Julkisiin osakeyhtiöihin soveltuvan lainsäädännön lisäksi Kreate Group noudattaa Hallinnointikoodia. Kreate noudattaa myös Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä osakkeiden liikkeeseenlaskijoille.

Osakeyhtiölain mukaan vastuu Kreaten johdosta ja hallinnosta on jaettu yhtiökokouksen ja hallituksen kesken. Osakkeenomistajilla on lopullinen päätöksentekovalta varsinaisessa yhtiökokouksessa, jossa nimitetään hallituksen jäsenet sekä Kreaten tilintarkastaja. Hallitus huolehtii Kreaten hallinnosta ja Kreaten toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen vastuut ja velvollisuudet on määritelty ensisijaisesti Kreaten yhtiöjärjestyksessä ja osakeyhtiölaissa. Kreaten hallituksen toimintatavat ja säännöt on kuvattu hallituksen hyväksymässä työjärjestyksessä. Kreaten hallitus nimittää toimitusjohtajan ja mahdollisen toimitusjohtajan sijaisen. Lisäksi Kreaten johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa Kreaten liiketoiminnan johtamisessa.