjaa ja kääntyvän hitaasti kasvuun tuotannon jatkaessa vielä tovin laskusuunnassa.

Asuntorakentamista painavat alas asuntoaloitusten voimakas supistuminen, mikä johtuu odotuksia kovemmasta korkotasosta ja tarjonnan kasvusta. Infrarakentamisen toimialassa väylärakentamisen arvioidaan hidastuvan, mutta toisaalta kustannuskehityksen tasaantumisen odotetaan tukevan hankkeita taloudellisesta näkökulmasta. Rakennusteollisuus arvioi, että vakaan kasvun aika on nyt ohi ja toimintaympäristöön tulevat vaikuttamaan tarjottavien kohteiden niukkuus sekä häiriöt tarjoustoiminnassa. Viime vuodet Suomea on kuitenkin rakennettu ennätyksellisen paljon ja suhteellisen edullisesti, kun kustannukset ja korot ovat olleet matalalla.

Toimintaympäristössä tapahtuvien nopeidenkin muutosten myötä pitkän aikavälin ennustettavuus infrarakentamisessa on haastavaa ja eri infrasegmenttien välillä kehitys saattaa vaihdella negatiivisesta positiiviseen. Asuntorakentamisen ennustettu vähentyminen heijastuu erityisesti pohjarakentamisen markkinaan, mutta toisaalta kasvuodotuksilla ladatun korjausrakentamisen odotetaan tasapainottavan pohja- ja erikoispohjarakentamisen markkinaa. Vaikka taantuman uhka, nopeasti edennyt inflaatio ja korkojen nousu vaikuttavat rakentamisen toimialan kannattavuuteen, on suunnitteilla myös monia teollisuuden investointeja, joiden mahdollinen käynnistyminen kuluvan vuonna tasapainottaisi laskusuhdanteiseksi arvioitua infrarakentamisen markkinaa. Elinkeinoelämän tammikuussa 2023 toteuttaman investointitiedustelun mukaan teollisuusinvestointien odotetaan kasvavan kuluvana vuonna seitsemän prosenttia ja nousevan 9,6 miljardiin euroon. Metsä-, energia- ja kaivosteollisuus sekä erilaiset vihreään siirtymään liittyvät hankkeet voivat käynnistyessään pitää infrarakentamisen volyymin korkealla ja tuoda jatkuvuutta markkinaan.

Vuodelle 2023 ennustetusta infrarakentamisen laskusta huolimatta on Suomessa pitkän aikavälin näkymä infran osalta vakaa. Myös Ruotsissa talonrakentamisen toimiala ja asuntokauppa ovat olleet laskussa asuntojen hintojen pudotessa enemmän kuin Suomessa. Heikentyvästä kokonaisvolyymista huolimatta Ruotsin inframarkkina jatkaa myötätuulessa ja erityisesti Kreatelle soveltuva ja erityisosaamista vaativa kallio- ja betonirakentamisen markkina jatkuu lähivuodet erittäin vahvana.

Hidastunut talouskasvu ei tue rakentamistarpeiden nopeaa kasvua ja korjausvelan pienentämistä.  Rakennusalalla ollaan valmiita toimimaan edelleen talouskasvun veturina, mutta rakentamisen kysyntään vaikuttaa paljon myös rakentamisen osapuolten uudistumiskyky ja valtion talouden kestokyky. Julkisen sektorin mahdolliset elvytystoimet sekä siirtyminen fossiilisista raaka-aineista kohti uusiutuvan energian vaihtoehtoja luo markkinaa ja mahdollisuuksia myös infratoimijoille. Osa infrahankkeista saattaa valtiontalouden säästötoimenpiteiden takia lykkääntyä samalla kun infran korjausvelka kasvaa entisestään. Suomen NATO-jäsenyydellä voi myös olla vaikutusta infrarakentamisen kysyntään valtakunnallisesti. Kaupungistumisen, infrarakentamisen korjausvelan sekä julkisen sektorin projektien odotetaan edelleen toimivan kysynnän ajureina tulevaisuudessa.

Kreate on strategiassaan valinnut liiketoiminnoikseen sellaisia megatrendien tukemia infran taito- ja väylärakentamisen osa-alueita, jotka ovat pitkän aikavälin kasvusuuntia. Erikoistuminen vaativaan ja monipuoliseen infraan kantaa markkinassa merkittävästi paremmin yli syklien ja suvantovaiheiden kuin perusinfran rakentamiseen keskittyminen. Myös Kreaten laajentuminen Ruotsiin, Suomea kaksi kertaa isompaan inframarkkinaan, tarjoaa kasvumahdollisuuksia muun muassa Suur-Tukholman alueen teknisesti vaativissa infrarakentamisen hankkeissa.

Kokonaisuudessaan Kreate näkee taito- ja väylärakentamisen vaativaan infrarakentamisen soveltuvan markkinan laskevan vuonna 2023 verrattuna vuoden 2022 tasoon verrattuna. Kreaten tilannetta parantaa kuitenkin strateginen erikoistuminen vaativien infrakohteiden toteuttamiseen sekä hyvä tilauskanta, josta osa ulottuu tuleville vuosille.

Avainluvut

Miljoonaa euroa

1–3/2023

1–3/2022

1–12/2022

Tilauskanta

265,7

208,8

306,9

Liikevaihto

65,8

50,4

273,9

Liikevaihdon muutos ed. vuoteen, %

30,5

31,6

15,3

Käyttökate

1,0

2,1

13,6

Käyttökate-%

1,5

4,2

5,0

EBITA

-0,4

1,1

8,8

EBITA-%

-0,6

2,2

3,2

Liiketulos

-0,4

1,0

8,6

Liiketulos-%

-0,7

2,1

3,2

Kauden tulos

-0,7

0,6

5,6

 

 

 

 

Sijoitettu pääoma

79,9

64,9

75,9

Sijoitetun pääoman tuotto, %

9,9

17,4

12,5

Oman pääoman tuotto, %

10,3

19,9

13,8

Operatiiviset nettoinvestoinnit

-3,2

-1,8

-4,2

Operatiivinen vapaa kassavirta

-3,3

-1,2

3,5

Nettokäyttöpääoma

5,6

0,5

4,7

Nettovelka

38,0

23,1

33,4

Nettovelka/käyttökate, liukuva 12kk

3,0

1,6

2,5

Nettovelka/käyttökate, liukuva 12 kk pro forma*

3,1

 

2,4

Omavaraisuusaste, %

32,1

38,2

31,6

 

 

 

 

Osakekohtainen tulos, laimennettu €

-0,08

0,07

0,63

Osakekohtainen tulos, laimentamaton €

-0,08

0,07

0,64

 

 

 

 

Henkilöstö kauden lopussa

455

379

447

Henkilöstö keskimäärin

453

378

416

*) Katsauskauden pro forma sisältää yrityskaupassa hankitun kohteen käyttökatteen ajalta 1.4.-31.8.2022

Toimitusjohtaja Timo Vikström:

”Suomen ja Ruotsin inframarkkinassa on tunnusomaista, että tuottavin toiminta painottuu loppukeväästä loppusyksyyn. Kreaten ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksessa näkyy normaalin infrarakentamiselle ominaisen kausivaihtelun lisäksi tekemämme panostukset rataliiketoiminnan ja Ruotsin toimintojen kasvattamiseksi. Panostukset tehdään osa-alueille, joiden markkina kasvaa Kreaten toiminta-alueista vakaimmin. Kreaten ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto nousi vertailukautta korkeammalle tasolle ja oli 65,8 (50,4) miljoonaa euroa. EBITA jäi odotetusti vertailukautta heikommalle tasolle ratarakentamisen ja Ruotsin toimintojen vahvistamisen kasvattaessa kiinteitä kuluja vertailukauteen nähden. Yhtiön katsauskauden kannattavuudesta huomattava osa koostuu suhteellisen alkuvaiheessa olevista isoista, riskivarauksia sisältävistä projekteista, mitkä toteutumatta jäädessään tuloutetaan projektien myöhemmässä vaiheessa. Tämä heikensi suhteellista kannattavuutta katsauskaudella.

Rakentamisen ja erityisesti talonrakentamisen hiljentyminen näkyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä infrarakentamisessa kilpailun kiristymisenä ja tarjoajien määrän kasvuna. Kiristyvä kilpailu voi heijastua rakennusalan yritysten suhteelliseen kannattavuuteen vuonna 2023. Kreatessa etenimme kuitenkin strategiamme mukaisesti ja pidimme kiinni tarjoustoiminnassamme ja hinnoittelussamme kannattavan rakentamisen periaatteista. Toimimme samoin, kuin viime vuosina rakennusalaa koskettaneissa kriiseissä, välttäen tarpeettomia tai hallitsemattomia riskejä projektien hankinnassa. Valintamme on kestävällä pohjalla, vaikka se saattaakin vaikuttaa tilauskannan kertymiseen vuoden aikana.

Kiristyneestä kilpailutilanteesta huolimatta voitimme katsauskaudella pienempiä väylä- ja pohjarakentamisen hankkeita, muutamia yksityisen sektorin projekteja sekä aloitimme ympäristöturvallisuutta lisäävän rantamuurin rakentamisen Nesteen Kilpilahden satamaan. Mittavassa urakassa rakennamme kolmella eri tekniikalla 520 metrin mittaisen rantamuurin, bentoniittimattorakennetta, yleisvalaistuksen sekä muuta alueen infraa. Hanke on hyvä osoitus vahvasta teknisestä osaamisestamme, joka konkretisoituu tällaisissa erikoisrakentamista vaativissa hankkeissa, joissa urakoitsijan sitoutuminen ja osallistuminen suunnitteluvaiheeseen tehostaa rakentamisen aikataulua sekä varmistaa järkevät rakentamisen ratkaisut. Erikoistumisemme vaativaan infran rakentamiseen antaa taustatukea toimintamme kannattavuuteen myös haastavammissa tilanteissa.

Toimintaympäristön haastavuuden vastapainona nostan esiin positiivisia asioita, joita saimme aikaan ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tapasimme sijoittajiamme kasvotusten yhtiökokouksessa ja julkaisimme osana vuosikatsausta aiempaa laajemman raportin vastuullisuustyöstämme. Tämän vuoden aikana jatkamme vastuullisuustavoitteiden ja -mittariston kehittämistä osana alkavaa strategian päivitysprosessiamme. Aiomme myös syventää henkilöstömme vastuullisuusosaamista, mikä tukee erinomaisesti paitsi liiketoimintamme kehittämistä myös mahdollisuuksiamme olla aktiivisesti mukana vihreän siirtymän rakentamisessa. Joidenkin arvioiden mukaan vihreään siirtymään investoidaan vuoteen 2050 mennessä yhteensä noin 100 miljardia euroa. Tämä ilmastotavoitteiden toteuttamiseen tarvittavien investointien määrä suomalaiseen teollisuuteen tulee vaikuttamaan pitkällä tähtäimellä positiivisesti myös infrarakentamisen markkinaan.

Merkittävät isot hankkeemme jatkuivat suunnitellusti ja jatkamme luottavaisin mielin vuoden 2023 rakentamista, vaikka rakentamisen määrät ovat laskussa ja julkisen sektorin infrahankkeisiin kohdistuu epävarmuutta säästöpaineiden myötä. Julkisen sektorin epävarmuutta tasapainottaa vihreän siirtymän tarjoamat mahdollisuudet ja käynnistymässä olevien teollisuushankkeiden edistyminen. Myös jatkossa tavoittelemme ammattitaitoisen henkilöstömme kanssa pysymistä strategiamme mukaisella kannattavalla kasvu-uralla. Hyvällä tasolla oleva tilauskantamme sekä kustannuskehityksen tasaantuminen tukevat tavoitteemme toteutumista.”

Tulosohjeistus vuodelle 2023 (julkaistu 31.1.2023)

Kreate arvioi, että sen liikevaihto on vuoden 2022 tasolla (2022: 273,9 miljoonaa euroa) ja EBITA (2022: 8,8 miljoonaa euroa) kasvaa vuoteen 2022 verrattuna.

Ohjeistuksen perusteet: Kreaten korkea tilauskanta vuoden 2023 alussa tukee liikevaihdon positiivista kehitystä, mutta yleinen taloudellinen tilanne voi vaikuttaa uuden tilauskannan kertymiseen vuoden aikana. Tilauskannan lisäksi Kreaten erikoistuminen vaativaan rakentamiseen sekä vakaa infrarakentamisen markkina tukevat EBITA:n kasvua vuonna 2023.

Kreate Groupin taloudellinen tiedottaminen

Kreate Group Oyj julkaisee vuoden 2023 taloudelliset tiedotteet seuraavasti:

 • puolivuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2023: 19.7.2023
 • osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2023: 25.10.2023

Webcast-tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle

Suora webcast-lähetys analyytikoille ja medialle järjestetään tänään 28.4.2023 klo 11.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Timo Vikström ja talousjohtaja Mikko Laine. Suomenkielistä webcast-lähetystä voi seurata suorana osoitteessa https://kreate.videosync.fi/2023-q1-tulosjulkistus/ Webcastista tehty tallenne tulee myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://kreate.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-raportit/raportit-ja-esitykset/ sekä englanninkielinen tiivistelmä osoitteeseen https://kreate.fi/en/investor/releases-and-reports/reports/

Kreate Group Oyj
Kirsi-Marjut Dickman
Viestintäpäällikkö

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, kreate.fi

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Kreate Group Oyj

Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli noin 274 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 450 henkilöä. Kreate Group on listattu Nasdaq Helsinkiin.

Liitteet