Strategia ja tavoitteet | Toimintaympäristö | Kreate sijoituskohteena

Kreate on vaativaan infrarakentamiseen keskittyvä yhtiö. Palvelutarjontamme jakautuu väylärakentamiseen, johon kuuluvat ratarakentaminen sekä teiden ja katujen rakentaminen sekä taitorakentamiseen, johon kuuluvat sillanrakentaminen ja -korjaus, pohja- ja betonirakentaminen, erikoispohjarakentaminen ja kalliorakentaminen. Lisäksi Kreate tarjoaa kiertotalouteen liittyviä palveluita.

Kreaten vahvuuksissa korostuvat vakaa ja vastasyklinen markkina, kysytty erityisosaaminen, vaikuttavat referenssit, tyytyväiset asiakkaat, osaava ja motivoitunut henkilöstö sekä vahva tuloksentekokyky.

Strategia ja tavoitteet

Strategiakaudella 2024-2027 Kreate keskittyy erityisesti kannattavuuden parantamiseen. Kestävää kannattavuutta haetaan muun muassa:

  • Entistäkin selektiivisemmällä tarjoamisella – keskitymme haastavaan infraan ja jätämme bulkin muille
  • Toimimalla jatkossakin kevyellä taseella sekä erinomaisella nettokäyttöpääoman ja rahavirran hallinnalla
  • Pitämällä itsemme ketterinä, kustannusrakenteen joustavana ja riskienhallintaprosessit kunnossa
Strategiakuva intraan

Kreaten taloudelliset tavoitteet:

  • Liikevaihdon kasvattaminen 5-10 % vuosivauhtia vuodesta 2025 alkaen
  • EBITA-marginaali yli 5 prosenttia
  • Nettovelka/käyttökate alle 2,5
  • Jakaa vähintään puolet Kreaten vuosittaisesta nettotuloksesta osinkoina, ottaen huomioon Kreaten taloudellisen aseman, rahavirrat sekä kasvumahdollisuudet

Toimintaympäristö

Strategia ja tavoitteet | Toimintaympäristö | Kreate sijoituskohteena

Rakennusala on kohdannut useita kriisejä viime vuosien aikana: koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota ja sitä seuranneet materiaalien ja energian hinnan nousut sekä yleinen kustannusinflaatio ja talouden taantuma. Kreate on kuitenkin kestänyt kriisit ja näkee toimintaympäristön tulevan kehityksen valoisana.

Viidellä megatrendillä on merkittävä vaikutus toimintaympäristöömme

Trendit

Vihreän siirtymän hankkeet tarkoittavat teollisia investointeja. Huhtikuussa 2024 Elinkeinoelämän keskusliiton portaalissa on yritysten erilaisia investointisuunnitelmia lähes 260 miljardin euron edestä. Kreatelle vihreän siirtymän hankkeet tarjoavat mahdollisuuksia esimerkiksi isojen datacentereiden pohjatöiden muodossa.

Suomen NATO-jäsenyys ja vallitseva geopoliittinen tilanne kasvattavat pohjoiseen ja länsirajalle suuntautuvan rata-, tie- ja satamainfran sekä esimerkiksi lentokenttäinfran tarvetta ja merkitystä Suomen huoltovarmuuden ja saavutettavuuden näkökulmasta.

Kaupungistumisen myötä infrarakentamisen markkina keskittyy suurimpiin kaupunkeihin. Samalla infrahankkeiden vaativuus kasvaa, sillä jo rakennetussa tiiviissä kaupunkiympäristössä tilaa on rajallisesti. Lisäksi kaupunkiympäristössä rakentamiselle tyypillistä ovat vaativat maaperäolosuhteet, rakentaminen maan alla tai korkealla maanpinnan yläpuolella.

Joukkoliikenneinfran kasvu on seurausta sekä kaupungistumisesta että vihreästä siirtymästä. Yhä tiiviimmin asuville kaupunkilaisille halutaan järjestää tehokas ja ympäristöystävällinen raiteilla kulkeva joukkoliikennejärjestelmä. Useilla kaupungeilla on merkittäviä raideinvestointisuunnitelmia eri vaiheissa.

Työvoimapula on viidestä megatrendistä ainoa, joka ei tue Kreaten liiketoimintaa. Kreaten hyvä maine työnantajana auttaa rekrytoimaan alan parhaita osaajia ja yhtiö tekee myös tiivistä yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa. Kreate ottaa vuosittain kymmeniä opiskelijoita työharjoitteluun ja myös vakinaistaa heitä aktiivisesti.

Neljä viidestä megatrendistä tukee Kreaten liiketoimintaa

3 syytä sijoittaa Kreateen

Kreate toimii inframarkkinalla, joka on luonteeltaan vakaata ja tarjoaa historiallisesti katsottuna turvallista kasvua. Kreaten toiminnassa painottuvat ylivoimainen tekninen osaaminen yhdistettynä taloudellisesti kestävään tekemiseen. Vahva kassa ja tase luovat edellytyksiä palkita osakkeenomistajia kasvavalla osingolla.

Kasvuyhtiö vakaassa ja vastasyklisessä markkinassa
Olemme erikoistuneet vaativaan infrarakentamiseen, mikä on luonteeltaan vakaata ja vastasyklistä. Mitä vaativampi infrarakentamisen kohde on kyseessä, sitä vähemmän herkkä investointipäätös on hetkelliselle inflaatio- ja korkotasolle. Yli puolet liikevaihdostamme tulee julkiselta sektorilta, mikä tasoittaa suhdanteista johtuvaa kysynnän vaihtelua tehokkaasti. Laajennuimme vuonna 2022 Ruotsin inframarkkinalle, mikä monipuolisti tarjontaamme ja paransi riskienhallintaa vähentäen riippuvuuttamme yksinomaan Suomen markkinan kehityksestä. Infrarakentaminen on kasvanut historiallisesti noin 2 % vuodessa. Kreate on kasvanut markkinaa huomattavasti
nopeammin – viimeiset 7 vuotta olemme kasvaneet 12 % vuosivauhtia.

Vahva tekemisen taso ja katse tulevaisuudessa
Toteutamme haastavimmatkin infrahankkeet kovalla ammattitaidolla ja asiakasta kuunnellen. Tavoittelemme alaa keskimääräistä korkeampaa kannattavuutta osaavan ja motivoituneen henkilöstön, merkittävien referenssien sekä tyytyväisten asiakkaiden avulla. Kiinnitämme myös erityistä huomiota riskienhallintaan ja taloudellisesti kestävään tekemiseen. Kasvun sijaan haemme ensisijaisesti parempaa kannattavuutta. Katseemme on tulevaisuudessa ja mietimme tarkasti, mitä projekteja tarjoamme ja millä ehdoilla. Kaupungistuminen, vihreä siirtymä ja joukkoliikenteen kasvu ovat esimerkkejä megatrendeistä, jotka tukevat kasvuamme tulevaisuudessa.

Hyvä osinkotuotto
Haluamme olla vakaa ja luotettava osingonmaksaja yli suhdanteiden. Vahva kassavirtamme ja hyvä taseasemamme luovat edellytyksiä sekä kasvuun että osinkoihin. Tavoitteenamme on jakaa vähintään puolet vuosittaisesta nettotuloksestamme osinkoina, ottaen huomioon taloudellisen aseman, rahavirrat sekä kasvumahdollisuudet. Vuodelta 2023 yhtiö maksaa jälleen kasvavaa osinkoa, jo neljättä vuotta peräkkäin. Osinko, 0,48 euroa osakkeelta, vastaa 6,6 %:n osinkotuottoa osakkeelle.

Strategia ja tavoitteet | Toimintaympäristö | Kreate sijoituskohteena