Edistämme toiminnassamme hyvää hallintotapaa ja vastuullista toisia kunnioittavaa johtamista. Luotettavat ja tehokkaat prosessimme ulottuvat tietoturvan huolehtimisesta yhdenvertaiseen johtamiseen. Liiketoimintamme on eettistä ja lainmukaista. Edistämme henkilöstömme turvallisuutta ja hyvinvointia. Haluamme toimia läpinäkyvästi ja olla luotettava kumppani kaikille sidosryhmillemme: henkilöstölle, asiakkaille, yhteistyökumppaneille, osakkeenomistajille ja yhteisöille, joiden kanssa olemme tekemisissä. Sydämellä rakentamassa -osioon kuuluvat seuraavat teemat:

  • Hyvä hallintotapa
  • Hyvä johtaminen
  • Turvallisuuden jatkuva kehittäminen
  • Tyytyväisyys ja hyvinvointi

Edistämme hyvää hallintotapaa ja rakentamisen eettisyyttä

Suomalaisena pörssiyhtiönä Kreate noudattaa listattuja yhtiöitä koskevia sääntöjä ja määräyksiä, kuten Nasdaq Helsingin pörssisäännöt, MAR eli markkinoiden väärinkäyttöasetus, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2020 sekä IFRS eli Euroopan unionin hyväksymät kansainväliset tilinpäätösstandardit.

Lisäksi Kreate noudattaa osakeyhtiölain säännöksiä ja toimintaamme ohjaavat hallituksen hyväksymä eettiset periaatteet -ohjeisto. Siinä määritetään Kreaten liiketoiminnan periaatteet ja se sisältää ohjeita eettisiin kysymyksiin. Kreaten hallitus puolestaan huolehtii osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Kreatella on myös kaikki Rakentamisen Laatu RALA ry:n sertifikaatit, joilla sekä kehitetään että osoitetaan yrityksen toiminnan laatua ja vastuullisuutta. RALA-sertifiointi on kansainväliseen ISO-järjestelmään pohjaava puolueeton sertifiointimenettely, joka on räätälöity vastaamaan suomalaisen rakennusalan erityistarpeita. RALA-pätevyys osoittaa, että yritys on taloudellisesti, teknisesti ja resursseiltaan osaava ja luotettava kumppani. RALAn laatu-, ympäristö- ja turvallisuussertifioinneilla puolestaan todennetaan yhtiön laadunhallintajärjestelmä, ympäristöjärjestelmä sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä.

Sydämellä rakentamassa eettisyys
Kreaten eettiset periaatteet ohjeistaa kreatelaisia sekä Kreaten alihankkijoita ja muita yhteistyökumppaneita siitä, mitä vastuullinen toiminta heiltä edellyttää.

Laadukas johtaminen ja tasavertaisuus avainasemassa

Panostamme johtamisen ja esimiestaitojen kehittämiseen yhtiössämme. Meille hyvä johtaminen on yhteisiä tavoitteita, läsnä olemista ja arkisia tekoja yhdessä. Tukemalla sitoutunutta ja hyvinvoivaa työyhteisöämme kehitämme toimintaamme kaikilla osa-alueilla laadukkaasta projektitoiminnasta yritysvastuuseen ja tuloksellisuuteen.

Tehtävämme on varmistaa, että toimimme tasapuolisesti ja henkilöstöämme kohdellaan yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti. Henkilöstöllämme on oikeus ammatilliseen järjestäytymiseen ja avoimeen vuoropuheluun. Yhteistoimintamenettely on yksi työkaluistamme, joihin sitoudumme päivittäisessä työssämme. Varmistamme jatkuvan vuorovaikutuksen henkilöstömme kanssa kehittääksemme yhdessä työympäristöämme sekä edistääksemme henkilöstömme viihtyvyyttä ja yhtiömme toiminnan tehokkuutta.

Emme hyväksy syrjintää tai epäasiallista kohtelua henkilöstöämme tai muita kohtaan. Jos havaitsemme syrjintää, häirintää, kiusaamista tai epäasiallista kohtelua, puutumme siihen välittömästi. Myös jokaisella kreatelaisella on velvollisuus puuttua näkemäänsä epäasialliseen kohteluun. Suhtaudumme epäiltyihin väärinkäytöksiin vakavasti, ja pyrimme edistämään puheeksi ottamisen kulttuuria sekä lisäämään tietoisuutta raportointikanavistamme, kuten whistle blowing -menettelystä liittyen mahdollisiin väärinkäytöksistä ilmoittamiseen.

Sydamella rakentamassa laadukas johtaminen
Varmistamme henkilöstömme mahdollisuuden kehittyä niin hyvällä perehdyttämisellä kuin jatkuvalla koulutuksella sekä työssä oppimisella. Parhaiden käytäntöjen jakamisella ja hyödyntämisellä pystymme monipuolistamaan henkilöstömme osaamista.

Hyvin perehdytetty kreatelainen tekee työnsä innostuneemmin, tehokkaammin ja turvallisemmin. Panostamme monipuoliseen perehdytykseen, sillä sen avulla voimme vaikuttaa henkilöstömme sitoutumiseen. Selkeä henkilökohtainen perehdytyssuunnitelma ja uuden työntekijän hyvä vastaanotto kertovat, että hän on tervetullut työkaveriksemme.

Tarkkana töissä – ehjänä kotona

Meillä Kreatessa turvallisuusjohtamisen perusajatuksena on, että kaikki tapaturmat ovat estettävissä. Kun koko henkilöstö sitoutuu yhteisen turvallisuuden tekemiseen, ei nolla tapaturmaa ole mahdoton tavoite.

Toimintamme kannalta on olennaista, että jokainen työmaalla työskentelevä rakentaa turvallista työympäristöä niin itselleen kuin koko työmaan henkilöstölle. Lähtökohtamme on, että turvallisuus kuuluu kaikille. Siksi panostamme töiden hyvään ennakkosuunnitteluun sekä kannustamme työmaahenkilöstöä muistuttamaan työkavereita mahdollisista suojavarustepuutteista, pitämään huolta turvallisista työtavoista sekä puuttumaan mahdollisiin vaaratilanteisiin. Kun jokainen ottaa huomioon turvallisuuden kaikissa arjen valinnoissa ja päätöksissä, muuttuvat sekä asenne että toimintatavat turvallisemmiksi.

Sydamella rakentamassa turvallisuus
Jokaisella Kreaten toimistolla tai työmaalla työskentelevällä henkilöllä on oikeus turvalliseen työympäristöön. Annamme jokaiselle henkilölle asianmukaisen perehdytyksen sekä yritykseen, työhön että työmaahan. Aktiivisella työsuojelutoiminnalla on tavoitteena parantaa työturvallisuutta, kehittää yhtiömme turvallisuuskulttuuria sekä työhyvinvointia.

Turvallisuuden johtaminen ennakoivasti ja järjestelmällisesti tietoon perustuen auttaa tunnistamaan riskejä ja vaaranpaikkoja. Keräämme tietoa työmaan keskeisempien turvallisuuteen liittyvien toimenpiteiden kautta, joita ovat muun muassa turvallisuushavainnot, viikkotarkastukset, läheltä piti -raportit sekä onnettomuustutkinnat. Tunnistamalla kipukohtia ja jakamalla parhaita käytänteitä sekä Kreate-konsernin henkilöstölle että kyseisen työmaan aliurakoitsijoille ja tilaajalle pystytään lisäämään turvallisuustietoisuutta kokonaisvaltaisesti. Tavoitteemme on, että henkilöstömme ja yhteistyökumppanimme antavat ja ottavat palautetta rakentavasti myös toisiltaan. Näin syntyy luottamuksellinen työilmapiiri, jossa jokaisen on turvallista työskennellä.

Hyvinvoiva henkilöstö rakentaa yhteistä menestystä

Toimintamme perustana on vahvan ammattitaidon omaava ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut henkilöstömme. Vaativaan infrarakentamiseen keskittyminen ja monipuolinen rakentamisen kirjo tarjoavat henkilöstöllemme mahdollisuuksia kasvaa ja kehittyä urallaan.

Työ rakentamisen alalla ei ole kevyemmästä päästä työn fyysisen ja henkisen kuormittavuuden takia. Suurimmat syyt pitkiin poissaoloihin Kreatessakin ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä jaksamisen haasteet.

Seuraamme henkilöstömme hyvinvointia kerran kahdessa vuodessa tehtävällä laajalla henkilöstötutkimuksella ja välivuotena tehtävällä työeläkeyhtiön hyvinvointikyselyllä. Henkilöstö- ja hyvinvointitutkimukset näyttävät suuntaa kehittämistyölle ja auttavat reagoimaan mahdollisiin muutoksiin.

Tutustu tarkemmin Sydämellä rakentamassa -osion saavutuksiin ja tavoitteisiin vuosikatsauksessamme sivuilla 22-33.