Hallitus | Hallituksen valiokunnat | Hallituksen jäsenet

Kreaten yhtiöjärjestyksen mukaan Kreaten varsinainen yhtiökokous valitsee vähintään kolme ja enintään kymmenen hallituksen jäsentä. Yhtiön hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan eikä jäsenten peräkkäisiä toimikausia ole rajoitettu. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätösvaltaisuutta laskettaessa huomioon ei oteta esteellisiä jäseniä.

Kreaten hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti ja tarvittaessa. Hallitus saa kokouksissaan ajankohtaista tietoa Kreaten toiminnasta, taloudesta ja riskeistä. Kaikista hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Kreaten toimitusjohtaja ja talousjohtaja osallistuvat hallituksen kokouksiin, ellei kokouksessa käsitellä heitä koskevaa asiaa. Hallitus kokoontuu kuitenkin vähintään kerran vuodessa ilman toimivan johdon läsnäoloa.

Laissa, Kreaten yhtiöjärjestyksessä, hallinnointikoodissa ja Nasdaq Helsingin säännöissä mainittujen tehtävien lisäksi Kreaten hallitus:

  • ohjaa ja valvoo Kreaten johtamista ja toimintaa
  • vahvistaa hallituksen valiokuntien työjärjestykset
  • päättää Kreaten toimintaa koskevista merkittävistä seikoista
  • käsittelee ja hyväksyy Kreaten osavuosikatsaukset, vuosikertomukset ja tilinpäätökset
  • hyväksyy Kreaten ja sen liiketoiminnan strategiset tavoitteet, riskienhallinnan periaatteet sekä tietyt Kreaten ohjeet ja käytännöt ja valvoo niiden toteuttamista
  • päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisesta sekä Kreaten kannustinjärjestelmistä Kreaten palkitsemispolitiikan mukaisesti
  • päättää merkittävistä yrityskaupoista, investoinneista ja divestoinneista ja
  • määrittää Kreaten osinkopolitiikan.

Hallituksen valiokunnat

Hallitus voi perustaa pysyviä valiokuntia avustamaan hallitusta sen tehtävien ja velvollisuuksien valmistelussa ja hoitamisessa, ja lisäksi se voi päättää niiden koosta, kokoonpanosta ja tehtävistä. Kreatella on seuraavat valiokunnat: tarkastusvaliokunta sekä palkitsemis- ja nimitysvaliokunta.

Hallituksen valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa hallituksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa, vaan ne avustavat hallitusta tällaisten asioiden valmistelussa. Valiokunnat raportoivat säännöllisesti toiminnastaan hallitukselle.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia tehtäviä. Tarkastusvaliokunta valmistelee esimerkiksi taloudelliseen raportointiin, riskienhallintaan, lähipiiritoimien seurantaan ja arviointiin, tilintarkastajiin, sisäisen tarkastukseen sekä lakien ja määräysten noudattamiseen liittyviä asioita. Hallitus on vahvistanut tarkastusvaliokunnan pääasialliset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan sekä jäsenet nimittää Kreaten hallitus. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu kolme hallituksen jäsentä, joiden toimikausi on yksi vuosi ja toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava Kreatesta riippumattomia ja vähintään yhden valiokunnan jäsenen on oltava riippumaton Kreaten merkittävistä osakkeenomistajista. Valiokunnan jäseneksi ei voida ottaa henkilöä, joka osallistuu Kreaten tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön päivittäiseen johtamiseen (esimerkiksi toimitusjohtajana).

Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät. Vähintään yhdellä valiokunnan jäsenellä on oltava asiantuntemusta laskentatoimesta tai tilintarkastuksesta. Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti ja tarvittaessa.

Kreate Group Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksessa 25.3.2024 hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Elina Rahkosen ja jäseniksi Jussi Aineen ja Petra Thorénin.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta valmistelee Kreaten hallituksen jäsenten sekä toimitusjohtajan ja Kreaten muun johtoryhmän palkitsemisasioita ja nimitysasioita sekä Kreaten noudattamia palkitsemisen periaatteita. Valiokunta avustaa hallitusta toimitusjohtajan ja toimitusjohtajalle suoraan raportoivien johtoryhmän jäsenten toiminnan arvioinnissa ja palkitsemisessa, identifioi henkilöt, jotka olisivat päteviä toimimaan Kreaten toimitusjohtajana ja antaa hallitukselle suosituksensa toimitusjohtajan valinnasta.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta valmistelee myös Kreaten yhtiökokoukselle esitettävän toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin sekä hallituksen jäseniä koskevan ehdotuksen. Hallitus on vahvistanut tarkastusvaliokunnan pääasialliset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä.

Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajan sekä jäsenet nimittää Kreaten hallitus. Palkitsemis- ja nimitysvaliokuntaan kuuluu kolme hallituksen jäsentä, joiden toimikausi on yksi vuosi ja toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava Kreatesta riippumattomia eikä Kreaten toimitusjohtaja tai muu johtoryhmään kuuluva henkilö saa olla valiokunnan jäsenenä. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti ja tarvittaessa.

Kreate Group Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksessa 25.3.2024 hallitus valitsi keskuudestaan Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi Petri Rignellin ja jäseniksi Timo Kohtamäen ja Timo Pekkarisen.

Hallitus Petri Rignell

Petri Rignell

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017,

hallituksen jäsen 2015-2017

diplomi-insinööri

Synt. 1962, Suomen kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus:

Petri Rignell on toiminut PriRock Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2007. Rignell on aiemmin toiminut Kreaten toimitusjohtajana vuosina 2016-2017.

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Hallituksen puheenjohtaja CTV Properties AB:ssa vuodesta 2017 ja Nordec Oy:ssä vuodesta 2021. Hallituksen jäsen Consti Oy:ssä vuodesta 2008, Sitowise Oy:ssä vuodesta 2019, Setera Communications Oy:ssä vuodesta 2017 ja KFS Finland Oy:ssä vuodesta 2015.

Jussi Aine nettisivu

Jussi Aine

hallituksen jäsen vuodesta 2021

diplomi-insinööri, kauppatieteiden maisteri

Synt. 1954, Suomen kansalainen

Riippumaton Yhtiöstä, mutta ei ole riippumaton sen merkittävästä osakkeenomistajasta

Keskeinen työkokemus:

Aine on toiminut Harjavalta Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2014 ja Puustelli Group Oy:n toimitusjohtajana vuodesta 1999.

Keskeisimmät luottamustoimet:

Hallituksen puheenjohtaja ja jäsen Lapti Group Oy:ssä vuodesta 2013, hallituksen jäsen Nordec Oy:ssä vuodesta 2022, Metsäteollisuus ry:ssä vuodesta 2005 ja Puustelli Group Oy:ssä vuodesta 1999 sekä hallituksen puheenjohtaja ja jäsen Kastelli Group Oy:ssä vuodesta 1989 ja hallituksen jäsen Harjavalta Oy:ssä vuodesta 1981.

Hallitus Timo Kohtamaki

Timo Kohtamäki

Hallituksen jäsen vuodesta 2015

tekniikan lisensiaatti

Synt. 1963, Suomen kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus:

Toimitusjohtajana Suomi-rata Oy:ssä vuodesta 2021 ja toimitusjohtajana Timo Kohtamäki Consulting Oy:ssä vuodesta 2014.

Keskeisimmät luottamustehtävät:

Hallituksen puheenjohtaja Lujatalo Oy:ssä vuodesta 2020, Foudia Housing Oy:ssä vuodesta 2019 ja Are Oy:ssä vuodesta 2018, hallituksen jäsen Luja-yhtiöissä vuodesta 2017, Honkarakenne Oy:ssä vuodesta 2017, A-Insinöörit Oy:ssä vuodesta 2017, Conficap Oy:ssä vuodesta 2019 ja Fluent Progress RT Oy:ssä vuodesta 2015.

Timo Pekkarinen nettisivu

Timo Pekkarinen

Hallituksen jäsen vuodesta 2021

rakennusinsinööri

synt. 1973, Suomen kansalainen

Riippumaton yhtiöstä, mutta ei ole riippumaton sen merkittävästä osakkeenomistajasta

Keskeinen työkokemus:

Toimitusjohtajana ja perustajana Lapti Group Groupissa vuosina 2000-2022.

Keskeisimmät luottamustoimet:

Hallituksen jäsen Aitoenergia Oy:ssä, Lapti Group Oy:ssä, Nordec Oy:ssä vuodesta 2022, LapWall Oyj:ssä vuodesta 2021 ja Kastelli Group Oy:ssä vuodesta 2019 sekä hallituksen puheenjohtaja Tirinom Oy:ssä vuodesta 2014.

elina pienimaki web

Elina Rahkonen

Hallituksen jäsen joulukuusta 2020

kauppatieteen maisteri

synt. 1979, Suomen kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus:

Toimitusjohtajana Wulff-Yhtiöt Oyj:ssä vuodesta 2019. Lisäksi Rahkonen on aikaisemmin viimeisen viiden vuoden aikana toiminut toimitusjohtajana Aallon Group Oyj:ssä vuosina 2018-2019 sekä talousjohtajana Ahlsell Oy:ssä vuosina 2017-2018 ja Wulff-Yhtiöt Oyj:ssä vuosina 2014-2017.

Keskeisimmät luottamustoimet: 

Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja LapWall Oyj:ssä 2023 alkaen.
Hallituksen jäsen Olas Group Oy:ssä  2023 alkaen.

Hallitus Petra Thoren

Petra Thorén

Hallituksen jäsen vuodesta 2022

kauppatieteiden maisteri

synt. 1969, Suomen kansalainen

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus:

Boardman Oy:n partneri 2019-. Toimitusjohtaja Vingruppen Oy 12/2019-3/2023, neuvonantaja DEN Group konsernissa 2018-2019, toimitusjohtaja ja osakas Miltton Markets Oy 2017, varatoimitusjohtaja ja partneri Kreab Oy 2010–2017, toimitusjohtaja Perheyritysten liitto 2010, sijoittajasuhdejohtaja YIT-Yhtymä Oyj 2002–2009, analyytikko Mandatum & Co 1999-2002.

Keskeisimmät luottamustoimet:

Boardman Alumnin hallituksen jäsen 2022-. Hallituksen puheenjohtaja 2020-2022 Social Wines Oy, Vinunic Oy, Oy Vinum Import Ab, Wineword Finland Oy ja Brews4U Oy. Hallituksen jäsen Vingruppen Oy 2021-2022. Keliber Oy, hallituksen jäsen, tarkastusvaliokunnan jäsen ja rahoitusvalokunnan jäsen 2019–2020, AAC Global Oy hallituksen jäsen 2016–2017.

Hallituksen jäsenten omistusmäärät Kreatessa löytyy Johdon osakeomistukset -sivulta