Kreate Group Oyj                Pörssitiedote                       8.2.2023 klo 17:00 EET

Kreate Group Oyj:n hallitus päätti osakepalkkiojärjestelmän uudesta ansaintajaksosta ja uudesta osakebonusjärjestelmästä

Kreate Group Oyj:n hallitus on päättänyt osakepalkkiojärjestelmän 2021–2024 uudesta ansaintajaksosta sekä uudesta osakebonusjärjestelmästä 2023–2025, joka on jatkoa yhtiön aiemmalle osakebonusjärjestelmälle 2022–2024. Kreate Group Oyj tiedotti järjestelmien perustamisesta pörssitiedotteella 23.6.2021. Järjestelmien tavoitteena on yhdenmukaistaa yhtiön, osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen sekä osakkeen arvonnousuun perustuvat palkkiojärjestelmät. Kannustinjärjestelmät on suunnattu konsernin ja konsernin yhteisyrityksen avainhenkilöille.

Yhtiön johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään 50 prosenttia järjestelmien perusteella hänelle maksetuista netto-osakkeista, kunnes johtoryhmän jäsenen koko osakeomistus yhtiössä vastaa yhteensä hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenyys jatkuu.

Osakepalkkiojärjestelmän uusi ansaintajakso 2023–2024

Hallitus päätti osakepalkkiojärjestelmän 2021–2024 uuden ansaintajakson alkamisesta ja sen yksityiskohdista. Ansaintajakso kattaa kalenterivuodet 2023–2024 ja sitä seuraa kahden vuoden mittainen sitouttamisjakso.

Järjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan sitouttamisjakson päättymisen jälkeen osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Ansaintajaksolla 2023–2024 palkkio perustuu konsernin kumulatiiviseen liikevoittoon (EBITA), Kreaten osakkeen kokonaistuottoon (TSR) ja yhtiön strategisten tavoitteiden toteutumiseen.

Ansaintajaksolta 2023–2024 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 140 000 Kreate Group Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmänä  on yhtiön johtoryhmän jäsenet.

Osakebonusjärjestelmä 2023–2025

Osakebonusjärjestelmä tarjoaa kohderyhmään kuuluville avainhenkilöille mahdollisuuden ansaita palkkiona yhtiön osakkeita muuntamalla hallituksen päättämä osuus tulospalkkiojärjestelmässä vuodelta 2023 ansaittavasta tulospalkkiosta osakkeiksi. Osakkeiksi muunnettu tulospalkkio kerrotaan ennen palkkion maksua hallituksen päättämällä palkkiokertoimella.

Osakebonusjärjestelmän mahdollinen palkkio maksetaan kahden vuoden sitouttamisjakson jälkeen vuonna 2026 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Avainhenkilölle hyvitetään maksun yhteydessä osakkeille sitouttamisjakson aikana maksetut osingot ja mahdolliset varojen jaot.

Osakebonusjärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 65 avainhenkilöä, mukaan lukien yhtiön johtoryhmän jäsenet. Osakebonusjärjestelmässä kohderyhmään kuuluvat henkilöt voivat muuntaa yhteensä enintään noin 1,6 miljoonaa euroa ansaitsemistaan tulospalkkioista osakkeiksi. Osakkeille maksetaan matching-palkkiota palkkiokertoimella 0,5. Pääsääntöisesti matching-palkkiota ei makseta, jos avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjaksolla. Järjestelmästä maksettavien osakkeiden lopullinen lukumäärä riippuu järjestelmään osallistuvien henkilöiden lukumäärästä, tulospalkkiototeumasta sekä osakkeen kurssista muuntohetkellä.

KREATE GROUP OYJ
Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja kreate.fi

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Kreate Group Oyj

Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli noin 274 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 450 henkilöä. Kreate Group on listattu Nasdaq Helsinkiin.

Liitteet