Hallitus valitsee ja erottaa toimitusjohtajan. Hallitus päättää toimitusjohtajan työsuhteen ehdoista, jotka on yksilöity kirjallisessa palvelussopimuksessa. Lisäksi hallitus päättää johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista sekä niiden perusteista Kreaten kulloinkin voimassaolevan palkitsemispolitiikan mukaisesti. 12.5.2020 pidetty Kreaten varsinainen yhtiökokous päätti, että vuodelta 2020 hallituspalkkiona maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 13 500 euroa ja hallituksen jäsenille 9 000 euroa. Hallituksen jäsenistä Janne Näräselle ei kuitenkaan makseta palkkiota hallitustyöskentelystä. 16.12.2020 tehdyllä osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä Kreaten osakkeenomistajat päättivät muuttaa hallituksen puheenjohtajan palkkiota siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 4 725 euroa kuukaudelta 1.12.2020 alkaen. Lisäksi 16.12.2020 tehdyllä osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä Kreaten osakkeenomistajat päättivät, että Elina Pienimäelle maksetaan palkkiona 750 euroa joulukuulta 2020. Lisäksi Kreaten osakkeenomistajan päättivät yksimielisellä päätöksellä 25.1.2021 Kreaten hallituksen palkkioista seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4 750 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 2 000 euroa kuukaudessa vuonna 2021. Lisäksi päätettiin maksaa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi tai jäseneksi valittavalle hallituksen jäsenelle sekä palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi tai jäseneksi valittavalle hallituksen jäsenelle 1 500 euron ylimääräinen palkkio vuodessa.

Johtoryhmän jäsenten ja toimitusjohtajan palkkiot

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisesta ja sen perusteista palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan suosituksen perusteella ja Kreaten kulloinkin voimassaolevaa palkitsemispolitiikkaa noudattaen. Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet on vakuutettu lakisääteisen eläkevakuutuksen lisäksi vapaaehtoisella lisäeläkevakuutuksella. Toimitusjohtajan eläkekulut maksupohjaisesta järjestelystä olivat 31.12.2019 päättyneellä tilikaudella 33 600 euroa ja johtoryhmän jäsenten osalta yhteensä 63 300 euroa.

Johtoryhmän jäsenten työsopimusten irtisanomisaika on kolmesta kuuteen kuukautta. Johtoryhmän jäsenistä Timo Vikström, Antti Heinola, Sami Rantala, Jaakko Kivi, Tommi Lehtola, Ville Niutanen ja Juha Salminen ovat Kreaten irtisanoessa näiden henkilöiden työsopimuksen irtisanomisajan palkan lisäksi tietyin edellytyksin oikeutettuja irtisanomiskorvauksena kolmesta kahdeksaan kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaan määrään.

Kreaten toimitusjohtajalle on tammikuussa 2021 maksettu 200 000 euron palkkio, joka koostuu pääosin tulospalkkiosta tilikaudelta 2020. Kreaten toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkioissa ei edellä mainittua lukuun ottamatta ole tapahtunut olennaista muutosta 31.12.2020 ja listalleottoesitteen päivämäärän välisenä aikana.

Kannustinjärjestelmät

Kreaten hallitus päättää Kreaten toimitusjohtajan ja johtoryhmän kannustinjärjestelmistä, kuten tulospalkkiojärjestelmistä ja eläkeohjelmista Kreaten kulloinkin voimassaolevaa palkitsemispolitiikkaa noudattaen. Kreaten toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja vuosittaiseen tulospalkkioon, jonka suuruus on enimmillään seitsemän kuukauden palkkaa vastaava määrä. Tulospalkkiojärjestelmä perustuu Kreaten taloudelliseen tulokseen ja suorituskykyyn ja tulospalkkioiden maksamisen edellytyksenä on, että Kreatelle asetetut keskeiset tulostavoitteet saavutetaan. Tulospalkkiojärjestelmä on voimassa vuoden kerrallaan ja hallitus päättää palkkiojärjestelmän jatkamisesta erikseen vuosittain.

Kreaten hallitus selvittää Kreaten avainhenkilöille suunnattavan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamista, jonka tavoitteina olisi osallistujien sitouttaminen Kreateen sekä heidän osakeomistuksensa jatkuminen Kreatessa pitkällä aikavälillä. Kannustinjärjestelmä olisi osakesäästöohjelma, jossa avainhenkilöille annettaisiin mahdollisuus henkilökohtaisten tulospalkkioiden vastaanottamiseen rahan sijaan osakkeina. Kannustinjärjestelmään osallistuville avainhenkilöille tulospalkkiot maksettaisiin odotusajan jälkeen osakkeina ja verojen kattamiseksi osin rahassa.

Tulospalkkio-osakkeiden maksun yhteydessä kannustinjärjestelmään osallistuvilla olisi oikeus saada Kreatelta lisäosakkeita, joiden määrä perustuisi osakkeina maksettavan tulospalkkion määrään. Mahdollisen kannustinjärjestelmän perustamisesta sekä sen ehdoista ja sisällöstä päätetään Listautumisen jälkeen. Yhtiö julkaisee selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään sekä palkitsemisraporttinsa yhtiön verkkosivuilla hallinnointikoodin mukaisesti.