Sisäpiiriohje

Kreate Group Oyj on laatinut sisäpiiriohjeen, jonka tarkoituksena on luoda selkeät toimintaohjeet muun muassa sisäpiiritiedon hallinnointiin, sisäpiiriluettelojen ylläpitoon sekä ilmoitusvelvollisten henkilöiden liiketoimien ilmoittamiseen.

Sisäpiiriohje täydentää markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (596/2014/EU) ja siihen liittyvän sääntelyn, kotimaisen sääntelyn, erityisesti rikoslain (39/1889) 51 luvun ja arvopaperimarkkinalain (746/2012), Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen osakkeiden liikkeeseenlaskijoille, Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeen ja Finanssivalvonnan ohjeiden kulloinkin voimassa olevia säännöksiä sisäpiiriasioista.

Kreaten hallitus vahvistaa sisäpiiriohjeen.

Liiketoimien ilmoitusvelvollisuus

Johtohenkilöiksi katsotaan Kreatessa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet, toimitusjohtaja ja mahdolliset toimitusjohtajan sijaiset sekä johtoryhmän jäsenet.

Johtohenkilöillä ja heidän lähipiirillään on velvollisuus ilmoittaa viipymättä ja viimeistään kolme arkipäivää liiketoimen toteuttamispäivän jälkeen Kreatelle sekä Finanssivalvonnalle Kreaten rahoitusvälineillä tekemänsä liiketoimet. Kreate julkaisee ilmoitukset pörssitiedotteena kahden arkipäivän sisällä johtohenkilön ilmoituksen vastaanottamisesta.

Kreate ylläpitää luetteloa johtohenkilöistä ja heidän lähipiiristään. Luettelo ei ole julkinen.

Sisäpiiriluettelot ja kaupankäyntirajoitukset

Kreate merkitsee hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon kaikki ne henkilöt, jotka tosiasiallisesti ovat saaneet sisäpiiritiedon ja jotka työskentelevät Kreatessa työsopimuksen perusteella tai muuten suorittavat tehtäviä, joiden kautta niillä on tosiasiallinen pääsy sisäpiiritietoon.

Hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon merkitty henkilö tai muu henkilö, jolla on hallussaan Kreatea koskevaa sisäpiiritietoa, ei saa käydä kauppaa Kreaten rahoitusvälineillä, peruuttaa tai muuttaa annettua toimeksiantoa eikä suositella toiselle tällaisten rahoitusvälineiden kauppaa tai houkutella toista tällaisten rahoitusvälineiden kauppaan sen jälkeen kun hän on saanut tiedon hankkeesta.

Johtohenkilöt eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimia Kreaten rahoitusvälineillä ennen Kreaten osavuosikatsauksen, puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ajanjaksona, joka alkaa 30 vuorokautta ennen osavuosikatsauksen, puolivuotiskatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja päättyy julkistamispäivän päättyessä (suljettu ikkuna). Mikäli tilinpäätös sisältää aikaisemmin tilinpäätöstiedotteessa julkistamatonta olennaista tietoa, kuten tulevaisuuden kehitysnäkymiä, suljettu ikkuna koskee myös tilinpäätöstä.

Kreate on lisäksi päättänyt, että suljettu ikkuna koskee myös sellaisia henkilöitä, jotka ovat osallisina Kreaten osavuosikatsausten, puolivuotiskatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden valmistelemisessa ja laatimisessa (yhtiön kaupankäyntirajoitus).

Ilmoitusvelvollisten johtohenkilöiden sekä yhtiön kaupankäyntirajoituksen piiriin kuuluvien henkilöiden tulee aina ennen Kreaten rahoitusvälineillä tehtävää liiketoimea varmistaa sisäpiirivastaavalta, että liiketoimen tekemiselle ei ole estettä. Liiketoimea Kreaten rahoitusvälineellä ei saa toteuttaa ennen kuin sisäpiirivastaava on antanut liiketoimelle hyväksynnän ja liiketoimi tulee toteuttaa kahden viikon kuluessa hyväksynnästä.

Jokainen on kuitenkin aina itse vastuussa siitä, että Kreaten osakkeella tai muulla rahoitusvälineellä tapahtuva kaupankäynti, Kreaten osaketta tai muuta rahoitusvälinettä koskevassa kaupassa neuvominen taikka sisäpiiritiedon ilmaiseminen toiselle henkilölle on sallittu voimassa olevien lakien, määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

Sisäpiirihallinto ja sisäpiiriasioiden valvonta

Kreaten sisäpiirivastaavana toimii Kreaten talousjohtaja, ja hänen varahenkilönään toimii Kreaten Group Controller. Sisäpiirivastaava hoitaa Kreaten sisäpiirihallintoon kuuluvia tehtäviä, valvoo Kreaten sisäpiiriohjeen mukaisten velvoitteiden noudattamista, vastaa sisäpiiriluettelosta ja johtohenkilöistä sekä heidän lähipiiristään pidettävästä luettelosta sekä kaupankäyntirajoitukseen ja liiketoimien ilmoittamiseen liittyvistä tehtävistä.

Kreatella on käytössään ns. whistle blowing -menettely, jota noudattamalla Kreaten henkilöstö voi ilmoittaa, jos on perusteltu syy epäillä, että joku Kreaten palveluksessa oleva henkilö olisi rikkonut arvopaperimarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä ja säännöksiä.