Tiedonantopolitiikka | Väärinkäytösepäilyt

1. Tiedonantopolitiikka

Kreaten tiedonantopolitiikassa kuvataan keskeisimmät toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden mukaisesti Yhtiö kommunikoi pääomamarkkinoiden osapuolten kanssa. Yhtiö noudattaa tätä tiedonantopolitiikkaa myös taloudellisessa raportoinnissaan.

Kreate noudattaa viestinnässään EU:n ja Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n (Pörssi) sääntöjä osakkeiden liikkeeseenlaskijoille ja ohjeita (ml. Nasdaq Helsinki Oy – Sisäpiiriohje pörssiyhtiöille), Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Market Authority, ESMA) ja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita, Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä yhtiön hallinnointiperiaatteita ja muita sisäisiä ohjeita.

2. Tiedottamisen keskeiset periaatteet

Kreaten tiedottamisen keskeiset periaatteet ovat johdonmukaisuus, täsmällisyys, avoimuus, aktiivisuus ja tasapuolisuus. Kreate viestii sille myönteisistä ja kielteisistä asioista johdonmukaisesti ja samanaikaisesti pääomamarkkinoille ja sidosryhmille.

Tiedottamisen tavoitteena on tukea Kreaten osakkeen ja mahdollisten muiden yhtiön liikkeeseenlaskemien rahoitusinstrumenttien oikeaa arvonmuodostusta välittämällä pääomamarkkinoille oikea-aikaista, luotettavaa, täsmällistä ja merkityksellistä tietoa yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista sekä taloudellisesta tilasta.

Kreate julkistaa tiedonantovelvollisuuksiin perustuvat tiedot niin pian kuin mahdollista. Kaikki tiedotteet julkaistaan muiden soveltuvien jakelukanavien lisäksi Kreaten verkkosivuilla. Tiedot julkistetaan suomeksi ja englanniksi.

3. Organisointi ja vastuut

Pääomamarkkinaosapuolten kanssa kommunikointi on Kreatessa keskitetty yhtiön toimitusjohtajan ja talousjohtajan vastuulle. Toimitusjohtaja tai muu yhtiön johto ei kommentoi Kreaten hallitusta koskevia asioita. Hallitusta edustaa yleensä puheenjohtaja.

Kreaten toimitusjohtaja ja talousjohtaja ovat yhtiön pääasiallisia lausunnonantajia ja vastaavat ensisijaisesti yhteyksistä sijoittajiin, osakkeenomistajiin ja analyytikkoihin. Kreaten toimitusjohtaja toimii sijoittajayhteyshenkilönä sekä koordinoi sijoittajasuhteita ja sijoittajaviestintää.

Kukaan muu henkilö, mukaan lukien Kreaten liiketoimintojen vastuuhenkilöt, ei voi yhtiön puolesta olla yhteydessä pääomamarkkinoihin ilman toimitusjohtajan tai talousjohtajan antamaa ennakkohyväksyntää.

4. Sijoittaja- ja analyytikkoviestintä

4.1. Yleiset sijoittaja- ja analyytikkoviestinnän periaatteet

Kreate tapaa ja pyrkii aktiivisesti vuoropuheluun pääomamarkkinoiden sekä median edustajien kanssa. Kreate vastaa ilman aiheetonta viivytystä yhtiön osakkeenomistajien, sijoittajien, analyytikoiden ja median kyselyihin silloin, kun vastaaminen on yhtiön edun mukaista.

Tapaamisten tavoitteena on tarjota tietoa Kreatesta ja sen toimintaympäristöstä. Tapaamisissa käsiteltävät olennaiset asiat on julkistettu jo aiemmin, eikä niissä tuoda esille uutta yhtiön osakkeen ja muiden rahoitusvälineiden arvoon vaikuttavaa tietoa. Sijoittaja- ja analyytikkotapaamisten aineistot julkaistaan yhtiön verkkosivuilla.

Kreate ei kommentoi yhtiön arvonmuodostusta tai osakekurssin kehitystä, suosi yksittäisiä analyytikkoja tai jaa analyytikoiden raportteja sijoittajille.

4.2. Hiljainen jakso

Kreate noudattaa sijoittaja- ja mediayhteyksissään 30 vuorokauden pituista hiljaista jaksoa (silent period). Hiljainen jakso edeltää tilinpäätöstiedotteen, puolivuotiskatsauksen tai osavuosikatsauksien julkaisemista. Tänä aikana yhtiö ei keskustele pääomamarkkinoiden tai tiedotusvälineiden edustajien kanssa tuloksesta tai siihen vaikuttavista tekijöistä. Hiljainen jakso päättyy tilinpäätöksen, puolivuotiskatsauksen tai osavuosikatsauksen julkistamiseen.

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, Kreate julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi julkistamisen jälkeen kommentoida kyseistä tapahtumaa.

5. Tiedotteet ja viestintäkanavat

Kreaten pääasialliset viestintäkanavat jakautuvat julkistettaviin pörssitiedotteisiin, lehdistötiedotteisiin sekä muihin tiedotteisiin ja uutisiin, yhtiön verkkosivuilla olevaan materiaaliin sekä erilaisiin tapaamisiin ja tilaisuuksiin.

Kreatea koskevan säännellyn tiedonannon julkaisukanava on yhtiön pörssitiedotteet. Pörssitiedotteena julkistetaan sisäpiiritieto sekä muut soveltuvan lainsäädännön ja Pörssin sääntöjen mukaiset tiedot.

Kreatea koskevan muun tiedon pääasiallinen julkaisukanava on yhtiön verkkosivusto www.kreate.fi/sijoittajat. Kreate voi käyttää myös muita julkaisukanavia yhtiötä koskevan tiedon jakamiseen.

5.1. Pörssitiedotteet

Kreate julkistaa pörssitiedotteena mahdollisimman pian yhtiötä koskevan sisäpiiritiedon (katso tarkemmin kohta 7) sekä kaikki muut tiedot, jotka voimassa olevien säännösten mukaan on tiedotettava pörssitiedotteena. Sisäpiiritietoa voi olla esimerkiksi:

 • yhtiön tuloksen tai taloudellisen aseman olennainen muuttuminen;
 • merkittävä yritysjärjestely tai muu merkittävä muutos yhtiön liiketoiminnassa;
 • yhtiön kannalta merkittävä päätös tai transaktio, kuten investointi- tai divestointipäätös, yrityksen tai liiketoiminnan kauppaa koskeva sopimus, yhteistyösopimus tai muu merkittävä sopimus, jonka yhtiö on aikeissa tehdä;
 • yhtiön osakeantia, osakkeen takaisinostoa tai muuta osakkeita koskevaa muutosta koskeva tieto; ja
 • viranomaisen tekemät yhtiötä koskevat merkittävät päätökset, oikeudellisen prosessin vireille tulo, siinä annettu päätös tai asiaa koskeva sovinto.

Lisäksi yhtiö julkistaa pörssitiedotteena lainsäädännössä ja Pörssin säännöissä osakkeiden liikkeeseenlaskijoille luetellut päätökset, tiedot ja tapahtumat kuten esimerkiksi:

 • taloudelliset raportit (katso tarkemmin kohta 6);
 • yhtiökokouskutsun ja yhtiökokouksen päätökset;
 • muutokset yhtiön hallituksessa, ylimmässä johdossa tai tilintarkastajan vaihtuminen;
 • vähämerkityksellistä suuremmat ehdotukset ja päätökset, jotka koskevat yhtiön osakepääoman tai osakkeiden taikka muiden Kreaten osakkeisiin liittyvien yhtiön liikkeeseen laskemien rahoitusvälineiden määrän muuttamista;
 • mahdollisen päätöksen osakepohjaisen kannustinohjelman käyttöönotosta;
 • yhtiön ja sen lähipiirin väliset liiketoimet;
 • merkittävät muutokset yhtiön toiminnassa;
 • yhtiön rahoitusvälineiden listausta koskevat päätökset;
 • johtohenkilöiden liiketoimet (katso tarkemmin kohta 10);
 • liputusilmoitukset; ja
 • tiedot sellaisissa erityisissä tilanteissa tai olosuhteissa, jotka aiheuttavat merkittävää epävarmuutta koskien yhtiön rahoitusvälineen tasapuolista kaupankäyntiä tai luotettavaa hinnanmuodostusta Pörssissä.

Pörssitiedotteet toimitetaan Pörssille sekä keskeisille tiedotusvälineille ja ne julkaistaan Kreaten verkkosivuilla. Lisäksi pörssitiedotteet toimitetaan Finanssivalvonnan tiedotevarastoon.

5.2. Muut tiedotteet

Lehdistötiedotteena, muuna tiedotteena tai uutisena julkaistaan Kreaten verkkosivuilla uutisia, jotka eivät täytä pörssitiedotteelle asetettuja vaatimuksia, mutta jotka yhtiö arvioi uutisarvoisiksi tai muuten yhtiön sidosryhmiä kiinnostaviksi.

6. Taloudellinen raportointi

Säännöllisesti julkaistavien Kreaten taloudellista tietoa koskevien raporttien julkaisuajat sekä varsinaisen yhtiökokouksen ajankohta kerrotaan pörssitiedotteella ennen kunkin tilikauden alkamista. Aikataulu on saatavilla myös Kreaten verkkosivuilla.

Kreate julkaisee osavuosikatsaukset, puolivuotiskatsauksen, tilinpäätöstiedotteen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen. Edellä mainitut laaditaan kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti.

Kreate voi julkistaa myös vuosikertomuksen, joka sisältää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ohella laajempaa tietoa yhtiön liiketoiminnasta. Lisäksi yhtiö julkistaa kaiken muun taloudellisen informaation, jonka julkistamista yhtiöön soveltuvat lait ja sääntely edellyttävät.

Lisäksi yhtiö julkaisee verkkosivuillaan hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen (Corporate Governance Statement) sekä toimielinten palkitsemisraportin. Kreaten verkkosivuilla on saatavilla myös muut hallinnointikoodin edellyttämät materiaalit.

7. Sisäpiirihallinto ja sisäpiiritiedon julkistaminen

Kreate noudattaa sisäpiiriohjeistuksessaan ja -hallinnossaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No 596/2014, MAR) vaatimuksia, ESMA:n ja Finanssivalvonnan ohjeita ja määräyksiä, Suomen kansallista lainsäädäntöä, Pörssin sääntöjä osakkeiden liikkeeseenlaskijoille ja sisäpiiriohjetta sekä yhtiön hallituksen hyväksymää sisäpiiriohjetta.

Kreaten sisäpiirihallintoa kuvataan tarkemmin yhtiön verkkosivuilla ja sisäpiiriohjeessa.

Kreate julkistaa yhtiötä suoraan koskevan sisäpiiritiedon pörssitiedotteella mahdollisimman pian, ellei yhtiö päätä lykätä sisäpiiritiedon julkistamista. Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 17 artiklan mukaisesti Kreate voi omalla vastuullaan lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • tiedon välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi Kreaten oikeutetut edut;
 • tiedon julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan; ja
 • Kreate pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena.

Yhtiö arvioi tapauskohtaisesti, täyttyvätkö edellä mainitut edellytykset sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämiseksi. Arvion lykkäämisedellytysten täyttymisestä ja päätöksen sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä tekee yhtiön hallitus.

Kreate dokumentoi lykkäyksen yhteydessä julkistamisen lykkäämisedellytykset sekä valvoo aktiivisesti, että julkistamisen lykkäämisen edellytykset täyttyvät. Yhtiö julkistaa sisäpiiritiedon mahdollisimman pian sen jälkeen, kun lykkäyksen edellytykset eivät enää täyty. Lykkäyspäätöksestä ilmoitetaan välittömästi tiedon julkistamisen jälkeen Finanssivalvonnalle, Finanssivalvonnan erikseen laatimalla ilmoituslomakkeella[1].

8. Tulevaisuuden näkymät

Kreate tiedottaa arvion kuluvan tilikauden näkymistään tilinpäätöstiedotteen, puolivuotiskatsauksen ja osavuosikatsauksen yhteydessä.

Esitetyt lausunnot ja arviot perustuvat johdon näkemykseen yhtiön ja sen toimintojen kehityksestä niiden antamishetkellä. Millekään osapuolelle ei anneta katsausten ulkopuolella muita tulevaisuuteen kohdistuvia arvioita.

9. Erityistilanteet

9.1. Huhut, tietovuodot ja markkinanäkemykset

Kreate ei kommentoi markkinahuhuja, spekulaatioita, yhtiön osakkeen arvonmuodostusta tai hintakehitystä eikä kilpailijoiden tai asiakkaiden toimia. Yhtiö voi julkaista pörssitiedotteen korjatakseen selkeästi väärän tai harhaanjohtavan tiedon, jolla on todennäköisesti huomattava vaikutus Kreaten rahoitusvälineiden arvoon.

Mikäli julkistamatonta sisäpiiritietoa on joutunut sellaisen tahon haltuun, jolle sitä ei sisäpiirisäännösten tai muiden sääntöjen vuoksi olisi kuulunut antaa, Kreate tuo kyseisen sisäpiiritiedon pörssitiedotteena niin pian kuin mahdollista. Sama koskee sisäpiiritietoa, jota koskien havaitaan huhuja, joista voidaan päätellä, ettei sisäpiiritiedon luottamuksellisuutta voida enää taata.

9.2. Tulosvaroitus

Kreate antaa tulosvaroituksen pörssitiedotteena, mikäli on todennäköistä, että yhtiön kehitys katsauskaudella poikkeaa siitä, mitä yhtiö on aiemmin julkisesti arvioinut tai mitä yhtiön muista aiemmin julkaisemista tiedoista voidaan perustellusti päätellä.

Päätöksen tulosvaroituksen antamisesta tekee Kreaten hallitus.

9.3. Rikkomusepäilystä ilmoittaminen

Kreatella on käytössään ns. whistleblowing –menettely, jota noudattamalla yhtiön henkilöstö voi ilmoittaa, jos on perusteltu syy epäillä, että joku yhtiön palveluksessa oleva henkilö olisi rikkonut arvopaperimarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä ja säännöksiä.

Yhtiön valtuuttama henkilö tutkii ilmoitukset. Mikäli ilmoitetusta rikkomuksesta syntyy perusteltu epäily tai jos rikkomus pystytään näyttämään toteen, yhtiö vie tapauksen toimivaltaisten viranomaisten tutkittavaksi.

9.4. Kriisiviestintä

Kreate on varautunut viestinnän poikkeustilanteisiin ohjeistamalla asianomaista henkilöstöään asianmukaisesti. Yhtiö on myös laatinut kriisiviestintäohjeen, jossa määritellään tarkemmin Kreaten viestinnän periaatteet ja vastuut kriisitilanteissa.

Yhtiön kriisiviestinnän johtamisesta vastaa Kreaten toimitusjohtaja. Kreaten kriisiryhmän muodostavat Kreaten hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja talousjohtaja.

9.5. Tulkinnat ja poikkeamat

Yhtiön tiedonantopolitiikan valvonnasta ja tulkinnasta vastaa Kreaten hallitus. Kreaten toimitusjohtaja tai talousjohtaja antaa lisäohjeita tiedonantopolitiikan käytännön toimeenpanosta.

Yksittäistapauksessa, painavista syistä Kreaten toimitusjohtaja tai talousjohtaja voi poiketa tiedonantopolitiikasta lakien ja säännösten sallimissa rajoissa.

10. Johtohenkilöiden liiketoimet

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19 artiklan mukaisesti yhtiön johtotehtävissä toimivien henkilöiden sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden on ilmoitettava Kreatelle ja Finanssivalvonnalle heidän omaan lukuunsa tehdyt liiketoimet, jotka koskevat Kreaten rahoitusvälineitä. Kyseiset ilmoitukset on tehtävä viipymättä ja viimeistään kolme arkipäivää liiketoimen tapahtumapäivästä. Kreate julkaisee ilmoitukset pörssitiedotteena kahden arkipäivän sisällä johtohenkilön ilmoituksen vastaanottamisesta.

Kreaten hallituksen jäsenet ja johtoryhmän jäsenet sekä tietyt muut yhtiön henkilöstön jäsenet eivät saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun, suoraan tai välillisesti liiketoimia Kreaten rahoitusvälineillä 30 päivän aikana ennen tilinpäätöstiedotteen, puolivuotiskatsauksen tai osavuosikatsausten julkistamista, mukaan lukien julkistamispäivä.

11. MUUTOKSET, POIKKEUSTILANTEET JA YLLÄPITO

Kreaten hallitus päättää tiedonantopolitiikan muuttamisesta. Kreaten johtoryhmä voi kuitenkin hyväksyä vähäisiä tai teknisluontoisia muutoksia tiedonantopolitiikkaan.

[1] Tietoa sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä ei toimiteta Finanssivalvonnalle, mikäli sisäpiiritieto on lakannut ilman, että tietoa julkistetaan pörssitiedotteena.