Hallitus valitsee ja erottaa toimitusjohtajan. Hallitus päättää toimitusjohtajan työsuhteen ehdoista, jotka on yksilöity kirjallisessa palvelussopimuksessa. Lisäksi hallitus päättää johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista sekä niiden perusteista Kreaten kulloinkin voimassaolevan palkitsemispolitiikan mukaisesti. Yhtiökokous päätti 5.5.2021 pitämässään varsinaisessa yhtiökokouksessa, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 4 750 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 2 000 euroa kuukaudessa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan tai palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi tai jäseneksi valittavalle hallituksen jäsenelle suoritetaan 1 500 euron ylimääräinen vuosipalkkio, ja että kohtuulliset matkakustannukset korvataan laskun mukaan.

Johtoryhmän jäsenten ja toimitusjohtajan palkkiot

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisesta ja sen perusteista palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan suosituksen perusteella ja Kreaten kulloinkin voimassaolevaa palkitsemispolitiikkaa noudattaen. Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet on vakuutettu lakisääteisen eläkevakuutuksen lisäksi vapaaehtoisella lisäeläkevakuutuksella. Toimitusjohtajan eläkekulut maksupohjaisesta järjestelystä olivat 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella 33 600 euroa ja johtoryhmän jäsenten osalta yhteensä 63 300 euroa.

Johtoryhmän jäsenten työsopimusten irtisanomisaika on kolmesta kuuteen kuukautta. Johtoryhmän jäsenistä Timo Vikström, Antti Heinola, Sami Rantala, Jaakko Kivi, Tommi Lehtola, Ville Niutanen ja Juha Salminen ovat Kreaten irtisanoessa näiden henkilöiden työsopimuksen irtisanomisajan palkan lisäksi tietyin edellytyksin oikeutettuja irtisanomiskorvauksena kolmesta kahdeksaan kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaan määrään.

Kreaten toimitusjohtajalle on tammikuussa 2021 maksettu 200 000 euron palkkio, joka koostuu pääosin tulospalkkiosta tilikaudelta 2020. Kreaten toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkioissa ei edellä mainittua lukuun ottamatta ole tapahtunut olennaista muutosta 31.12.2020 ja listalleottoesitteen päivämäärän välisenä aikana.

Kannustinjärjestelmät

Yhtiön hallitus päättää Kreaten toimitusjohtajan ja johtoryhmän kannustinjärjestelmistä, kuten tulospalkkiojärjestelmistä ja eläkeohjelmista Kreaten kulloinkin voimassaolevaa palkitsemispolitiikkaa noudattaen. Kreaten toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja vuosittaiseen tulospalkkioon, jonka suuruus on enimmillään seitsemän kuukauden palkkaa vastaava määrä. Tulospalkkiojärjestelmä perustuu Kreaten taloudelliseen tulokseen ja suorituskykyyn ja tulospalkkioiden maksamisen edellytyksenä on, että Kreatelle asetetut keskeiset tulostavoitteet saavutetaan. Tulospalkkiojärjestelmä on voimassa vuoden kerrallaan ja hallitus päättää palkkiojärjestelmän jatkamisesta erikseen vuosittain.

Kreaten hallitus on 23.6.2021 päättänyt perustaa kaksi uutta pitkän aikavälin osakepohjaista kannustinjärjestelmää konsernin ja konsernin yhteisyrityksen avainhenkilöille. Uusien järjestelmien tavoitteena on yhdenmukaistaa yhtiön, osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen sekä osakkeen arvonnousuun perustuvat palkkiojärjestelmät.

Yhtiön johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään 50 prosenttia uusien järjestelmien perusteella hänelle maksetuista netto-osakkeista, kunnes johtoryhmän jäsenen koko osakeomistus yhtiössä vastaa yhteensä hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu.

Tavoitteena on maksaa kannustinjärjestelmien palkkiot käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, jolloin järjestelmistä ei aiheudu laimennusvaikutusta.

Osakepalkkiojärjestelmässä 2021–2024 on kaksi kahden vuoden mittaista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2021–2022 ja 2023–2024. Ansaintajaksoa seuraa kahden vuoden mittainen sitouttamisjakso. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmässä ovat ansaintajaksolla 2021–2022 yhtiön johtoryhmän jäsenet.

Osakebonusjärjestelmä tarjoaa kohderyhmään kuuluville avainhenkilöille mahdollisuuden ansaita palkkiona yhtiön osakkeita muuntamalla hallituksen päättämä osuus tulospalkkiojärjestelmässä vuodelta 2022 ansaittavasta tulospalkkiosta osakkeiksi. Osakkeiksi muunnettu tulospalkkio kerrotaan ennen palkkion maksua hallituksen päättämällä palkkiokertoimella. Alustavasti osakebonusjärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 60 avainhenkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet.

Yhtiö julkaisee selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään sekä palkitsemisraporttinsa yhtiön verkkosivuilla hallinnointikoodin mukaisesti.

Toimielinten palkitsemisraportti 2020

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2020