Kreate Group Oyj                    Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021                  28.7.2021 klo 08:30 EEST

Tämä tiedote on tiivistelmä Kreate Groupin tammi-kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksesta. Kokonaisuudessaan osavuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://kreate.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-raportit/raportit-ja-esitykset/.

Kreaten puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021: piristynyt markkina vahvisti tilauskannan vertailukautta korkeammalle

Huhti–kesäkuu lyhyesti 

 • Tilauskanta oli 157,5 (144,4) miljoonaa euroa 
 • Liikevaihto laski ja oli 52,9 (58,0) miljoonaa euroa 
 • Käyttökate oli 3,4 (3,9) miljoonaa euroa eli 6,3 (6,7) prosenttia liikevaihdosta  
 • EBITA oli 2,5 (3,0) miljoonaa euroa eli 4,7 (5,1) prosenttia liikevaihdosta  
 • Osakekohtainen tulos oli 0,20 (0,28) euroa 
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli -3,7 (2,5) miljoonaa euroa 
 • Korollinen nettovelka oli 27,4 (18,4) miljoonaa euroa 

Tammi–kesäkuu lyhyesti 

 • Kreate Group Oyj listautui Nasdaq Helsinkiin ja sai yli 18 600 uutta osakkeenomistajaa. Kaupankäynti Kreaten osakkeilla alkoi Nasdaq Helsinki Oy:n pre-listalla 19.2.2021 ja pörssilistalla 23.2.2021 
 • Liikevaihto laski ja oli 91,2 (108,0) miljoonaa euroa 
 • Käyttökate oli 5,1 (6,0) miljoonaa euroa eli 5,5 (5,6) prosenttia liikevaihdosta  
 • EBITA oli 3,4 (4,3) miljoonaa euroa eli 3,7 (3,9) prosenttia liikevaihdosta 
 • Yhtiön listautumisantikulut olivat 2,3 miljoonaa euroa. Näistä 0,9 miljoonaa euroa rasittaa katsauskauden tulosta ennen veroja.  
 • Listautumiskuluilla oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,28 euroa 
 • Osakekohtainen tulos oli 0,17 (0,40) euroa 
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli -3,6 (0,3) miljoonaa euroa 

Toimintaympäristö vuonna 2021 

Maaliskuussa 2021 Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus arvioi, että koko rakentamisen klusteri pienenee kuluvana vuonna kaksi prosenttia. Samalla rakentamisen kustannuksissa on selkeitä nousupaineita keskeisten rakennusaineiden, kuten sahatavaran, öljytuotteiden ja teräksen maailmanmarkkinahintojen kovasta noususta johtuen. Myös materiaalien toimitusajat ovat rajallisesta tuotantokapasiteetista johtuen pidentyneet. 

Suomen infrarakentamisen markkina on historiallisesti katsottuna kasvanut tasaisesti. Vuonna 2020 markkinan koko oli arviolta seitsemän miljardia euroa, ja sen on arvioitu laskevan 1,5 prosenttia vuonna 2021. Infrarakentamisen eri segmenttien välillä kehitys vaihtelee normaalista positiiviseen, ja erityisesti edelleen korkealla tasolla oleva asuntorakentamisen volyymi piristää pohjarakentamisen markkinaa. Sillanrakentamisen markkinan vahvistuminen jatkuu edelleen ja ratarakentamisen puolella pienempien hankkeiden määrän kasvu jatkuu. Lyhyen aikavälin näkymästä ja COVID-19 vaikutuksesta huolimatta pitkän aikavälin trendi infran vakaasta kasvusta ja pienestä volatiliteetistä on erittäin vahva.   

COVID-19-pandemia lykkäsi tiettyjen infrakantamisen projektien aloitusta vuoden 2020 aikana, millä oli vaikutuksia myös Kreaten tilauskannan kertymiseen vuodelle 2021. Vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä normalisoitunut tarjouspyyntöjen volyymi ja tilaajien aktiivisuus näkyvät erityisesti taitorakentamiseen kuuluvalla siltarakentamisen puolella tarjouspyyntöjen määrän kasvuna. Kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä myös rata- ja väylärakentamisen osa-alueet piristyivät. Paljon julkisuutta saaneet suuret tulevaisuuden ratainvestoinnit eivät tule vielä näkymään rakentamisen volyymina, mutta pienempiä radanrakentamisen hankkeita odotetaan kuitenkin markkinoille. Yksityisellä puolella suunnitteilla olleet investoinnit, kuten vanhojen rakennusten käyttötarkoitusten muuttamiset ja toimitilainvestoinnit, osoittavat hiljalleen etenemisen merkkejä. Toisaalta materiaalikustannusten jatkunut nousu sekä materiaali- ja osaajapula voivat rajoittaa asuntotuotantoa lähitulevaisuudessa. Lyhyellä aikavälillä erityisesti kaupungistumisen, infrarakentamisen korjausvelan sekä julkisen sektorin projektien odotetaan kuitenkin toimivan kysynnän ajureina ja vahvistavan edelleen Kreaten asemaa vaativien projektien rakentajana.   

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman odotetaan tuovan yli hallituskausien ulottuvaa pitkäjänteisyyttä liikenneverkon kehittämiseen, millä on positiivisia vaikutuksia myös infrarakentamisen markkinaan. Suunnitelmaan sisältyvä 12-vuotinen toimenpideohjelma sisältää valtion ja kuntien toimenpiteitä sekä liikennejärjestelmää koskevan valtion rahoitusohjelman. Ongelmallista suunnitelmassa on kuitenkin kuntien kasvava osuus rakentamisen kuluista, mikä voi tarkoittaa pahimmassa tapauksessa sitä, että hankkeita jää toteuttamatta, ja esimerkiksi katu- ja tieverkon sekä rautateiden kunto heikkenee. Lisäksi hallituksen puoliväliriihessä esittämät liikennejärjestelmän kehittämiseen ja perusväylänpitoon kohdistuvat leikkaukset vähentäisivät rahoitusta vuosille 2023 ja 2024. 

Hallituksen kesäkuussa 2020 julkaisema lisätalousarvio sisälsi yli 400 miljoonaa euroa väyläverkon kehittämishankkeisiin sekä investointeja joukkoliikenteen kehittämiseen, infrastruktuuriin ja korjausrakentamiseen.   

Huolimatta kokonaisinframarkkinoiden ennustetusta hienoisesta laskusta vuoden 2021 aikana, Kreate näkee niin taito- kuin väylärakentamisen soveltuvan markkinan pysyvän vähintään vuoden 2020 tasolla.  

Tulosohjeistus vuodelle 2021 (ennallaan) 

Kreate arvioi, että sen liikevaihto (2020: 235,3 miljoonaa euroa) laskee vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020.  

31.12.2020 Kreaten tilauskanta oli 134,9 miljoonaa euroa (31.12.2019: 177,2 miljoonaa euroa). Tästä noin 111 miljoonaa euroa odotetaan realisoituvan vuoden 2021 aikana (31.12.2019: 130,3 miljoonaa euroa vuoden 2020 aikana). Viimeisen kolmen vuoden aikana Kreate on tuottanut tilikauden aikana keskimäärin 107 miljoonaa euroa liikevaihtoa tilikauden alussa olleen tilauskannan lisäksi. Kreate arvioi, että 31.12.2020 tilauskannan odotettu kannattavuus oli normaalilla tasolla. 

Toimitusjohtaja Timo Vikström: 

”Toisella vuosineljänneksellä piristynyt markkina nosti tilauskantamme vertailukautta korkeammalle tasolle, ollen 157,5 miljoonaa euroa. Lisäksi voitimme katsauskaudella useita merkittäviä hankkeita, jotka näkyvät tilauskannassamme vasta sopimusten solmimisen jälkeen seuraavilla vuosineljänneksillä. Liikevaihto laski odotetusti ja suhteellinen kannattavuus säilyi lähellä vertailukautta, ollen edelleen korkeampi kuin kausiluonteisella infrarakentamisen alalla keskimäärin. Kokonaisuudessaan etenimme ensimmäisellä vuosipuoliskolla suunnitelmien mukaisesti panostaen strategisiin kasvualueisiimme, rata-, silta- ja erikoispohjarakentamiseen. 

Toisella vuosineljänneksellä tiedotimme Kreaten historian suurimmasta projektista, Kruunusillat-hankkeesta, jonka tarjouskilpailun voitimme työyhteenliittymänä YIT:n kanssa. Kreaten osuus eli puolet 123 miljoonan hankkeesta kirjautuu tilauskantaamme sopimuksen allekirjoituksen jälkeen myöhemmin syksyllä. Suomen pisimmän ja teknisesti vaativan sillan rakentaminen on strategisesti kovinta osaamisemme ydintä ja sen toteuttaminen vahvistaa yhtiötämme vaativien kohteiden rakentajana. Erityisosaamistamme vahvistavat myös Keski-Pasilassa Veturitie ja Ratapihakorttelit -kokonaisuus sekä Kemin biotuotetehdasinvestointiin liittyvät pohja- ja maanrakennusurakat. Strategisena tavoitteenamme on keskittyä erityisesti tällaisiin kompleksisiin ja erikoisosaamista vaativiin hankkeisiin, joiden toteuttamiseen meiltä löytyy vahva osaaminen ja tahtotila. 

Kruunusillat-hankkeen lisäksi nostan tilauskantaan vielä kirjaamattomina tapahtumina esille kaksi muutakin merkittävää hanketta, joiden tarjouskilpailuissa olemme menestyneet. Tampereelle rakentuvasta uudesta Sulkavuoren keskuspuhdistamosta voitimme noin 72 miljoonan euron rakennusteknisten töiden urakan työyhteenliittymänä Aki Hyrkkönen Oy:n kanssa. Kehitysvaiheen sopimus urakasta solmitaan kolmannella vuosineljänneksellä ja toteutusvaiheen sopimus viimeisellä vuosineljänneksellä. Lisäksi perusparannamme Etelä-Pohjanmaalla STk-hankkeena valtatietä 19 välillä Seinäjoki-Lapua työyhteenliittymänä paikallisen toimijan Maansiirto Veljekset Rinta Oy:n kanssa. Hankkeen arvo on noin 20 miljoonaa euroa ja se merkitään kolmannen vuosineljänneksen tilauskantaan.  

Kruunusiltojen, Sulkavuoren keskuspuhdistamon ja Vt 19 Seinäjoki-Lapua hankkeiden liikevaihtovaikutus on noin 110 miljoonaa euroa tulevina vuosina. Nämä työyhteenliittyminä tehtävät projektit ovat myös erinomainen osoitus siitä, kuinka haluttu yhteistyökumppani Kreate on. 

Olemme myös edelleen vahvistaneet markkinajohtajuuttamme ratasiltojen rakentamisessa. Tänä vuonna olemme solmineet sopimukset jo kuuden siirtomenetelmällä rakennettavan sillan toteutuksesta. Ensimmäisen vaativan ja erittäin tiukassa aikataulussa toteutetun rakentamis- ja siirto-operaation suoritimme jo kesäkuussa. Osaavalla tarjouslaskennalla, omalla kalustolla ja kokeneilla tekijöillä olemme onnistuneet voittamaan tarjouskilpailuja sekä suorittamaan työt sovituissa aikatauluissa. Vahvistaaksemme organisaatiotamme entisestään jatkoimme uusien osaajien rekrytointeja, mikä kantaa myös tulevina vuosina, kun raide-, rata- ja taitorakentamisen erikoisosaaminen korostuvat hankkeissa.  

Toteutimme katsauskaudella myös henkilöstötutkimuksen, joka antaa nykytilan kuvauksen lisäksi suuntaa henkilöstömme hyvinvoinnin ja konsernimme toiminnan kehittämiselle. Henkilöstöön panostaminen on tärkeää, sillä hyvällä henkilöstökokemuksella vaikutamme niin tuloksellisuuteen kuin asiakaskokemukseen. Henkilöstötutkimuksen tuloksissa nousikin esiin henkilöstömme sitoutuneisuus ja korkeat laatuvaatimukset. Kreate-konsernin NPS-luku eli se, kuinka valmis henkilöstömme on suosittelemaan palvelujamme ja tuotteitamme, oli taas noussut jo ennestään erinomaisesta tasosta ja oli 68. Lisäksi henkilöstömme antoi positiivista palautetta siitä, että keskitymme olennaiseen eli rakentamaan projekteja tehokkaasti, laadukkaasti ja mahdollisimman vähällä byrokratialla. Vahva projektikeskeisyys ja -hallinta onkin yksi menestystekijöistämme. 

Markkinan positiivinen kehittyminen ja Kreaten vahva kilpailukyky erityisesti vaativassa rakentamisessa luo vahvaa pohjaa strategiselle kasvulle ja menestykselle. Suhtaudumme luottavaisin mielin tulevaisuuteen, sillä inframarkkina kehittyy tasaisella vauhdilla, asiakkuutemme ovat säilyneet ja markkinanäkyvyys on selkeytynyt.”  

Avainluvut 

Miljoonaa euroa 

4-6/2021 

4-6/2020 

1-6/2021 

1-6/2020 

1-12/2020 

Tilauskanta 

 

 

157,5 

144,4 

134,9 

Liikevaihto 

52,9 

58,0 

91,2 

108,0 

235,3 

Liikevaihdon muutos ed. vuoteen, % 

-8,8 

12,3 

-15,5 

34,1 

6,4 

Käyttökate 

3,4 

3,9 

5,1 

6,0 

14,0 

Käyttökate-% 

6,3 

6,7 

5,5 

5,6 

6,0 

EBITA 

2,5 

3,0 

3,4 

4,3 

10,5 

EBITA-% 

4,7 

5,1 

3,7 

3,9 

4,5 

Liiketulos 

2,4 

2,9 

3,3 

4,2 

10,4 

Liiketulos-% 

4,6 

5,0 

3,6 

3,9 

4,4 

Kauden tulos 

1,8 

2,1 

1,4 

2,9 

7,8 

 

 

  

 

  

  

Sijoitettu pääoma 

 

 

63,0 

57,7 

54,5 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 

 

 

15,7 

21,6 

19,2 

Oman pääoman tuotto, % 

 

 

16,6 

29,0 

24,7 

Operatiiviset nettoinvestoinnit 

-2,1 

-1,0 

-2,8 

-2,1 

-4,6 

Operatiivinen vapaa kassavirta 

-3,7 

2,5 

-3,6 

0,3 

9,7 

Nettokäyttöpääoma 

 

 

-0,3 

-1,0 

-5,4 

Nettovelka 

 

 

27,4 

18,4 

27,9 

Nettovelka/käyttökate 

 

 

2,1 

1,1 

2,0 

Omavaraisuusaste, % 

 

 

33,4 

35,8 

26,3 

 

 

  

  

  

  

Osakekohtainen tulos, € 

0,20 

0,28 

0,17 

0,40 

0,88 

Listautumiskuluilla oikaistu osakekohtainen tulos, € 

 

 

0,28 

 

 

 

 

 

 

  

  

Henkilöstö kauden lopussa 

 

 

412 

441 

383 

Henkilöstö keskimäärin 

396 

427 

390 

413 

407 

Kreate Groupin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2021 

Kreate Group Oyj:n taloudellisten katsausten suunnitellut julkistamisajankohdat vuonna 2021 ovat seuraavat: 

 • osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2021: 27.10.2021 

Webcast-tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle 

Suora webcast-lähetys analyytikoille ja medialle järjestetään tänään 28.7.2021 klo 11.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Timo Vikström ja talousjohtaja Antti Heinola. 

Suomenkielistä webcast-lähetystä voi seurata suorana osoitteessa https://kreate.videosync.fi/2021-q2-tulos. Webcastista tehty tallenne tulee myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen kreate.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-raportit/raportit-ja-esitykset/ sekä englanninkielinen tiivistelmä osoitteeseen kreate.fi/en/investor/releases-and-reports/reports/.  

Kreate Group Oyj
Kirsi-Marjut Dickman
Viestintäpäällikkö

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja kreate.fi

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Kreate Group Oyj

Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 235 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 400 henkilöä. Kreate Group on listattu Nasdaq Helsinkiin.

Liitteet