Kreate Group Oyj           Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2021           28.4.2021 klo 08:30 EEST

Tämä tiedote on tiivistelmä Kreate Groupin tammi-maaliskuun 2021 osavuosikatsauksesta. Kokonaisuudessaan osavuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://kreate.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-raportit/raportit-ja-esitykset/.

Kreaten osavuosikatsaus: odotettu kannattavuus – tilauskanta hyvällä tasolla


Tammi–maaliskuu lyhyesti

 • Kreate Group Oyj listautui Nasdaq Helsinkiin ja sai yli 18 600 uutta osakkeenomistajaa. Kaupankäynti Kreaten osakkeilla alkoi Nasdaq Helsinki Oy:n pre-listalla 19.2.2021 ja pörssilistalla 23.2.2021
 • Tilauskanta oli 158,3 (162,3) miljoonaa euroa
 • Liikevaihto laski ja oli 38,3 (50,0) miljoonaa euroa
 • Käyttökate oli 1,7 (2,2) miljoonaa euroa eli 4,4 (4,3) prosenttia liikevaihdosta
 • EBITA oli 0,9 (1,3) miljoonaa euroa eli 2,3 (2,6) prosenttia liikevaihdosta
 • Yhtiön listautumisantikulut olivat 2,3 miljoonaa euroa. Näistä 0,9 miljoonaa euroa rasittaa katsauskauden tulosta ennen veroja.
 • Listautumiskuluilla oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa
 • Osakekohtainen tulos oli -0,04 (0,12) euroa
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 0,1 (-2,2) miljoonaa euroa
 • Korollinen nettovelka oli 18,8 (20,9) miljoonaa euroa

Toimintaympäristö vuonna 2021

Toimintaympäristöön ei ole tullut muutoksia 31.3.2021 julkaistun tilinpäätöstiedotteen jälkeen.

Maaliskuussa 2021 Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus arvioi, että koko rakentamisen klusteri pienenee kuluvana vuonna kaksi prosenttia. Tuoreen suhdannekyselyn mukaan optimismi rakentamisessa lisääntyy, toisaalta COVID-19 tasapainotti odotuksia. Suomen talouden yleinen suorituskyky määrittää rakentamisen perustason uudessa normaalissa. Rakentamisen kustannuksissa on selkeitä nousupaineita keskeisten rakennusaineiden maailmanmarkkinahintojen kovasta noususta johtuen. Vuonna 2022 rakentamisen arvioidaan säilyvän vuoden 2021 tasolla.

Suomen infrarakentamisen markkina on historiallisesti katsottuna kasvanut tasaisesti. Vuonna 2020 markkinan koko oli arviolta seitsemän miljardia euroa, ja sen on arvioitu laskevan 1,5 prosenttia vuonna 2021. Infrarakentamisen heikkenevään näkymään vaikuttavat kasvukeskusalueiden ulkopuolisten kuntien taloustilanteen heikkeneminen, isojen investointijaksojen samanaikainen päättyminen sekä talonrakentamisliitännäisten infratöiden väheneminen. Lyhyen aikavälin näkymästä huolimatta pitkän aikavälin trendi infran vakaasta kasvusta ja pienestä volatiliteetistä on erittäin vahva.

COVID-19-pandemia on lykännyt tiettyjen infrakantamisen projektien aloitusta vuoden 2020 aikana, millä oli vaikutuksia myös Kreaten tilauskannan kertymiseen vuodelle 2021. Vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä normalisoitunut tarjouspyyntöjen volyymi ja tilaajien aktiivisuus näkyvät erityisesti taitorakentamiseen kuuluvalla siltarakentamisen puolella tarjouspyyntöjen määrän kasvuna. Paljon julkisuutta saaneet suuret tulevaisuuden ratainvestoinnit eivät tule vielä näkymään rakentamisen volyymina, mutta pienempiä radanrakentamisen hankkeita odotetaan kuitenkin markkinoille. Yksityisellä puolella investointeja harkitaan nyt pidempään eivätkä suunnitteilla olleet investoinnit, kuten vanhojen rakennusten käyttötarkoitusten muuttamiset, ota täysimääräisesti käynnistyäkseen. Lyhyellä aikavälillä erityisesti kaupungistumisen, infrarakentamisen korjausvelan sekä julkisen sektorin projektien odotetaan kuitenkin toimivan kysynnän ajureina ja vahvistavan Kreaten asemaa vaativien projektien rakentajana.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman on odotettu tuovan yli hallituskausien ulottuvaa pitkäjänteisyyttä liikenneverkon kehittämiseen, mikä vaikuttaisi positiivisesti myös infrarakentamisen markkinaan. Suunnitelmaan sisältyvä 12-vuotinen toimenpideohjelma sisältää valtion ja kuntien toimenpiteitä sekä liikennejärjestelmää koskevan valtion rahoitusohjelman. Ongelmallista suunnitelmassa on kuitenkin kuntien kasvava osuus rakentamisen kuluista, mikä voi tarkoittaa pahimmassa tapauksessa sitä, että hankkeita jää toteuttamatta, ja esimerkiksi katu- ja tieverkon sekä rautateiden kunto heikkenee.

Hallituksen kesäkuussa 2020 julkaisema lisätalousarvio sisälsi yli 400 miljoonaa euroa väyläverkon kehittämishankkeisiin sekä investointeja joukkoliikenteen kehittämiseen, infrastruktuuriin ja korjausrakentamiseen.

Huolimatta kokonaisinframarkkinoiden ennustetusta hienoisesta laskusta vuoden 2021 aikana, Kreate näkee niin taito- kuin väylärakentamisen soveltuvan markkinan pysyvän vähintään vuoden 2020 tasolla.

Tulosohjeistus vuodelle 2021 (ennallaan)

Kreate arvioi, että sen liikevaihto (2020: 235,3 miljoonaa euroa) laskee vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020.

31.12.2020 Kreaten tilauskanta oli 134,9 miljoonaa euroa (31.12.2019: 177,2 miljoonaa euroa). Tästä noin 111 miljoonaa euroa odotetaan realisoituvan vuoden 2021 aikana (31.12.2019: 130,3 miljoonaa euroa vuoden 2020 aikana). Viimeisen kolmen vuoden aikana Kreate on tuottanut tilikauden aikana keskimäärin 107 miljoonaa euroa liikevaihtoa tilikauden alussa olleen tilauskannan lisäksi. Kreate arvioi, että 31.12.2020 tilauskannan odotettu kannattavuus oli normaalilla tasolla.

Toimitusjohtaja Timo Vikström:

”Ensimmäisellä vuosineljänneksellä liiketoimintamme kehittyi ennusteiden ja suunnitelmien mukaisesti. Vaikka liikevaihto jäi ennätysvahvasta vuoden 2020 vertailukaudesta, nousi vastaavan ajankohdan tilauskanta hyvälle, lähes vertailukauden tasolle. Suhteellinen kannattavuus säilyi viime vuoden tasolla, ollen edelleen korkeampi kuin kausiluonteisella infrarakentamisen alalla keskimäärin.  

Tammikuun lopussa kerroimme aikeistamme listautua Nasdaq Helsingin pörssilistalle tukeaksemme kasvustrategiamme toteuttamista ja vahvistaaksemme kilpailukykyämme tunnettuuden kasvamisen myötä. Helmikuinen listautumisemme onnistuikin yli odotusten ja saimme yli 18 600 uutta omistajaa. Listautumisen myötä myös taseemme vahvistui entisestään.

Katsauskauden lopussa tiedotimme organisaatiomuutoksista, joilla pyrimme vahvistamaan niin kilpailukykyämme kuin markkinajohtajuuttamme. Inframarkkina on parhaillaan vahvassa murroksessa: markkinoilla yleistyvät yhteistoiminnalliset hankintamuodot, markkinakysyntä muuttuu sekä rakentaminen keskittyy rautateiden ja kevytraitioteiden ympärille. Rataliiketoiminnan johtamista vahvistamalla otimme seuraavan askeleen rataliiketoimintamme kehittämiseksi. Nyt tehtävät panostukset kantavat seuraavina vuosina, kun raiderakentamisen lisäksi ratarakentaminen tulee korostumaan myös muissa tulevaisuuden hankkeissa.

Katsauskaudella panostimme entistä enemmän myös henkilöstömme osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvoinnin parantamiseen. Monipuolisten koulutusten lisäksi Kympin kuntoon -kampanja ja henkilökohtaiset hyvinvointivalmennukset tarjosivat henkilöstölle mahdollisuuksia oman osaamisensa ja hyvinvointinsa kehittämiseen. Henkilöstömme jaksaminen ja kehittymishalukkuus ovat yhtiömme menestyksen kannalta tärkeässä roolissa, sillä hyvinvoiva henkilöstö jaksaa entistä paremmin panostaa korkealaatuiseen rakentamiseen ja innovatiiviseen yhteistyöhön asiakkaiden kanssa.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä voitimme ja käynnistimme uusia hankkeita, joista teknisesti vaativimpia ovat Helsingin metron historian ensimmäisen metrosillan uusiminen sekä harvinaisen läppäsillan rakentaminen Paraisille. Kipparlahden metrosiltahanke on teknisesti vaativa ja rakennuspaikka haastava poikkeuksellisine liikennejärjestelyineen. Hyvin käynnistynyt Lillholmenin läppäsillan purkaminen ja uuden rakentaminen tulee myös olemaan mielenkiintoinen hanke, sillä läppäsiltoja tulee erittäin harvoin rakennettavaksi. Uudet vaativat ja mielenkiintoiset hankkeet lisäävät henkilöstömme osaamista entisestään ja siivittävät tämän vuoden tekemistämme.

Organisaatiomme strategisten vahvistusten ja muutosten myötä yhtiöllämme on entistä vankempi valmius tarjota ja toteuttaa kaikki vaativat ja monipuoliset infrahankkeet. Vakautta ja pitkäjänteisyyttä infra-alalle tulee lisäämään valtioneuvoston huhtikuussa 2021 hyväksymä valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032. Sen tehtävänä on muun muassa ohjata tie- ja raideinvestointeja pitkällä aikavälillä.

Näistä lähtökohdista meidän on hyvä keskittyä etenemään strategisten suunnitelmiemme mukaisesti ja rakentamaan vuodesta 2021 menestyksekästä.”

Avainluvut

Miljoonaa euroa

1–3/2021

1–3/2020

1–12/2020

Tilauskanta

158,3

162,3

134,9

Liikevaihto

38,3

50,0

235,3

Liikevaihdon muutos ed. vuoteen, %

-23,3

73,0

6,4

Käyttökate

1,7

2,2

14,0

Käyttökate-%

4,4

4,3

6,0

EBITA

0,9

1,3

10,5

EBITA-%

2,3

2,6

4,5

Liiketulos

0,8

1,2

10,4

Liiketulos-%

2,2

2,5

4,4

Kauden tulos

-0,3

0,9

7,8

 

 

 

 

Sijoitettu pääoma

56,3

58,1

54,5

Sijoitetun pääoman tuotto, %

17,4

21,5

19,2

Oman pääoman tuotto, %

17,6

29,4

24,7

Operatiiviset nettoinvestoinnit

-0,8

-1,0

-4,6

Operatiivinen vapaa kassavirta

0,1

-2,2

9,7

Nettokäyttöpääoma

-4,6

-0,8

-5,4

Nettovelka

18,8

20,9

27,9

Nettovelka/käyttökate

1,4

1,3

2,0

Omavaraisuusaste, %

38,2

36,8

26,3

 

 

 

 

Osakekohtainen tulos, €

-0,04

0,12

0,88

Listautumiskuluilla oikaistu osakekohtainen tulos, €

0,07

 

 

 

 

 

Henkilöstö kauden lopussa

385

407

383

Henkilöstö keskimäärin

382

398

407

Kreate Groupin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2021

Kreate Group Oyj:n taloudellisten katsausten suunnitellut julkistamisajankohdat vuonna 2021 ovat seuraavat:

 • puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2021: 28.7.2021, ja
 • osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2021: 27.10.2021

Kreate Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 5.5.2021.

Webcast-tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle

Suora webcast-lähetys analyytikoille ja medialle järjestetään tänään 28.4.2021 klo 11.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Timo Vikström ja talousjohtaja Antti Heinola.

Suomenkielistä webcast-lähetystä voi seurata suorana osoitteessa https://kreate.videosync.fi/2021-q1-tulosinfo. Webcastista tehty tallenne tulee myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen kreate.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-raportit/raportit-ja-esitykset/ sekä englanninkielinen tiivistelmä osoitteeseen kreate.fi/en/investor/releases-and-reports/reports/.

Kreate Group Oyj
Kirsi-Marjut Dickman
Viestintäpäällikkö

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja kreate.fi

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Kreate Group Oyj

Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 235 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 400 henkilöä. Kreate Group on listattu Nasdaq Helsinkiin.

Liitteet