Tunnusluku Määritelmä tai laskentakaava
Käyttökate (EBITDA)=Liiketulos + poistot ja arvonalentumiset
 EBITA =Liiketulos + aineettomien hyödykkeiden poistot + arvonalentumiset
  Liiketulos = Tulos ennen rahoituseriä ja veroja
 Osakekohtainen tulos =Emoyhtiön osakkeiden omistajille kuuluva tilikauden tulos – oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot ja kulut verovaikutuksella oikaistuna / Tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo
 Tilauskanta =Katsauskauden lopussa oleva asiakassopimusten osatulouttamaton määrä 
Sijoitettu pääoma=Oma pääoma + nettovelka
Sijoitetun pääoman tuotto % =Liiketulos 12 kk rullaava / Sijoitettu pääoma keskimäärin x 100
Oman pääoman tuotto %=Tilikauden tulos 12 kk rullaava / Oma pääoma keskimäärin x 100
Operatiiviset nettoinvestoinnit=Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin – aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutukset
Operatiivinen vapaa kassavirtaLiiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja + operatiiviset nettoinvestoinnit
 NettokäyttöpääomaVaihto-omaisuus + (Lyhytaikaiset myyntisaamiset ja muut saamiset – lainasaamiset – korkosaamiset) – (Lyhytaikaiset ostovelat ja muut velat – korkovelat)
 Nettovelka =Korolliset velat – rahavarat
 Nettovelka/käyttökate =Nettovelka / 12 kuukauden rullaava käyttökate
  Omavaraisuusaste % =Oma pääoma / (Taseen loppusumma – saadut ennakot) x 100