Hallitus valitsee ja erottaa toimitusjohtajan. Hallitus päättää toimitusjohtajan työsuhteen ehdoista, jotka on yksilöity kirjallisessa palvelussopimuksessa. Lisäksi hallitus päättää johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista sekä niiden perusteista Kreaten kulloinkin voimassaolevan palkitsemispolitiikan mukaisesti.

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisesta ja sen perusteista palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan suosituksen perusteella ja Kreaten kulloinkin voimassaolevaa palkitsemispolitiikkaa noudattaen. Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet on vakuutettu lakisääteisen eläkevakuutuksen lisäksi vapaaehtoisella lisäeläkevakuutuksella.

Johtoryhmän jäsenten työsopimusten irtisanomisaika on kolmesta kuuteen kuukautta. Osa johtoryhmän jäsenistä on irtisanomisajan palkan lisäksi tietyin edellytyksin oikeutettuja irtisanomiskorvauksena kolmesta kahdeksaan kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaan määrään yhtiön irtisanoessa näiden henkilöiden työsopimuksen.

Hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisesta löytyy lisätietoa vuosittaisesta Toimielinten palkitsemisraportista.

Yhtiö julkaisee selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään sekä palkitsemisraporttinsa yhtiön verkkosivuilla hallinnointikoodin mukaisesti.

Toimielinten palkitsemispolitiikka

Toimielinten palkitsemisraportti 2023

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Kannustinjärjestelmät

Yhtiön hallitus päättää Kreaten toimitusjohtajan ja johtoryhmän kannustinjärjestelmistä, kuten tulospalkkiojärjestelmistä ja eläkeohjelmista Kreaten kulloinkin voimassaolevaa palkitsemispolitiikkaa noudattaen. Kreaten toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja vuosittaiseen tulospalkkioon, jonka suuruus on enimmillään seitsemän kuukauden palkkaa vastaava määrä. Tulospalkkiojärjestelmä perustuu Kreaten taloudelliseen tulokseen ja suorituskykyyn ja tulospalkkioiden maksamisen edellytyksenä on, että Kreatelle asetetut keskeiset tulostavoitteet saavutetaan. Tulospalkkiojärjestelmä on voimassa vuoden kerrallaan ja hallitus päättää palkkiojärjestelmän jatkamisesta erikseen vuosittain.

Kreate Group Oyj:n hallitus päätti vuonna 2021 perustaa kaksi uutta pitkän aikavälin osakepohjaista kannustinjärjestelmää konsernin ja konsernin yhteisyrityksen avainhenkilöille.

Osakepalkkiojärjestelmässä 2021–2024 on kaksi kahden vuoden mittaista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2021–2022 ja 2023–2024. Ansaintajaksoa seuraa kahden vuoden mittainen sitouttamisjakso. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Ansaintajaksolla 2021–2022 palkkio perustui konsernin kumulatiiviseen liikevoittoon (EBITA), Kreaten osakkeen kokonaistuottoon (TSR) ja yhtiön strategisten tavoitteiden toteutumiseen. Osakebonusjärjestelmä tarjoaa kohderyhmään kuuluville avainhenkilöille mahdollisuuden ansaita palkkiona
yhtiön osakkeita muuntamalla hallituksen päättämä osuus tulospalkkiojärjestelmässä ansaittavasta tulospalkkiosta osakkeiksi. Osakkeiksi muunnettu tulospalkkio kerrotaan ennen palkkion maksua hallituksen päättämällä palkkiokertoimella.

Yhtiön johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään 50 prosenttia uusien järjestelmien perusteella hänelle maksetuista netto-osakkeista, kunnes johtoryhmän jäsenen koko osakeomistus yhtiössä vastaa yhteensä hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu.

Tavoitteena on maksaa kannustinjärjestelmien palkkiot käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, jolloin järjestelmistä ei aiheudu laimennusvaikutusta.

Osakepalkkiojärjestelmässä 2021–2024 on kaksi kahden vuoden mittaista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2021–2022 ja 2023–2024. Ansaintajaksoa seuraa kahden vuoden mittainen sitouttamisjakso. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmässä ovat ansaintajaksolla 2021–2022 yhtiön johtoryhmän jäsenet.

Osakebonusjärjestelmä tarjoaa kohderyhmään kuuluville avainhenkilöille mahdollisuuden ansaita palkkiona yhtiön osakkeita muuntamalla hallituksen päättämä osuus tulospalkkiojärjestelmässä ansaittavasta tulospalkkiosta osakkeiksi. Osakkeiksi muunnettu tulospalkkio kerrotaan ennen palkkion maksua hallituksen päättämällä palkkiokertoimella. Osakebonusjärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 60 avainhenkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet.

Kreate Group Oyj:n hallitus päätti uudesta osakebonusjärjestelmästä (27.2.2024)

Kreate Group Oyj:n hallitus päätti osakepalkkiojärjestelmän uudesta ansaintajaksosta ja uudesta osakebonusjärjestelmästä (8.2.2023)

Kreate Group Oyj:n hallitus päätti osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä (23.6.2021)