Tämä tiedote on tiivistelmä Kreate Groupin vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteesta. Kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedote on tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://kreate.fi/sijoittajille/.

Loka-joulukuu lyhyesti

 • Tilauskanta oli 196,3 (306,9) miljoonaa euroa, laskua 36,0 %
 • Liikevaihto laski vertailukaudesta ja oli 80,2 (83,1) miljoonaa euroa
 • Liikevaihdon muutos edelliseen vuoteen oli -3,5 % (9,6 %)
 • Käyttökate oli 4,9 (3,8) miljoonaa euroa eli 6,1 (4,5) prosenttia liikevaihdosta
 • EBITA oli 2,7 (2,3) miljoonaa euroa eli 3,4 (2,8) prosenttia liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos oli 0,18 (0,14) euroa
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 19,7 (15,2) miljoonaa euroa
 • Korollinen nettovelka oli 16,8 (33,4) miljoonaa euroa

Tammi-joulukuu lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta ja oli 320,0 (273,9) miljoonaa euroa
 • Liikevaihdon muutos edelliseen vuoteen oli 16,8 % (15,3 %)
 • Käyttökate oli 14,0 (13,6) miljoonaa euroa eli 4,4 (5,0) prosenttia liikevaihdosta
 • EBITA oli 7,8 (8,8) miljoonaa euroa eli 2,4 (3,2) prosenttia liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos oli 0,44 (0,63) euroa
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 26,1 (3,5) miljoonaa euroa
 • Hallitus ehdottaa 25.3.2024 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2023 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,48 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä, joista ensimmäinen erä, 0,30 euroa osakkeelta, maksetaan huhtikuussa 2024 ja toinen erä, 0,18 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2024.

 

Tulosohjeistus vuodelle 2024

Kreate arvioi, että sen liikevaihto vuonna 2024 laskee ja on 270–300 miljoonaa euroa (2023: 320,0 miljoonaa euroa) ja EBITA kasvaa ja on 8–11 miljoonaa euroa (2023: 7,8 miljoonaa euroa).

Ohjeistuksen perusteet: Yhtiön ohjeistus perustuu vuonna 2024 realisoituvaksi odotettuun tilauskannan määrään vuodenvaihteessa. Yhtiö näkee Kreatelle ominaisen vaativan infrarakentamisen osalta vakaata jatkuvuutta liiketoiminnan vastasyklisen luonteen ansiosta vallitsevasta korko- ja kustannusinflaatiotasosta sekä yleisistä markkinanäkymistä huolimatta. Yhtiö tarjoaa projekteja entistä selektiivisemmin, minkä odotetaan laskevan liikevaihtoa ja parantavan kannattavuutta.

Avainluvut

Miljoonaa euroa

10-12/2023

10-12/2022

1-12/2023

1-12/2022

Tilauskanta

 

 

                196,3

                306,9

Liikevaihto

               80,2

                  83,1

                320,0

                273,9

Liikevaihdon muutos ed. vuoteen, %

-3,5

9,6

16,8

15,3

Käyttökate

                 4,9

                    3,8

                  14,0

                  13,6

Käyttökate-%

6,1

4,5

4,4

5,0

EBITA

                 2,7

                    2,3

                    7,8

                    8,8

EBITA-%

3,4

2,8

2,4

3,2

Liiketulos

                 2,6

                    2,3

                    7,6

                    8,6

Liiketulos-%

3,3

2,8

2,4

3,2

Kauden tulos

                 1,6

                    1,3

                    3,9

                    5,6

 

 

 

 

 

Sijoitettu pääoma

 

 

                  59,6

                  75,9

Sijoitetun pääoman tuotto, %

 

 

11,2

12,5

Oman pääoman tuotto, %

 

 

9,1

13,5

Operatiiviset nettoinvestoinnit

                -0,7

                   -0,5

                   -5,9

                   -4,2

Operatiivinen vapaa kassavirta

               19,7

                  15,2

                  26,1

                    3,5

Nettokäyttöpääoma

 

 

                 -11,3

                    4,7

Nettovelka

 

 

                  16,8

                  33,4

Nettovelka/käyttökate, liukuva 12 kk

 

 

                    1,2

                    2,5

Nettovelka/käyttökate, liukuva 12 kk pro forma*

 

 

 

2,4*

Omavaraisuusaste, %

 

 

31,8

31,6

 

 

 

 

 

Osakekohtainen tulos, laimennettu €

               0,18

                  0,14

                  0,44

                  0,63

Osakekohtainen tulos, laimentamaton  €

               0,18

                  0,14

                  0,44

                  0,64

Osakekohtainen osinko €

 

 

0,48**

                  0,46

 

 

 

 

 

Henkilöstö kauden lopussa

 

 

                   472

                   447

Henkilöstö keskimäärin

                475

                   449

                   454

                   416

*) Vertailukauden pro forma sisältää yrityskaupassa hankitun kohteen käyttökatteen ajalta 1.1.-31.8.2022

**) Hallituksen esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle

Toimitusjohtaja Timo Vikström:

”Vuosi 2023 oli jälleen monella tavalla haastava vuosi. Vuodesta 2020 alkaen toimialaa, Suomea ja maailmaa ovat kurittaneet koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota, kustannusinflaatio ja viimeisimpänä nopeasti muuttunut korkotaso ja talouden taantuma. Rakentaminen on yksi toimialoista, joihin nämä kriisit ovat iskeneet vahvasti. Tätä taustaa vasten voinkin olla erittäin ylpeä Kreaten suoriutumisesta päättyneenä vuonna.

Ensinnäkin olemme onnistuneet kasvamaan laskevilla markkinoilla. Vuoden 2023 liikevaihtomme kasvoi 17 prosenttia edellisvuodesta, samalla kun rakentamisen markkina laski viimeisimmän ennusteen mukaan kaksinumeroisesti ja infrarakentaminenkin 4–10 prosenttia. Vaikka vuoden viimeinen neljänneksemme jäi liikevaihdossa hieman edellisvuoden tasosta, oli vuosineljännes erityisen ilahduttava 20 miljoonan euron operatiivisen vapaan kassavirran osalta.

Vahva kassavirta vuoden viimeisellä neljänneksellä kuvastaa osaksi liiketoiminnan normaalia kausivaihtelua, kun pienemmät projektit saadaan usein päätökseen ennen talvea, mutta kertoo myös selkeästi siitä, että olemme edelleen tehostaneet käyttöpääoman hallintaa läpi koko organisaation. Olemme terävöittäneet myös riskienhallintaamme, ja olemme entistä tarkempia muun muassa sopimusehdoissa ja siinä, mitä projekteja ylipäätään tarjoamme. Riskienhallinnan kasvanutta merkitystä kuvastaa hyvin muun muassa se, että jätimme vuoden viimeisellä neljänneksellä tarkan harkinnan jälkeen osallistumatta useiden satojen miljoonien eurojen projektien tarjouskilpailuihin, sillä arvioimme niiden riskienjakomekanismit liian epäedullisiksi.

Terve liiketoiminta ja tilauskantamme, vahva likviditeettiasema ja rakennusmarkkinatilanne huomioon ottaen varsin hyvä 7,8 miljoonan euron tulos (EBITA) vuodelta 2023 antavat meille varmuutta ja rauhaa odottaa ja valita jatkossakin Kreaten näköisiä hankkeita. Ydinosaamistamme ovat teknisesti vaikeat infrahankkeet, joissa yhdistyvät korkea tekninen haastavuus ja useat rakentamisen lajit, hyvä sopimusosaaminen ja asiakkaan kuunteleminen.

Tarjouslaskenta on ollut vuoden 2023 lopulla hyvin aktiivista ja markkinakysyntä yllättävänkin korkeaa. Olemme luottavaisia, että aktiivisuus jatkuu vuonna 2024 etenkin kasvukeskusten kaupunkien investointiohjelmien sekä valtion raideinvestointien vetäminä vaikuttaen positiivisesti tilauskantamme kehittymiseen kuluvana vuonna. Alkuvuonna laskentaan odotetaan julkiselta puolelta muun muassa Tampereen henkilöratapihaa sekä Tampere-Pori ja Helsinki-Riihimäki välin rataprojekteja. Myös teollisuuden osalta aktiivisuutta on ollut kiitettävästi sekä vihreän siirtymän että datakeskushankkeiden osalta, kun taas asuntorakentaminen vaikuttaa edelleen hyvin hiljaiselta. Julkinen talonrakentaminen jatkuu vilkkaana.

Ilahduttavaa on ollut myös Ruotsin liiketoimintamme kehitys. Ruotsin liikevaihtomme koko vuodelta oli 23 miljoonaa euroa ja se on lähes kaksinkertaistunut syyskuusta 2022, jolloin laajennuimme Ruotsiin yrityskaupalla. Vaikka rakentamismarkkinan lyhyen ajan näkymät ovat Ruotsissa heikot, infrarakentamisen markkinan odotetaan säilyvän vahvana myös jatkossa.

Lähdimmekin vuoteen 2024 varsin luottavaisena. Olemme selvinneet mallikkaasti markkinoiden myllerryksestä ja meillä on hyvä näkyvyys vuonna 2024 alkaviin ja käynnissä oleviin hankkeisiin. Tilauskantamme 196 miljoonaa euroa on kestävällä tasolla, vaikka onkin edellisvuotta (307 milj. euroa) alhaisempi. Tilauskannasta arvioidaan tuloutuvan vuoden 2024 aikana 168 miljoonaa euroa.

Kiitos menestyksestämme kuuluu henkilöstöllemme. Meillä on upea joukkue, joka tekee päivittäin mahdottomasta mahdollista – kestävää infraa meille jokaiselle. Olemme vuonna 2023 rakentaneet yli 100 projektilla ja noin 60 paikkakunnalla Suomessa ja Ruotsissa. Kohokohtia on ollut paljon ja monenlaisia – Kruunuvuorensillan massiivisten teräspalkkien nostaminen paikoilleen merinosturin avulla, Keskon logistiikkakeskuksen mittavan valu-urakan saaminen päätökseen, Veturitien sillan avaaminen liikenteelle, Hessundinsalmen sillan harvinaislaatuisen betoninivelrakenteen tunkkaus paikalleen sekä kymmenet muut projektit ja hetket. Kiitos jokaiselle tiimimme jäsenelle kuluneesta vuodesta sekä osakkeenomistajille luottamuksesta. Näistä asemista meidän on hyvä jatkaa vahvaa tekemistä myös vuonna 2024.”

Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käytöstä

Emoyhtiö Kreate Group Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2023 olivat 27 538 498,33 euroa. Hallitus ehdottaa 25.3.2024 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2023 vahvistettavan taseenperusteella maksetaan osinkoa osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,48 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä on 0,30 euroa osakkeelta ja se maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä keskiviikkona 27.3.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osingon ensimmäinen erä maksetaan tiistaina 9.4.2024.

Osingon toinen erä on 0,18 euroa osakkeelta ja se maksetaan lokakuussa 2024. Toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää syyskuun kokouksessaan osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivän ja maksupäivän.

Voitonjakoehdotuksen tekopäivänä 30.1.2024 yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oli 8 766 266 osaketta. Ehdotettu osinko, 0,48 euroa osakkeelta, vastaa 6,6 %:n osinkotuottoa osakkeelle  (laskettuna osakkeen hinnalla 7,22 euroa vuoden 2023 lopussa) ja on yhteensä 4 207 807,68 euroa.

 

Webcast-tiedotustilaisuus

Kaikille avoin suora webcast-lähetys järjestetään tänään 31.1.2024 klo 11.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Timo Vikström ja talousjohtaja Mikko Laine. Suomenkielistä webcast-lähetystä voi seurata suorana osoitteessa https://kreate.videosync.fi/2023-q4-tulosjulkistus. Webcastista tehty tallenne tulee myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://kreate.fi/sijoittajille/raportit-ja-esitykset/ sekä englanninkielinen tiivistelmä osoitteeseen https://kreate.fi/en/investor/reports/.

Kreate Group Oyj
Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, kreate.fi

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Kreate Group Oyj

Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 320 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 450 henkilöä. Kreate Group on listattu Nasdaq Helsinkiin.

Liitteet