Kreatella on käynnissä katujen ja vesihuollon rakentaminen Tahkokankaan alueella Oulun Hiirosen kaupunginosassa, jonne valmistuu vaiheittain noin 2 200 asukkaan pientalo- ja kerrostaloalue. Ekologista rakentamista painottavassa hankkeessa hyödynnetään tehokkaasti työmaalla syntyviä materiaaleja ja toteutetaan hulevesien hallinta luonnonmukaisilla ratkaisuilla.

Kreatella on käynnissä katujen ja vesihuollon rakentaminen Tahkokankaan alueella Oulun Hiirosen kaupunginosassa, jonne valmistuu vaiheittain noin 2 200 asukkaan pientalo- ja kerrostaloalue. Ekologista rakentamista painottavassa hankkeessa hyödynnetään tehokkaasti työmaalla syntyviä materiaaleja ja toteutetaan hulevesien hallinta luonnonmukaisilla ratkaisuilla. Urakka valmistuu Kreaten osalta marraskuussa 2023.  

Kreate toteuttaa Oulun kaupungin ja Oulun Veden tilaamassa urakassa Tahkokankaalle uusia katuja ja kevyen liikenteen väyliä kaikkiaan noin kolme kilometriä sekä kuntorataa noin 1,3 kilometriä.  

Sen lisäksi, että Tahkokangas on yksi Oulun kaupungin tarkeimmistä asuntotuotannon kohteista, se on ekologisen rakentamisen kärkihankkeita.  

– Kiertotalous on vahvassa roolissa Tahkokankaan alueen rakentamisessa. Tavoitteina ovat ekotehokas rakentaminen ja hulevesien käsittely sekä paikallinen massatasapaino, jossa alueen kaivumaat hyödynnetään, kertoo rakennuttajainsinööri Vilho Vanhatalo Oulun kaupungilta.  

tiedotekuva02
Tahkokankaan uudet kadut rakennetaan pääosin neitseelliseen maastoon Hiirosen kaupunginosaan. Urakka käynnistyi loka-marraskuussa, ja talven 2022–2023 aikana Kreate keskittyy erityisesti vesihuollon rakentamiseen.  

Työmaalla syntyvien materiaalien hyödyntäminen tuo kustannussäästöjä  

Rakentamisessa Kreate huomioi ekologisuuden ja kestävän kehityksen sekä Oulun kaupungin Kohti hiilineutraalia Oulua -ohjelmaan liittyvät tavoitteet.   
 
– Merkittävä osa leikkausmassoista sekä purettujen rakennusten betoni- ja tiilimurske saadaan hyödynnettyä paikan päällä työmaalla sen sijaan että kuljettaisimme ne pois. Näin syntyy kustannussäästöjä ja pienennämme rakentamistöiden hiilijalanjälkeä. Samalla vähennämme neitseellisten materiaalien käyttöä ja niistä syntyviä kustannuksia sekä tieverkkojen ruuhka, toteaa rakennuspäällikkö Juha Schönberg Kreatelta. 

Ennen Kreaten urakan käynnistymistä urakka-alueelta purettiin pois valtaosa Tahkokankaan palvelukeskuksen käytössä olleista kiinteistöistä.  
 
– Puretut betonirakenteet murskataan paikan päällä betonimurskeeksi, jota käytetään latujen sekä jalankulku- ja pyöräteiden rakenteissa. Lisäksi osa alueelta leikattavista maamassoista läjitetään maisemakummuksi alueen kaakkoispuolelle Kaakkurin läjitysalueelle ajamisen sijasta, Vanhatalo kertoo.  

tiedotekuva03
Kiertotalous on vahvassa roolissa Tahkokankaan alueen rakentamisessa. Kreate hyödyntää merkittävän osan leikkausmassoista sekä urakka-alueelta purettujen rakennusten betoni- ja tiilimurskeesta paikan päällä työmaalla. Tämä vähentää rakentamistöiden hiilijalanjälkeä ja neitseellisten materiaalien käyttöä sekä tuo kustannussäästöjä. 

Hulevedet imeytetään luonnonmukaisten viivytysrakenteiden avulla 

Infrarakentamisen ekologisuus ulottuu myös vesihuoltoon, jonka rakentamisen Kreate toteuttaa luonnonmukaisia ratkaisuja painottaen.   

–  Hulevedet imeytetään entistä tehokkaammin maastoon hulevesien viivytysrakenteiden avulla. Alueen asukkaille ne tulevat näkymään esimerkiksi viivytyspainanteina kuntoradan varrella. Kaikkiaan alueelle tulee erilaisia vesihuoltoverkostoja noin yhdeksän kilometrin verran, Schönberg kertoo. 
 
Tahkokankaan koillispuolella sijaitsee Hiirosen virkistysalue ulkoilureitteineen. Katujen ja kevyen liikenteen väylien lisäksi Kreaten väyläosaajat rakentavat kuntorataa, joka yhdistää Tahkokankaan ja Hiirosen reitistöt.  
 
– Hienoa, että pääsemme parantamaan Hiirosen alueen ulkoilureittiverkostoa entistä laajemmaksi. Olen vuosien varrella hiihtänyt lukemattomia kertoja Hiirosen latuja pitkin, joten seutu on minulle tuttua ja lähellä sydäntä, Schönberg kuvailee. 

Talven aikana rakentaminen keskittyy olemassa olevien väylien ulkopuolelle 

Tahkokankaan urakka sopii Vanhatalon mukaan verrattain hyvin talvityökohteeksi: rakennettavat kadut sijaitsevat pääosin neitseellisessä maastossa, jossa roudasta ei ole niin suurta haittaa kuin esimerkiksi peruskorjauskohteissa.  

– Rakentaminen tapahtuu pääosin Metsänkuninkaantien varren nykyisen asuinalueen ulkopuolella. Sen ansiosta työt pystytään varsinkin vesihuollon osalta toteuttamaan myös ilman isompaa häiriötä asukkaiden vedenjakelulle. 
 
Schönberg kertoo töiden käynnistyneen loka–marraskuussa keskittyen pääasiassa vesihuollon rakentamiseen.  
 
– Olemme tuoneet urakka-alueella vesihuollon runkolinjat olemassa olleesta verkostosta rakennettavien katujen luo ja työt keskittyvät talveksi entistä selkeämmin olemassa olevien väylien ulkopuolelle. 

Tahkokankaan katujen ja vesihuollon rakentaminen valmistuu marraskuussa 2023 ja urakka on arvoltaan noin 4,5 miljoonaa euroa.