Kreate Group Oyj, osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023, 25.10.2023 klo 8.30

Tämä tiedote on tiivistelmä Kreate Groupin tammi-syyskuun 2023 osavuosikatsauksesta. Kokonaisuudessaan osavuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://kreate.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-raportit/raportit-ja-esitykset/.  

Kreaten osavuosikatsaus: Heinä-syyskuun liikevaihto kasvoi 20 % ja kassavirta oli vahva

Heinä-syyskuu lyhyesti

 • Tilauskanta oli 221,8 (284,2) miljoonaa euroa, laskua 22,0 %
 • Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta ja oli 88,3 (73,3) miljoonaa euroa
 • Liikevaihdon muutos edelliseen vuoteen oli 20,4 % (3,9 %)
 • Käyttökate oli 4,0 (4,2) miljoonaa euroa eli 4,6 (5,7) prosenttia liikevaihdosta
 • EBITA oli 2,9 (3,0) miljoonaa euroa eli 3,3 (4,1) prosenttia liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos oli 0,16 (0,23) euroa
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 8,0 (-10,1) miljoonaa euroa
 • Korollinen nettovelka oli 32,9 (46,8) miljoonaa euroa
 • Ohjeistus ennallaan: Kreate arvioi, että sen liikevaihto (2022: 273,9 miljoonaa euroa) tulee olemaan 300–325 miljoonaa euroa. EBITA:n (2022: 8,8 miljoonaa euroa) arvioidaan olevan 7,0–8,5 miljoonan euron tasolla.

Tammi-syyskuu lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi vertailukaudesta ja oli 239,8 (190,8) miljoonaa euroa
 • Liikevaihdon muutos edelliseen vuoteen oli 25,7 % (17,9 %)
 • Käyttökate oli 9,1 (9,8) miljoonaa euroa eli 3,8 (5,2) prosenttia liikevaihdosta
 • EBITA oli 5,1 (6,5) miljoonaa euroa eli 2,1 (3,4) prosenttia liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos oli 0,26 (0,49) euroa
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 6,4 (-11,7) miljoonaa euroa

Toimintaympäristön kehitys

Suomessa rakentamisen markkina on heikentynyt huomattavasti vuoden 2023 aikana, ja lasku on ollut erityisen jyrkkää kesän ja syksyn aikana. Rakennusteollisuus RT ry näkee, että syynä on korkealle noussut kustannustaso sekä nopea korkojen nousu, minkä seurauksena kuluttajien ja yritysten rahoitus on kiristynyt voimakkaasti ja luottamus on heikkoa. Rakennusteollisuus arvioi syyskuun lopussa, että rakentamisen volyymi Suomessa laskee kuluvana vuonna 10 prosenttia.

Rakentamisen markkinan sisällä on kuitenkin hajontaa. Vahvasti syklisen asuntorakentamisen volyymin arvioidaan laskevan kuluvana vuonna 38 prosenttia, muun talonrakentamisen 2 prosenttia ja korjausrakentamisen 4 prosenttia. Kreate toimii talonrakentamista tasaisemmassa infrarakentamisen markkinassa, jonka volyymin arvioidaan laskevan kuluvana vuonna 5 prosenttia ja ensi vuoden muutoksen olevan nollan tuntumassa. Infrarakentamisen hankkeiden käynnistymisen viive on lisäksi merkittävästi talonrakentamista lyhyempi, jonka johdosta hankkeita saadaan tarvittaessa ripeästi käyntiin.

Rakentamisen kokonaismarkkina Suomessa oli vuonna 2022 noin 42 miljardia euroa, josta infran osuus on laajan tulkinnan mukaan reilu 9 miljardia euroa. Laaja tulkinta sisältää maa- ja vesirakentamisen lisäksi muun muassa talonrakentamisen ulkoalueiden kunnossapitoa ja pohjatöitä. Kreate arvioi sille soveltuvan markkinan tästä olevan Suomessa noin 5 miljardia euroa.

Asuntorakentaminen on syklistä ja sen lyhyen aikavälin näkymät ovat heikot. Rakennusteollisuus arvioi uusien asuntojen aloituksia olevan vuonna 2023 yhteensä 16 000, mikä on noin kolmannes vuoden 2021 huipputasosta, jolloin uusia asuntoja aloitettiin 47 200 kappaletta. Uudisasuntorakentamisen arvioidaan pysyvän alhaisella tasolla myös vuonna 2024. Asuntorakentamisen lasku on tuonut toimijoita ja kilpailua infrarakentamiseen, kuitenkin vähemmän vaativaan perusinfran rakentamiseen.

Kreate on erikoistunut vaativaan infrarakentamiseen, joka tarjoaa rakennusmarkkinoiden turbulenssista huolimatta edelleen vakaan ja turvallisen liiketoimintaympäristön. Kreaten riippuvuus syklisestä asuntorakentamisesta on vähäistä.  Kreaten talonrakentamiseen liitännäinen liikevaihto muodostuu pääosin muusta talonrakentamisesta, kuten esimerkiksi julkisen rakentamisen, kaupan, logistiikan tai teollisuusrakennusten pohjatöistä. Näitä hankkeita toteutetaan rakennusalalle vastasyklisesti tällä hetkellä normaalisti – mitä vaativampi infrarakentamisen kohde on kyseessä, sitä vähemmän herkkä investointipäätös on hetkelliselle inflaatio- ja korkotasolle.

Toimintaympäristön alavireinen kehitys on johtanut kuluvana vuonna useisiin rakennusalan toimijoiden konkursseihin. Kreate arvioi, että konkurssit eivät ole yhtiölle merkittävä taloudellinen riski. Yhtiön liikevaihdosta yli puolet tulee valtion ja kuntien tilaamista hankkeista, ja yksityisen sektorin asiakkaat ovat hyvin vakavaraisia, isoja yrityksiä, jotka toimivat muun muassa kaupan, logistiikan ja teollisuuden alalla. Alihankintaketjun toimijoiden konkurssien osalta Kreaten taloudelliset riskit ovat varsin rajattuja ja riskeihin on myös varauduttu sopimusehtojen laadinnassa.

Rakentamismarkkinan alakulosta huolimatta infrarakentamisen pitkän ajan näkymät ovat valoisat ja odotettavissa on mittavia hankkeita muun muassa hallituksen liikenneinvestointiohjelman sekä vihreän siirtymän osalta. Myös Suomen NATO-jäsenyys ja vallitseva geopoliittinen tilanne kasvattavat pohjoiseen ja länsirajalle suuntautuvan rata-, tie- ja satamainfran sekä esimerkiksi lentokenttäinfran tarvetta ja merkitystä Suomen huoltovarmuuden ja saavutettavuuden näkökulmasta. Suomi pystyy hyödyntämään hankkeissaan sotilaallisen liikkuvuuden CEF-hankerahoitusta. Vaikka pitkän ajan näkymät ovat vahvasti positiiviset, hankkeiden kokoa ja ajoittumista on vaikea arvioida.

Kreaten Ruotsin-liiketoiminnan osalta toimintaympäristön kehitys on ollut suotuisaa. Vaikka rakentamisen trendi on Ruotsissa vahvasti laskeva, Kreatelle olennaisen kallio- ja betonirakentamisen markkinan odotetaan kehittyvän Suur-Tukholman alueella vahvasti myös tulevina vuosina.  

Avainluvut

Miljoonaa euroa

7-9/2023

7-9/2022

1-9/2023

1-9/2022

1-12/2022

Tilauskanta

 

 

221,8

284,2

306,9

Liikevaihto

88,3

73,3

239,8

190,8

273,9

Liikevaihdon muutos ed. vuoteen, %

20,4

3,9

25,7

17,9

15,3

Käyttökate

         4,0

4,2

9,1

9,8

  13,6

Käyttökate-%

4,6

5,7

3,8

5,2

5,0

EBITA

        2,9

3,0

5,1

       6,5

8,8

EBITA-%

3,3

4,1

2,1

3,4

3,2

Liiketulos

2,8

2,9

4,9

6,3

8,6

Liiketulos-%

3,2

4,0

2,1

3,3

3,2

Kauden tulos

1,4

2,1

2,3

   4,4

5,6

 

 

 

 

 

 

Sijoitettu pääoma

 

 

76,3

88,0

   75,9

Sijoitetun pääoman tuotto, %

 

 

8,8

12,1

12,5

Oman pääoman tuotto, %

 

 

8,4

17,0

13,8

Operatiiviset nettoinvestoinnit

    -0,9

-0,8

     -5,2

   -3,7

  -4,2

Operatiivinen vapaa kassavirta

8,0

     -10,1

    6,4

-11,7

      3,5

Nettokäyttöpääoma

 

 

      2,8

17,0

   4,7

Nettovelka

 

 

32,9

    46,8

  33,4

Nettovelka/käyttökate, liukuva 12 kk

 

 

2,6

3,4

2,5

Nettovelka/käyttökate, liukuva 12 kk pro forma*

 

 

 

3,1*

2,4**

Omavaraisuusaste, %

 

 

30,0

29,7

31,6

 

 

 

 

 

 

Osakekohtainen tulos, laimennettu €

0,16

0,23

0,26

0,49

0,63

Osakekohtainen tulos, laimentamaton  €

                0,16

              0,23

                   0,26

              0,49

        0,64

 

 

 

 

 

 

Henkilöstö kauden lopussa

 

 

  494

450

447

Henkilöstö keskimäärin

     499

428

449

403

   416

*) Vertailukauden pro forma sisältää yrityskaupassa hankitun kohteen käyttökatteen ajalta 1.10.2021-31.8.2022

**) Vertailukauden pro forma sisältää yrityskaupassa hankitun kohteen käyttökatteen ajalta 1.1.2022-31.8.2022

Toimitusjohtaja Timo Vikström:

”Olemme suoriutuneet rakennusalan yleisesti vaikeassa markkinatilanteessa hienosti. Vaikka inframarkkina on laskenut vuonna 2023, onnistuimme tekemään kolmannella vuosineljänneksellä 88,3 miljoonaa euroa liikevaihtoa, mikä on 20 % enemmän vertailukauteen nähden. Onnistumista ovat tukeneet hyvin sujuneet suuret hankkeet, jotka ovat edenneet suunniteltua vauhtia.

Tarjoustoiminta on piristynyt kesän lomakauden jälkeen. Elokuussa julkaisimme lähes 18 miljoonan euron voitetut työt Helsingissä Nihdissä sekä Kaarinassa. Nihdissä valmistelemme vanhan satamalaitoksen aluetta asuinalueeksi, ja Kaarinassa rakennamme uuden Kuusistonsalmen sillan vanhan tilalle. Korkea kustannus- ja korkotaso näkyy tarjoustoiminnassa kuitenkin siinä, että laskettavana on isojen hankkeiden sijaan enemmän pienempiä hankkeita. Tilaajien tarve isoille hankkeille ei ole hävinnyt, mutta hankkeiden ajoitusta saatetaan siirtää. Ilahduttavaa on, että Espoon kaupunkiradan ensimmäinen osa on vihdoin edennyt tarjousvaiheeseen ja että hallitusohjelmassa on useita infrahankkeita, joiden odotetaan alkavan mahdollisimman pian. Kreaten tilauskanta 221,8 miljoonaa euroa on edelleen korkea, mutta alhaisempi vertailukauteen (284,2 milj. euroa) nähden.

Olemme kaikkiaan onnistuneet strategian toteuttamisessa varsin mallikkaasti. Liikevaihtomme on kasvanut ripeää vauhtia ja olemme viime vuonna saaneet tukijalan Ruotsin houkuttelevalle markkinalle. Kovan kasvun aikana olemme myös pystyneet pitämään rahoitusasemamme  vakaana haastavasta markkinasta huolimatta. Kannattavuuden osalta EBITA-tavoitteeseen ei olla päästy, mutta jatkossa olemme paremmin varautuneita kustannusinflaatiota vastaan.

Kreatessa keskitymme oman tonttimme hoitamiseen mahdollisimman hyvin ja teemme mitä lupaamme. Työmailla hoidamme asiat korkealla teknisellä ammattitaidolla ja vahvalla osaamisella, ja konsernissa keskitymme muun muassa käyttöpääoman ja kassan tehokkaaseen hallintaan. Kolmannen vuosineljänneksen kassavirtamme on erittäin vahva, mikä osoittaa, että toimenpiteemme toimivat.  Aiempien vuosien indeksisuojaamattomat hankkeet päättyvät vuoden viimeisen neljänneksen aikana, ja rakennuskustannusten ennustettavuus on nykykäytännöillämme ja tämänhetkisessä markkinatilanteessa hyvällä tasolla.

Päivitimme heinäkuun alussa koko vuoden liikevaihto-ohjeistusta ylöspäin ja EBITA-ohjeistusta alaspäin. Tämä ohjeistus on edelleen voimassa. Toimintaympäristön alavireestä huolimatta näemme valoa tunnelin päässä. Useat megatrendit – vihreästä siirtymästä kaupungistumiseen – tukevat infrarakentamista, ja näemme että osaaville ja vahvoille toimijoille löytyy tekemistä niin Suomen kuin Ruotsinkin inframarkkinoilla. Lyhyellä aikavälillä näkyvyyttä ja toiminnan suunnittelua heikentää se, että etenkin julkiset tilaajat ovat lykänneet isojen hankkeiden aloituksia. Kasvukeskusten suurten kaupunkien investointiohjelmissa ei kuitenkaan näy hiipumisen merkkejä, ja ne kannattelevatkin infra-alaa osaltaan eteenpäin rakentamisen yleisessä matalasuhdanteessa.

Hallituksen ja kuntien sekä esimerkiksi vihreän siirtymän suunnitelmissa on paljon positiivista infra-alalle, mutta nähtäväksi jää, missä vaiheessa hankkeet siirtyvät tarjous- ja rakentamisvaiheeseen. Toimialalla näkyy siis tunnelin päässä valoa, mutta tunnelin pituuteen liittyy vielä kysymysmerkkejä.”

Tulosohjeistus vuodelle 2023 ennallaan (julkaistu 6.7.2023)

Kreate arvioi, että sen liikevaihto (2022: 273,9 miljoonaa euroa) tulee olemaan 300–325 miljoonaa euroa. EBITA:n (2022: 8,8 miljoonaa euroa) arvioidaan olevan 7,0–8,5 miljoonan euron tasolla.

Ohjeistuksen perusteet: Vahva tilauskanta sekä hankkeiden suunnitelmallinen ja osittain odotettua nopeampi toteutus ovat kasvattaneet Kreaten liikevaihtoa ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Saman trendin odotetaan jatkuvan myös jälkimmäisellä vuosipuoliskolla, minkä myötä liikevaihdon arvioidaan kasvavan aiemmin arvioitua korkeammalle tasolle.

Samaan aikaan alkuvuonna korkealla tasolla säilynyt inflaatio ja alan palkkakehitys sekä muutokset rakentamisen kokonaismarkkinassa ovat vaikuttaneet kannattavuuteen. Lisäksi aiemmasta arviosta poiketen aiempien vuosien indeksisuojaamattomat hankkeet aiheuttivat negatiivisia katevaikutuksia heikentäen vuoden 2023 kannattavuutta. Ratarakentamisen liiketoiminnassa alkuvuonna alkavaksi arvioitujen hankkeiden siirtyminen eteenpäin on kiristänyt markkinaa ja se on vaikuttanut heikentävästi tämän liiketoiminnan arvioituun volyymiin ja kannattavuuteen.

Kreate Groupin taloudellinen tiedottaminen

Kreate Group Oyj:n tilinpäätöstiedotteen suunniteltu julkistamisajankohta vuonna 2024 

 • Tilinpäätöstiedote 2023: 31.1.2024

 

Webcast-tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle

Suora webcast-lähetys analyytikoille ja medialle järjestetään tänään 25.10.2023 klo 11.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Timo Vikström ja talousjohtaja Mikko Laine. Suomenkielistä webcast-lähetystä voi seurata suorana osoitteessa https://kreate.videosync.fi/2023-q3-tulosjulkistus. Webcastista tehty tallenne tulee myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://kreate.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-raportit/raportit-ja-esitykset/ sekä englanninkielinen tiivistelmä osoitteeseen https://kreate.fi/en/investor/releases-and-reports/reports/.

Kreate Group Oyj
Hallitus

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, kreate.fi

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Kreate Group Oyj

Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli noin 274 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 450 henkilöä. Kreate Group on listattu Nasdaq Helsinkiin.

Liitteet