Kreaten yhtiöjärjestyksen mukaan Kreaten varsinainen yhtiökokous valitsee vähintään kolme ja enintään kymmenen hallituksen jäsentä. Yhtiön hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan eikä jäsenten peräkkäisiä toimikausia ole rajoitettu. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätösvaltaisuutta laskettaessa huomioon ei oteta esteellisiä jäseniä.

Laissa, Kreaten yhtiöjärjestyksessä, hallinnointikoodissa ja Nasdaq Helsingin säännöissä mainittujen tehtävien lisäksi Kreaten hallitus:

  • ohjaa ja valvoo Kreaten johtamista ja toimintaa
  • vahvistaa hallituksen valiokuntien työjärjestykset
  • päättää Kreaten toimintaa koskevista merkittävistä seikoista
  • käsittelee ja hyväksyy Kreaten osavuosikatsaukset, vuosikertomukset ja tilinpäätökset
  • hyväksyy Kreaten ja sen liiketoiminnan strategiset tavoitteet, riskienhallinnan periaatteet sekä tietyt Kreaten ohjeet ja käytännöt ja valvoo niiden toteuttamista
  • päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisesta sekä Kreaten kannustinjärjestelmistä Kreaten palkitsemispolitiikan mukaisesti
  • päättää merkittävistä yrityskaupoista, investoinneista ja divestoinneista ja
  • määrittää Kreaten osinkopolitiikan.

Kreaten hallitus kokoontuu etukäteen sovitun aikataulun mukaisesti ja tarvittaessa. Hallitus saa kokouksissaan ajankohtaista tietoa Kreaten toiminnasta, taloudesta ja riskeistä. Kaikista hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Kreaten toimitusjohtaja ja talousjohtaja osallistuvat hallituksen kokouksiin, ellei kokouksessa käsitellä heitä koskevaa asiaa. Hallitus kokoontuu kuitenkin vähintään kerran vuodessa ilman toimivan johdon läsnäoloa.