Kreate rakentaa Tahkokankaan kadut ja vesihuollon Oulussa osana kaupungin ekotehokkaan rakentamisen kärkihanketta.

Oulun Hiirosessa maa- ja kivimassat siirtyvät, vesijohto- ja jätevesiputket löytävät paikkansa ja tulevat väylät saavat vankat perustansa. Samaan aikaan urakka-alueella tehdään pohjia hulevesien hallintaa varten.

Tahkokankaan pien- ja kerrostaloalueen rakentaminen lähtee kestävästä, toimivasta ja turvallisesta infrasta, jonka Kreate toteuttaa kiertotaloutta ja luonnonmukaisia ratkaisuja painottaen. Työmaalla ympäristöä huomioiva rakentaminen toteutuu hankinnoista kuljetuksiin ja materiaalivirtoihin.

– Rakennamme uusia katuja ja väyliä kolmisen kilometriä ja kuntorataa reippaan kilometrin verran. Iso osa infrarakentamisen päästöistä syntyy maamassojen ja kiviaineksen siirtelystä ja kuljettamisesta, joten tehokkaalla työsuunnitelulla, sujuvalla työnaikaisella liikenteellä, kuljetuksia optimoimalla ja rakentamisessa syntyvien materiaalien mahdollisimman kattavalla hyödyntämisellä pystymme vaikuttamaan myönteisesti ilmastoon ja luontoon, kertoo rakennuspäällikkö Juha Schönberg Kreatelta.

– Esimerkiksi kiertotalousmateriaaleja käyttämällä vähennämme neitseellisten maa- ja kiviainesten käyttöä tällä työmaalla yli 40 000 tonnin verran. Samalla pienennämme rakentamistöiden hiilijalanjälkeä, hän lisää.

 Kreate toteuttaa Oulun kaupungin ekotehokkaan rakentamisen kärkihanketta, jossa hyödynnetään tehokkaasti työmaalla syntyviä materiaaleja ja rakennetaan hulevesien hallinta luonnonmukaisilla ratkaisuilla
Tahkokankaalla kiinnitämme huomiota sujuvaan työnaikaiseen liikenteeseen. Kuljetusten optimoinnilla tähtäämme kuljetuksista aiheutuvien päästöjen vähentämiseen.

Alueen koillispuolella sijaitsee Hiirosen suosittu virkistysalue ulkoilureitteineen. Katujen ja kevyen liikenteen väylien lisäksi Kreaten väyläosaajat rakentavat kuntorataa, joka yhdistää Tahkokankaan ja Hiirosen reitistöt.  

– Rakentaminen on edistynyt hyvin ympäröivä luonto huomioiden ja sitä mahdollisimman paljon säästäen. Jätämme vanhaa puustoa ja metsäalueita luonnonmukaiseen tilaan, joten Tahkokankaan tulevat asukkaat voivat jatkossakin nauttia niistä.

Rakennusten murskeet osaksi teiden ja maakummun rakenteita

Ennen Kreaten urakan käynnistymistä marraskuussa 2022 alueelta purettiin valtaosa Tahkokankaan palvelukeskuksen käytössä olleista kiinteistöistä. Purettujen rakennusten betoni- ja tiilijäte on murskattu paikan päällä ja poiskuljettamisen sijaan se hyödynnetään työmaalla. 

– Betonimursketta ajettiin kuntoreittien pohjiin jo ennen joulua ja kevyen liikenteen väylien rakenteisiin pääsemme käyttämään sitä keväämmällä, kun olemme saaneet ensin teiden alle tulevat vesihuollon rakenteet valmiiksi. Tiilimursketta käytämme puolestaan alueen kaakkoispuolella sijaitsevan maisemakummun rakenteisiin, selittää kohteen työnjohtaja Noora Sipola.

rajattu toinen kaivinkone
Kreate urakoi Tahkokankaalla noin 80 000 m3 maaleikkausmassoja. Merkittävä osa niistä hyödynnetään paikan päällä maisemakummun sekä teiden ja väylien rakenteisiin.

Näin laajalla työmaalla syntyy väistämättä myös maa-ainesta, jota ei pystytä kokonaan hyödyntämään paikan päällä.

– Täällä syntyviä leikkausmaita käytetään myös 1,5 kilometrin päässä sijaitsevassa Kaakkurin koirapuistossa, joka on parhaillaan kunnostettavana. Maa-aines, jota ei voida hyödyntää meillä tai muualla, kuljetetaan maanvastaanottopaikkoihin, jotka ovat mahdollisimman lähellä työmaatamme.

Kreate rakentaa Tahkokankaan kadut ja vesihuollon Oulussa osana kaupungin ekotehokkaan rakentamisen kärkihanketta.
Kreaten infra-ammattilaiset rakentavat Tahkokankaalle uusia katuja ja kevyen liikenteen väyliä kaikkiaan noin 3 kilometriä sekä kuntorataa noin 1,3 kilometriä. Uusi 2 200 asukkaan asuinalue valmistuu vaiheittain.

Luonnonmukaiset viivytysrakenteet imeyttävät hulevedet

Infrarakentamisen ekologisuus korostuu myös Tahkokankaan vesihuollon rakentamisessa. Tähän mennessä vesijohtoja ja jätevesiviemäröintiä on rakennettu noin 2,5 kilometriä ja hulevesiviemäröintiä ja salaojitusta saman varren.

Merkittävä osa urakkaa on hulevesien mahdollisimman tehokas hyödyntäminen. Kreate rakentaa luonnonmukaisia viivytysrakenteita, joiden avulla hulevedet imeytetään maastoon.

– Alueen asukkaille viivytysrakenteet tulevat näkymään esimerkiksi viivytyspainanteina kuntoradan varrella. Painanteet ovat viheralueilla olevia suurempia painanteita, jotka kaivetaan hulevesilinjojen rakentamisen, salaojituksien ja profilointien yhteydessä, Schönberg sanoo.

Kreate rakentaa urakka-alueelle erilaisia vesihuoltoverkostoja noin yhdeksän kilometrin verran. Tässä meneillään sepelin levittäminen salaojaa varten.
Kreate rakentaa urakka-alueelle erilaisia vesihuoltoverkostoja noin yhdeksän kilometrin verran. Tässä meneillään sepelin levittäminen salaojaa varten.

Ekotehokas hulevesien käsittely näkyy hankkeella lisäksi kuuden biosuodatusalueen rakentamisena. Tahkokankaan katujen välikaistoille tulevilla biosuodatusalueilla on tärkeä tehtävä hulevesien hallinnassa.

– Biosuodatusaltaat ovat luontopohjaisia hulevesien hallinta-alueita, joiden tarkoituksena on kerätä vettä itseensä ja suodattaa pois hulevesistä mahdolliset kiintoaineet kuten raskasmetallit.

Kevään taittuessa kesäksi suodatusalueille istutetaan niille suunnitellut, hulevesien hallintaan parhaiten sopivat kasvit, kuten loistokurjenpolvet, nurmilauha ja koristekastikat.

– On hienoa, että tässä hankkeessa pystymme hyödyntämään myös luonnon omia ”tuotteita”. Olemme säästäneet suurimpia luonnonkiviä, jotka jätetään maan päälle näyttäviksi maisemakiviksi, iloitsee Noora Sipola.

Kreaten toteuttama Tahkokankaan katujen ja vesihuollon rakentaminen -urakka kuuluu osaksi Oulun kaupungin ensimmäistä laajan mittakaavan pilottikohdetta ja kiertotaloustavoitteiden testauspaikkaa. Ekologista rakentamista painottava urakka on paitsi kaupungin tärkeimpiä asuntotuotannon kohteita myös ekotehokkaan rakentamisen kärkihanke. Ekologisuuden ja kestävän kehityksen lisäksi Kreate huomioi rakentamisessa Oulun kaupungin Kohti hiilineutraalia Oulua -ohjelmaan liittyvät tavoitteet. Kreaten osalta kohde valmistuu marraskuussa 2023.