Hallitus | Toimitusjohtaja | Muu johtoryhmä | Kannustinjärjestelmät

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista sekä niiden perusteista. Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisesta ja sen perusteista palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan suosituksen perusteella. Palkitsemisessa noudatetaan Kreaten kulloinkin voimassaolevaa palkitsemispolitiikkaa.

Palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti

Palkitsemispolitiikassa esitetään Kreaten hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen pääperiaatteet. Palkitsemisraportissa puolestaan esitetään tietoja hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisesta viimeisimpänä julkistettuna tilikautena. Lisätietoa yhtiön hallinnoinnista löytyy myös Selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2023.

Toimielinten palkitsemispolitiikka

Hallituksen palkitseminen

Kreate Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 25.3.2024, että hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 5 750 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 3 000 euroa kuukaudessa.

Lisäksi yhtiökokous päätti, että tarkastusvaliokunnan tai palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi tai jäseneksi valittavalle hallituksen jäsenelle suoritetaan 1 500 euron ylimääräinen vuosipalkkio, ja että kohtuulliset matkakustannukset korvataan laskun mukaan.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Hallitus valitsee ja erottaa toimitusjohtajan. Hallitus päättää toimitusjohtajan palkitsemisesta ja sen perusteista Kreaten kulloinkin voimassaolevaa palkitsemispolitiikkaa noudattaen. Lisäksi hallitus päättää toimitusjohtajan työsuhteen ehdoista, jotka on yksilöity kirjallisessa palvelussopimuksessa. Toimitusjohtajan palkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta verollisine luontoisetuineen, lyhyen aikavälin tulospalkkiosta, pitkän aikavälin kannustejärjestelmästä (LTI-järjestelmä) ja eläke-etuudesta. Toimitusjohtaja on vakuutettu lakisääteisen eläkevakuutuksen lisäksi vapaaehtoisella lisäeläkevakuutuksella.

Toimitusjohtajan palkitseminen 2023tuhatta euroa
Peruspalkka
370
Tulospalkkio
91
Lisäeläke
58
Yhteensä
518

Lyhyen aikavälin tulospalkkio: Hallitus asettaa toimitusjohtajalle lyhyen aikavälin tulospalkkiokriteerit. Lyhyen aikavälin tulospalkkion enimmäismäärä on 71,5 prosenttia kiinteästä peruspalkasta luontoisetuineen. Tulospalkkiojärjestelmässä hallituksen asettamina kriteereinä vuodelle 2023 olivat Yhtiön kannattavuusmittarit (90 % painoarvolla), käyttöpääoman hallinnan mittarit (5 %) sekä työturvallisuuden mittarit (5 %).

Pitkän aikavälin kannustejärjestelmät: Toimitusjohtaja kuuluu osakepalkkiojärjestelmän ja osakebonusjärjestelmän piiriin. Lisätietoa alla kohdassa Kannustinjärjestelmät.

Muun johtoryhmän palkitseminen

Hallitus päättää johtoryhmän palkitsemisesta ja sen perusteista Kreaten kulloinkin voimassaolevaa palkitsemispolitiikkaa noudattaen. Johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta verollisine luontoisetuineen, lyhyen aikavälin tulospalkkiosta, pitkän aikavälin kannustejärjestelmästä (LTI-järjestelmä) ja eläke-etuudesta. Johtoryhmän jäsenet on vakuutettu lakisääteisen eläkevakuutuksen lisäksi vapaaehtoisella lisäeläkevakuutuksella.

Muun johtoryhmän (ilman toimitusjohtajaa) palkitseminen 2023tuhatta euroa
Peruspalkka
1 141
Tulospalkkio
258
Kokonaisansio
1 399
Ryhmäeläke
120

Lyhyen aikavälin kannustejärjestelmät: Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja vuosittaiseen tulospalkkioon, jonka suuruus on enimmillään seitsemän kuukauden palkkaa vastaava määrä. Tulospalkkiojärjestelmä perustuu Kreaten taloudelliseen tulokseen ja suorituskykyyn ja tulospalkkioiden maksamisen edellytyksenä on, että Kreatelle asetetut keskeiset tulostavoitteet saavutetaan. Tulospalkkiojärjestelmä on voimassa vuoden kerrallaan ja hallitus päättää palkkiojärjestelmän jatkamisesta erikseen vuosittain.

Pitkän aikavälin kannustejärjestelmät: Johtoryhmän jäsenet kuuluvat osakepalkkiojärjestelmän ja osakebonusjärjestelmän piiriin. Lisätietoa alla kohdassa Kannustinjärjestelmät.

Irtisanomisaika: Johtoryhmän jäsenten työsopimusten irtisanomisaika on kolmesta kuuteen kuukautta. Osa johtoryhmän jäsenistä on irtisanomisajan palkan lisäksi tietyin edellytyksin oikeutettuja irtisanomiskorvauksena kolmesta kahdeksaan kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaan määrään yhtiön irtisanoessa näiden henkilöiden työsopimuksen.

Kannustinjärjestelmät

Kreate Group Oyj:n hallitus päätti vuonna 2021 perustaa kaksi uutta pitkän aikavälin osakepohjaista kannustinjärjestelmää konsernin ja konsernin yhteisyrityksen avainhenkilöille.

Osakepalkkiojärjestelmä

Osakepalkkiojärjestelmässä 2021–2024 on kaksi kahden vuoden mittaista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2021–2022 ja 2023–2024. Ansaintajaksoa seuraa kahden vuoden mittainen sitouttamisjakso. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Sekä ansaintajaksolla 2021–2022 että ansaintajaksolla 2023–2024 palkkio perustuu konsernin kumulatiiviseen liikevoittoon (EBITA), Kreaten osakkeen kokonaistuottoon (TSR) ja yhtiön strategisten tavoitteiden toteutumiseen. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmässä ovat ansaintajaksolla 2021–2022 ja ansaintajaksolla 2023–2024 yhtiön johtoryhmän jäsenet.

Osakebonusjärjestelmä

Osakebonusjärjestelmä tarjoaa kohderyhmään kuuluville avainhenkilöille mahdollisuuden ansaita palkkiona
yhtiön osakkeita muuntamalla hallituksen päättämä osuus tulospalkkiojärjestelmässä ansaittavasta tulospalkkiosta osakkeiksi. Osakkeiksi muunnettu tulospalkkio kerrotaan ennen palkkion maksua hallituksen päättämällä palkkiokertoimella. Osakebonusjärjestelmän kohderyhmään kuuluu kymmeniä avainhenkilöitä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet.

Yhtiön johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään 50 prosenttia uusien järjestelmien perusteella hänelle maksetuista netto-osakkeista, kunnes johtoryhmän jäsenen koko osakeomistus yhtiössä vastaa yhteensä hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu.

Tavoitteena on maksaa kannustinjärjestelmien palkkiot käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita, jolloin järjestelmistä ei aiheudu laimennusvaikutusta.

Kannustinjärjestelmiä koskevat tiedotteet

Kreate Group Oyj:n hallitus päätti uudesta osakebonusjärjestelmästä (27.2.2024)

Kreate Group Oyj:n hallitus päätti osakepalkkiojärjestelmän uudesta ansaintajaksosta ja uudesta osakebonusjärjestelmästä (8.2.2023)

Kreate Group Oyj:n hallitus päätti osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä (23.6.2021)