Kreate sijoituskohteena | Strategia ja tavoitteet | Toimintaympäristö | Vahvuudet

Kreate on suomalainen vaativaan infrarakentamiseen keskittyvä yhtiö. Palvelutarjontamme jakautuu väylärakentamiseen, johon kuuluvat ratarakentaminen sekä teiden ja katujen rakentaminen sekä taitorakentamiseen, johon kuuluvat sillanrakentaminen ja -korjaus, pohja- ja betonirakentaminen, erikoispohjarakentaminen ja kalliorakentaminen. Lisäksi Kreate tarjoaa kiertotalouteen liittyviä palveluita.

Kreaten tavoitteena on olla yksi Suomen johtavista vaativan infrarakentamisen toteuttajista tarjoten laajan osaamisen ja palveluvalikoiman avulla toimivia kokonaisratkaisuja vaativiin infrarakentamisen projekteihin.

Kreaten vahvuuksissa korostuvat vakaa markkina, kysytty erityisosaaminen, vaikuttavat referenssit, tyytyväiset asiakkaat, osaava ja motivoitunut henkilöstö sekä vahva tuloksentekokyky.

Strategia ja tavoitteet

Kreate on yksi Suomen johtavista vaativien infrarakentamisen projektien toteuttajista. Kreate on todistetusti kasvanut kannattavasti ja onnistunut laajentumaan infrarakentamisen uusiin liiketoimintoihin. Kreate tavoittelee kannattavaa kasvua myös tulevaisuudessa ja näemme selkeitä kasvuväyliä sekä keinoja parantaa projektien tehokkuutta ja kannattavuutta.

Kreaten taloudelliset tavoitteet:

  • Liikevaihdon kasvattaminen 300 miljoonaan euroon vuoteen 2024 mennessä orgaanisen kasvun ja valikoitujen yritysostojen tasapainoisen yhdistelmän kautta
  • EBITA-marginaali yli 5 prosenttia keskipitkällä aikavälillä
  • Nettovelka/käyttökate alle 2,0
  • Jakaa vähintään puolet Kreaten vuosittaisesta nettotuloksesta osinkoina, ottaen huomioon Kreaten taloudellisen aseman, rahavirrat sekä kasvumahdollisuudet

Osaava henkilöstö on strategian toteuttamisen keskiössä. Siksi tavoitteenamme on olla toimialan mielenkiintoisin työpaikka ja säilyttää yrittäjähenkinen tekeminen toiminnassamme.

Analyytikon arvio Kreatesta

Katso Inderesin analyytikko Olli Koposen haastattelu Kreatesta. Aiheina yhtiön liiketoiminta, kilpailukenttä, taloudellinen tilanne, riskit, näkymät ja arvostus.

Lue myös Inderesin laaja yhtiöraportti

Kreaten strategian kulmakivet

Strategia

Asemoituminen kasvaviin markkinasegmentteihin
Kreate pyrkii hyödyntämään hyvää markkina-asemaansa ja kasvamaan niissä ydinmarkkinan osa-alueissa, jotka erityisesti hyötyvät infrarakentamisen vaativuuden kasvusta. Tällaisia ovat esimerkiksi tiiviissä kaupunkiympäristössä sekä vaativissa maaperäolosuhteissa toteutettavat projektit. Kreate aikoo jatkossakin keskittyä vaativien infrarakentamisen projektien toteuttamiseen.

Asiakkuuksien ja tarjooman vahvistaminen ja laajentaminen
Kreaten tavoitteena on laajentaa ja vahvistaa asiakaskuntaansa ja tarjoomaansa. Näemme useita kasvu- ja laajentumismahdollisuuksia markkinan eri osa-alueilla, kuten kunnallistekniikassa, suurissa kaupallisissa satamissa ja vesiväylissä, raideratojen teknisissä töissä sekä kevyiden raideratkaisujen parissa, vaativien kaupunkikatujen rakentamisessa ja tuulivoimapuistoprojekteissa.

Strategian tukeminen valikoiduilla yritysostoilla
Kreate on toteuttanut onnistuneesti yritysjärjestelyitä, jotka ovat täydentäneet sen osaamista. Yritysjärjestelyt nähdään ensisijaisesti keinona laajentaa ja täydentää yhtiön nykyistä osaamista. Yritysostoissa Kreate keskittyy kannattaviin ja vakavaraisiin yhtiöihin, joiden kulttuuri, strategia ja arvot sopivat sen kanssa yhteen. Lisäksi Kreate pyrkii yritysostoin täydentämään tarjoomaansa uudella osaamisella. Yritysostoissa tärkeää on myös, että yritysostokohde toimii houkuttelevalla segmentillä, joka tukee Kreaten kasvumahdollisuuksia.

Kannattavuuden tukeminen operatiivisen tehokkuuden kehittämisellä
Kreate on onnistunut ylläpitämään hyvän kannattavuuden tason vahvasta liikevaihdon kasvusta huolimatta. Tämän ovat mahdollistaneet Kreaten osaava henkilöstö, kyky voittaa kilpailutuksia, palvelualojen välinen laaja yhteistyö sekä tehokkaat prosessit. Kreate pyrkii jatkuvasti parantamaan operatiivista toimintaansa ja tehokkuuttaan, ja tekee vuosittain operatiivisen toimintaohjelman, jossa se tunnistaa tulevan vuoden keskeiset alueet toiminnan tehostamisen kehittämiseksi.

Toimintaympäristö

Kreate sijoituskohteena | Strategia ja tavoitteet | Toimintaympäristö | Vahvuudet

Kreate toimii infrarakentamisen markkinassa Suomessa keskittyen teknistä erikoisosaamista vaativiin projekteihin. Vuonna 2022 Kreate laajensi toimintaansa Ruotsiin, missä liiketoiminta keskittyy vaativaan kallio- ja tunnelirakentamiseen.

Rakennusalan on kohdannut kolme kriisiä kahden vuoden aikana: koronapandemia kuritti taloutta ja rakennustyömaiden toimintaa erilaisten rajoitusten myötä, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan aiheutti rakennusmateriaaleissa saatavuusongelmia ja kustannusnousua, ja nyt meneillään on energiapulan vauhdittama inflaatio ja taloudellinen taantuma. Globaalit muutokset ovat nopeita ja haasteet kasvavat
niin luonnon, hyvinvoinnin kuin taloudenkin osalta. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö tarjoaa myös mahdollisuuksia, ja yhteistyössä koko rakentamisen toimintaketju voi vauhdittaa vihreää ja digitaalista kaksoissiirtymää etsimällä ratkaisuja entistä vastuullisempaan rakentamiseen.

Nopeasti muuttuva toimintaympäristö tarjoaa mahdollisuuksia

Pitkän aikavälin kehitystrendit vaikuttavat maailmaan ja antavat suuntaa infrarakentamiseen tulevina vuosina. Joukkoliikenneinfran merkitys kasvaa hiilineutraalisuustavoitteiden myötä, uudet hankintamallit lisääntyvät ja vihreän kaksoissiirtymän keskiössä ovat kiertotalous ja digitalisaatio. Korona-ajan muuttoliikkeestä ja monipaikkaisuudesta huolimatta myös kaupunkikeskustojen tiivistyminen jatkuu tulevaisuudessa. Kreate vastaa muuttuvaan toimintaympäristöön etsimällä uusia ratkaisuja, syventämällä osaamistaan
ja hyödyntämällä monipuolisen asiantuntemuksensa asiakkaan eduksi.

Trendit
Trendit, jotka ohjaavat Kreaten toimintaa

Kreaten vahvuudet

Kreate sijoituskohteena | Strategia ja tavoitteet | Toimintaympäristö | Vahvuudet

Kreaten vahvuuksissa korostuvat vakaa markkina, kysytty erityisosaaminen, vaikuttavat referenssit, tyytyväiset asiakkaat, osaava ja motivoitunut henkilöstö sekä vahva tuloksentekokyky.

Suuri markkina vakailla kasvunäkymillä
Infrarakentamisen markkinan koko oli 6,6 miljardia euroa Suomessa vuonna 2019 ja se kasvoi vuosittain noin 3,5 prosenttia 2000–2019. Markkinan kehityksen odotetaan jatkuvan vakaana ja markkinan koon kasvavan keskimäärin 0,8 prosenttia vuodessa päätyen 6,8 miljardiin euroon vuoteen 2023 mennessä. Tulevina vuosina kysyntää ajavat erityisesti kaupungistuminen, suuri rakentamisen korjausvelka sekä julkisen puolen elvytysohjelma. Lisäksi maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset sekä Suomen 12 vuoden valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman odotetaan tukevan kasvua tulevina vuosina.

Laaja ja erikoistunut tarjooma vastaa tarpeisiin
Kaupungistumisen myötä infrarakentamisen markkina keskittyy suurimpiin kaupunkeihin. Samalla infrahankkeiden vaativuus kasvaa, sillä jo rakennetussa tiiviissä kaupunkiympäristössä tilaa on rajallisesti. Lisäksi kaupunkiympäristössä rakentamiselle tyypillistä ovat vaativat maaperäolosuhteet, rakentaminen maan alla tai korkealla maanpinnan yläpuolella.

Uskomme, että laaja ja erikoistunut tarjooma sekä edelläkävijyys digitaalisten työkalujen hyödyntämisessä tuo Kreatelle kilpailuetua hankkeisiin, joissa vaaditaan monipuolista infrarakentamisen erityisosaamista ja osaamista vaativien hankkeiden toteuttamisessa.

Ensiluokkaiset referenssit
Kreatella on ensiluokkaisia referenssejä vaativista infrastruktuuriprojekteista sekä kokemusta erittäin vaativista projekteista. Aikaisemmat onnistuneet referenssit tuonevat Kreatelle jatkossakin kilpailuetua, sillä toimialalla aikaisempien referenssien merkitys on suuri uusien projektien voittamisessa.

Tyytyväinen asiakaskunta
Kreaten asiakaskunta on monipuolinen ja koostuu suurimmaksi osaksi stabiileista julkisen sektorin asiakkaista. Kreaten asiakkaat, niin julkiset kuin yksityisetkin, ovat tyytyväisiä yhtiön tarjoamiin palveluihin. Tätä osoittaa asiakkaiden NPS-indeksi, joka on Kreatella huomattavasti toimialaa korkeampi. Kreaten NPS-indeksi on 71 pistettä kun kilpailijoiden keskimääräinen indeksi on 15 pistettä.1

Houkutteleva työnantaja
Kreate on houkutteleva työnantaja alan parhaille työntekijöille, mikä tuo kilpailuetua, sillä osaava henkilöstö on keskeisessä roolissa Kreaten liiketoiminnassa ja kannattavan kasvun saavuttamisessa. Kreate on onnistunut saavuttamaan hyvän sekä tasaisen nousujohteisen nettosuositteluindeksin (eNPS)2 työntekijöidensä keskuudessa.

Kreate pyrkiii houkuttelemaan ja pitämään alan osaavat ammattilaiset tarjoamalla yrittäjähenkistä kulttuuria, ketteryyttä, ammatillisesti vaativia ja monipuolista osaamista edellyttäviä projekteja, selkeitä urapolkuja sekä houkuttelevan palkitsemisjärjestelmän.

Ammattitaitoinen henkilöstö
Kreaten henkilöstöllä on kokemusta sadoista monipuolisista ja vaativista infrahankkeista ympäri Suomen. 30.6.2020 päättyneellä kuuden kuukauden ajanjaksolla 50 prosenttia Kreaten toimihenkilöistä oli koulutukseltaan insinöörejä, 24 prosenttia rakennusmestareita ja 12 prosenttia muun ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita.

Kreaten omat työntekijät hoitavat tyypillisesti haastavimmat tehtävät projekteissa, kun taas alihankkijoita käytetään toistuvissa työsuorituksissa. Kreate käyttää useisiin kilpailijoihin verrattuna vähemmän alihankintaa, mikä mahdollistaa paremman näkyvyyden ja projektihallinnan rakennustyömailla.

Tehokas toimintamalli
Kreatella on tehokkaat prosessit, joiden pohjana on ammattimainen projektijohto, työnsuunnittelu, aikataulutus sekä yhdenmukaiset toimintatavat, jotka mahdollistavat työvoiman ja kaluston tehokkaan hyödyntämisen. Erikoisosaaminen sekä erikoiskalusto liikkuvat myös hankkeiden mukaan tarvittaessa valtakunnallisesti. Tehokkaiden prosessien ansiosta yhtiö pystyy toteuttamaan projektit suunnitellun mukaisesti kannattavasti.

Kreate osallistuu tarjouskilpailuihin suunnitelmallisesti. Yhtiö keskittyy erityisesti teknisesti vaikeiden tai erikoisosaamista vaativien hankkeiden tarjoamiseen. Ammattitaitoinen tarjoustoiminta edistää yhtiötä voittamaan kilpailutuksia ja pitämään samalla hyvän kannattavuustason projekteissa.

Vahva talous
Kreate on kasvattanut liikevaihtoaan voimakkaasti ja pitänyt kannattavuutensa sekä pääomantuoton hyvällä tasolla. Kreaten kannattavuus ja kasvutahti ovat olleet korkeammalla tasolla kuin kilpailijoilla keskimäärin. Kreaten sijoitetun pääoman tuotto on myös ollut korkea, keskimäärin 17,6 prosenttia vuosina 2018–2019. Kreaten operatiivinen vapaa kassavirta on ollut vahvaa, koska kannattavuus on ollut hyvällä tasolla ja liiketoimintamalli ei sido paljon pääomaa. Vahvan kassavirran avulla Kreate voi tulevaisuudessa mahdollistaa tasaisen osingonmaksun ja kohdennetut yrityskaupat.

[1] Lähde: Kolmannen osapuolen markkinatutkimus. Net promoter score (suomeksi nettosuositteluindeksi). Pistevälillä -100-100. Indeksi mittaa kuinka halukkaita asiakkaat ovat suosittelemaan yhtiötä ystävilleen tai kollegoilleen. Kreaten N=31. Kilpailijoiden mediaani koostuu neljästä kilpailijasta, N=64 (keskimääräinen N=16) 

[2]eNPS, Employee Net Promoter Score (suomeksi: työntekijän nettosuositteluindeksi). Pistevälillä -100-100. Perustuu Kreaten tekemään työntekijöiden tyytyväisyyskyselyyn. Kreaten yhteisyritys KFS Finlandin työntekijät ovat osallistuneet tyytyväisyyskyselyyn.

Kreate sijoituskohteena | Strategia ja tavoitteet | Toimintaympäristö | Vahvuudet