Kreate Group Oyj                                     Tilinpäätöstiedote                31.3.2021 klo 08:30 EET

Tämä tiedote on tiivistelmä Kreate Groupin vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteesta. Kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedote on tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://kreate.fi/sijoittajille/.

Kreaten tilinpäätöstiedote 2020: Odotusten mukainen vuosi luo hyvän pohjan vuodelle 2021

 • Katsauskauden jälkeen helmikuussa 2021 Kreate Group Oyj listautui Nasdaq Helsinkiin
 • Kysyntä suomalaisilta ja kansainvälisiltä sijoittajilta oli listautumisannissa vahvaa ja listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti – Kreate sai listautumisannissa yli 18 600 uutta osakkeenomistajaa
 • Kaupankäynti Kreaten osakkeilla alkoi Nasdaq Helsinki Oy:n pre-listalla 19.2.2021 ja pörssilistalla 23.2.2021

Loka–joulukuu lyhyesti

 • Liikevaihto laski ennätyksellisen vahvaan vertailukauteen verrattuna ja oli 62,0 (72,1) miljoonaa euroa.
 • Käyttökate oli 3,1 (5,6) miljoonaa euroa eli 5,0 (7,7) prosenttia liikevaihdosta
 • EBITA oli 2,3 (4,6) miljoonaa euroa eli 3,8 (6,4) prosenttia liikevaihdosta
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 7,2 (12,4) miljoonaa euroa
 • Osakekohtainen tulos oli 0,07 (0,33) euroa

Tammi–joulukuu lyhyesti

 • Tilauskanta oli 134,9 (177,2) miljoonaa euroa
 • Liikevaihto oli 235,3 (221,1) miljoonaa euroa
 • Käyttökate oli 14,0 (14,9) miljoonaa euroa eli 6,0 (6,7) prosenttia liikevaihdosta
 • EBITA oli 10,5 (11,7) miljoonaa euroa eli 4,5 (5,3) prosenttia liikevaihdosta
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 9,7 (14,5) miljoonaa euroa
 • Korollinen nettovelka oli 27,9 (17,3) miljoonaa euroa
 • Osakekohtainen tulos oli 0,88 (1,00) euroa
 • Hallitus ehdottaa 5.5.2021 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,44 euroa osakkeelta

Toimintaympäristö vuonna 2021

Maaliskuussa 2021 Rakennusteollisuuden suhdannekatsaus arvioi, että koko rakentamisen klusteri pienenee kuluvana vuonna kaksi prosenttia.  Tuoreen suhdannekyselyn mukaan optimismi rakentamisessa lisääntyy, toisaalta COVID-19 tasapainotti odotuksia. Suomen talouden yleinen suorituskyky määrittää rakentamisen perustason uudessa normaalissa. Rakentamisen kustannuksissa on selkeitä nousupaineita keskeisten rakennusaineiden maailmanmarkkinahintojen kovasta noususta johtuen. Vuonna 2022 rakentamisen arvioidaan säilyvän vuoden 2021 tasolla.

Suomen infrarakentamisen markkina on historiallisesti katsottuna kasvanut tasaisesti. Vuonna 2020 markkinan koko oli arviolta seitsemän miljardia euroa, ja sen on arvioitu laskevan 1,5 prosenttia vuonna 2021. Infrarakentamisen heikkenevään näkymään vaikuttavat kasvukeskusalueiden ulkopuolisten kuntien taloustilanteen heikkeneminen, isojen investointijaksojen samanaikainen päättyminen sekä talonrakentamisliitännäisten infratöiden väheneminen. Lyhyen aikavälin näkymästä huolimatta pitkän aikavälin trendi infran vakaasta kasvusta ja pienestä volatiliteetistä on erittäin vahva.

COVID-19-pandemia on lykännyt tiettyjen infrakantamisen projektien aloitusta vuoden 2020 aikana, millä oli vaikutuksia myös Kreaten tilauskannan kertymiseen vuodelle 2021. Vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä normalisoitunut tarjouspyyntöjen volyymi ja tilaajien aktiivisuus näkyvät erityisesti taitorakentamiseen kuuluvalla siltarakentamisen puolella tarjouspyyntöjen määrän kasvuna. Paljon julkisuutta saaneet suuret tulevaisuuden ratainvestoinnit eivät tule vielä näkymään rakentamisen volyymina, mutta pienempiä radanrakentamisen hankkeita odotetaan kuitenkin markkinoille. Yksityisellä puolella investointeja harkitaan nyt pidempään eivätkä suunnitteilla olleet investoinnit, kuten vanhojen rakennusten käyttötarkoitusten muuttamiset, ota täysimääräisesti käynnistyäkseen. Lyhyellä aikavälillä erityisesti kaupungistumisen, infrarakentamisen korjausvelan sekä julkisen sektorin projektien odotetaan kuitenkin toimivan kysynnän ajureina ja vahvistavan Kreaten asemaa vaativien projektien rakentajana.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman on odotettu tuovan yli hallituskausien ulottuvaa pitkäjänteisyyttä liikenneverkon kehittämiseen, mikä vaikuttaisi positiivisesti myös infrarakentamisen markkinaan. Suunnitelmaan sisältyvä 12-vuotinen toimenpideohjelma sisältää valtion ja kuntien toimenpiteitä sekä liikennejärjestelmää koskevan valtion rahoitusohjelman. Ongelmallista suunnitelmassa on kuitenkin kuntien kasvava osuus rakentamisen kuluista, mikä voi tarkoittaa pahimmassa tapauksessa sitä, että hankkeita jää toteuttamatta, ja esimerkiksi katu- ja tieverkon sekä rautateiden kunto heikkenee.

Hallituksen kesäkuussa 2020 julkaisema lisätalousarvio sisälsi yli 400 miljoonaa euroa väyläverkon kehittämishankkeisiin sekä investointeja joukkoliikenteen kehittämiseen, infrastruktuuriin ja korjausrakentamiseen.

Huolimatta kokonaisinframarkkinoiden ennustetusta hienoisesta laskusta vuoden 2021 aikana, Kreate näkee niin taito- kuin väylärakentamisen soveltuvan markkinan pysyvän vähintään vuoden 2020 tasolla.

Tulosohjeistus vuodelle 2021 (ennallaan)

Kreate arvioi, että sen liikevaihto (2020: 235,3 miljoonaa euroa) laskee vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020.

31.12.2020 Kreaten tilauskanta oli 134,9 miljoonaa euroa (31.12.2019: 177,2 miljoonaa euroa). Tästä noin 111 miljoonaa euroa odotetaan realisoituvan vuoden 2021 aikana (31.12.2019: 130,3 miljoonaa euroa vuoden 2020 aikana). Viimeisen kolmen vuoden aikana Kreate on tuottanut tilikauden aikana keskimäärin 107 miljoonaa euroa liikevaihtoa tilikauden alussa olleen tilauskannan lisäksi. Kreate arvioi, että 31.12.2020 tilauskannan odotettu kannattavuus oli normaalilla tasolla.

Toimitusjohtaja Timo Vikström:

”Olen erittäin tyytyväinen vuoden 2020 suoritukseemme, jonka ennakoimme jo 5.2.2021 julkaisemassamme listalleottoesitteessä. Koronapandemian vaikutuksista huolimatta suoriuduimme vuodesta mallikkaasti: liikevaihtomme kasvoi 6,4 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna ja oli 235,3 miljoonaa euroa. Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta myös kannattavuutemme säilyi jo kolmatta vuotta hyvällä, alan keskimääräistä kannattavuutta korkeammalla tasolla.

Viimeisellä vuosineljänneksellä liiketoimintamme kehittyi odotustemme ja listautumisen yhteydessä antamiemme arvioiden mukaisesti. Vertailukausi eli vuoden 2019 viimeinen vuosineljännes oli poikkeuksellisen vahva kyseiseen ajankohtaan osuneen korkean tilausmäärän, suotuisten sääolosuhteiden ja käynnissä olleiden suurten projektien takia, minkä vuoksi vuoden 2020 viimeisen neljänneksen liikevaihtomme ja kannattavuutemme laskivat vertailukauteen verrattuna.

Vuosi 2020 käynnistyi vauhdikkaasti vielä vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä jatkuneen poikkeuksellisen korkean tilauskantamme ansiosta. Lauha ja paikoitellen lumeton talvi auttoivat hankkeidemme poikkeuksellisen tehokasta edistämistä vuoden 2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Erinomaisesti käynnistynyt vuosi sai kuitenkin uuden käänteen COVID-19-pandemian myötä. Toisella vuosineljänneksellä yleinen rakentamisen hidastuminen sekä rakennusprojektien aloitusten viivästyminen vaikuttivat tarjouspyyntöjen määrään niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella, ja sitä kautta yhtiömme tilauskannan kertymiseen. Toimintaympäristö lähti paranemaan vasta kolmannen vuosineljänneksen loppupuolella, ja viimeisellä neljänneksellä palattiin erityisesti julkisten tarjouspyyntöjen osalta lähelle aiempien vuosien tasoa.

Hankkeiden osalta vuosi 2020 oli yksi historiamme merkittävimmistä vuosista. Tehokkaalla toiminnalla onnistuimme pitämään kaikki työmaamme käynnissä koronaviruspandemiasta huolimatta ja saimme edistettyä erittäin tehokkaasti monta mittavaa hanketta, kuten Tampereen Kansi, Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2:n infrahanke ja Tampereen tavara-aseman siirto. Vuoden viimeisellä neljänneksellä valmistui ensimmäinen STk-urakkamme, kun avasimme Klaukkalan kehätien liikenteelle lähes vuoden etuajassa ja 10 miljoonaa euroa alle suunnitellun kustannusbudjetin. Voitimme vuoden aikana myös kaksi uutta STk-hanketta, joista E18 Turun kehätien toisen vaiheen rakentaminen alkoi elokuussa ja Hangon ylikulkusillan rakentaminen lokakuussa.

Kehitysvaiheen sisältävät STk-hankkeet ovatkin yksi uusimmista urakkamalleista, jotka mahdollistavat projektien kehittämisen yhteistyössä tilaajan ja muiden toimijoiden kanssa. Onnistuneista hankkeista ja yhteistyöstä kertoo myös vuonna 2020 teettämämme asiakastyytyväisyystutkimus, jonka mukaan asiakkaamme sekä julkisella että yksityisellä puolella ovat alan yleiseen tasoon verrattuna poikkeuksellisen tyytyväisiä tarjoamiimme palveluihin. Haluankin kiittää asiakkaitamme onnistuneesta yhteistyöstä ja heidän luottamuksestaan yhtiötämme kohtaan. Erityiskiitos kuuluu myös henkilöstöllemme: he ovat näinä erityisinäkin aikoina sitoutuneet kehittämään toimintaamme ja onnistuneet toteuttamaan hankkeet laadukkaasti ja aikataulussa. 

Yhtiömme lähtee vuoteen 2021 erinomaisesta asemasta. Olemme onnistuneet vahvistamaan kilpailukykyämme strategisesti tärkeillä osa-alueilla, kuten lisäämällä rata- ja siltaosaamistamme sekä tehneet tärkeitä investointeja erikoiskalustoomme. Listautumisen myötä taseemme on vahvassa kunnossa. Meillä on hyvän kannattavuuden ja vahvan kassavirran lisäksi ennen kaikkea vankka tekninen osaaminen sekä kyky toteuttaa kaikki mittavat, erikoisosaamista vaativat infrahankkeet. Näistä asetelmista meidän on hyvä ponnistaa vuoteen 2021 ja edetä strategisten suunnitelmiemme mukaisesti kannattavan kasvun tiellä.”

Avainluvut

Miljoonaa euroa

10-12/

2020

10-12/

2019

1-12/

2020

1-12/

2019

Tilauskanta

134,9

177,2

134,9

177,2

Liikevaihto

62,0

72,1

235,3

221,1

Liikevaihdon muutos, %

-5,2

5,3

6,4

14,9

Käyttökate

3,1

5,6

14,0

14,9

Käyttökate-%

5,0

7,7

6,0

6,7

EBITA

2,3

4,6

10,5

11,7

EBITA-%

3,8

6,4

4,5

5,3

Liiketulos

2,3

4,6

10,4

11,5

Liiketulos-%

3,7

6,3

4,4

5,2

Tilikauden tulos

1,8

3,9

7,8

8,7

 

 

 

 

 

Sijoitettu pääoma

 

 

54,5

53,6

Sijoitetun pääoman tuotto, %

19,2

20,7

19,2

20,7

Oman pääoman tuotto, %

24,7

26,3

24,7

26,3

Operatiiviset nettoinvestoinnit

-1,7

-1,2

-4,6

-5,0

Operatiivinen vapaa kassavirta

7,2

12,4

9,7

14,5

Nettokäyttöpääoma

-5,4

-4,0

-5,4

-4,0

Nettovelka

27,9

17,3

27,9

17,3

Nettovelka/käyttökate

2,0

1,2

2,0

1,2

Omavaraisuusaste, %

26,3

34,5

26,3

34,5

 

 

 

 

 

Osakekohtainen tulos, €**

0,07

0,33

0,88

1,00

Osakekohtainen osinko, €**

 

 

0,44*

0,0

 

 

 

 

Henkilöstö kauden lopussa

383

395

383

395

Henkilöstö keskimäärin

390

394

407

376

* Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle
** Osakekohtaisen tuloksen laskennassa on käytetty Kreate Group Oyj.n osakkeiden määrän vuoden 2020 keskiarvoa (7 454 895) ja osakekohtaisen osingon laskennassa listautumisen jälkeistä osakemäärää (8 894 772). 

Webcast-tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle

Suora webcast-lähetys analyytikoille ja medialle järjestetään tänään 31.3.2021 klo 11.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Timo Vikström ja talousjohtaja Antti Heinola.

Suomenkielistä webcast-lähetystä voi seurata suorana osoitteessa https://kreate.videosync.fi/2020-tulos/register. Webcastista tehty tallenne tulee myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen kreate.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-raportit/raportit-ja-esitykset/ sekä englanninkielinen tiivistelmä osoitteeseen kreate.fi/en/investor/releases-and-reports/reports/.

Kreate Groupin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2021

Kreate Group Oyj:n taloudellisten katsausten suunnitellut julkistamisajankohdat vuonna 2021 ovat seuraavat:

 • osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2021: 28.4.2021
 • puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2021: 28.7.2021, ja
 • osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2021: 27.10.2021

Vuoden 2020 vuosikertomus julkaistaan arviolta 6.4.2021. Kreate Groupin varsinainen yhtiökokous suunnitellaan pidettävän 5.5.2021.

Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käytöstä

Emoyhtiö Kreate Group Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 17 600 468,80 euroa.

Hallitus ehdottaa 5.5.2021 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,44 euroa osakkeelta. Loput voitonjakokelpoisista varoista jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Voitonjakoehdotuksen tekopäivänä 30.3.2021 yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oli 8 894 772 osaketta, mitä vastaava osingon kokonaismäärä on 3 913 699,68 euroa.

Kreate Group Oyj
Kirsi-Marjut Dickman
Viestintäpäällikkö

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja kreate.fi

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Kreate Group Oyj

Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 235 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 400 henkilöä. Kreate Group on listattu Nasdaq Helsinkiin.

Liitteet