Kreate Group Oyj           Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2022         27.4.2022 klo 08:30 EEST

Tämä tiedote on tiivistelmä Kreate Groupin tammi–maaliskuun 2022 osavuosikatsauksesta. Kokonaisuudessaan osavuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://kreate.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-raportit/raportit-ja-esitykset/.

Kreaten osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2022: liikevaihto kasvoi ja tilauskanta korkealla

Tammi–maaliskuu lyhyesti        

  • Tilauskanta oli 208,8 (158,3) miljoonaa euroa
  • Liikevaihto nousi vertailukaudesta ja oli 50,4 (38,3) miljoonaa euroa
  • Käyttökate oli 2,1 (1,7) miljoonaa euroa eli 4,2 (4,4) prosenttia liikevaihdosta
  • EBITA oli 1,1 (0,9) miljoonaa euroa eli 2,2 (2,3) prosenttia liikevaihdosta
  • Osakekohtainen tulos oli 0,07 (-0,04) euroa
  • Operatiivinen vapaa kassavirta oli -1,2 (0,1) miljoonaa euroa
  • Korollinen nettovelka oli 23,1 (18,8) miljoonaa euroa
  • Ohjeistus ennallaan: liikevaihto ja EBITA kasvavat vuoteen 2021 verrattuna

Toimintaympäristö vuonna 2022

Venäjän helmikuussa aloittama sota Ukrainassa vaikutti myös rakennusalan toimintaympäristöön. Vielä vuoden 2021 lopussa Rakennusteollisuus arvioi rakennusalalle yhteensä 2,5 prosentin kasvua vuodelle 2022. Sodan myötä toimintaympäristön ja rakentamisen suhdanteiden ennustaminen on kuitenkin käynyt vaikeammaksi, ja joidenkin arvioiden mukaan rakennusalan kasvu voisi tyrehtyä jopa lähelle nollaa.

Elinkeinoelämän keskusliiton julkaiseman maaliskuun luottamusindikaattorin mukaan luottamus on laskenut kaikilla päätoimialoilla, myös rakennusyritysten keskuudessa. Rakennusala on ollut viimeiset seitsemän vuotta pääosin myönteisessä vireessä, mutta Venäjä-pakotteiden myötä materiaalien saatavuus ja kustannusten, kuten energian, polttoaineiden ja raaka-aineiden, nousu vaikuttavat myös rakennusalaan.

Loppuvuonna 2021 käynnistyi monia rakennushankkeita, mikä on vaikuttanut alan yritysten työkannan hyvään kertymiseen vuodelle 2022. Runsas olemassa oleva työkanta pitääkin rakennusalan alkuvuoden hyvällä tasolla, mutta Rakennusteollisuuden arvioiden mukaan kumuloituva kustannuskehitys voi hidastaa uusien hankkeiden aloitusta. Epävarmuus heijastuu erityisesti yksityisen sektorin teollisuusinvestointeihin sekä asuntorakentamisen investointeihin. Tilanteen pitkittyessä on odotettavissa, että investointeja lykätään samaan tapaan kuin koronapandemian alussa vuonna 2020.

Vuoden 2021 lopussa Rakennusteollisuus arvioi infrarakentamisen supistuvan vuonna 2022 prosentin verran kuntien heikentyneen investointikyvyn myötä ja isojen hankkeiden päättyessä samaan aikaan. Venäjä-pakotteiden ja sotatilanteen pitkittymisen vaikutukset heijastuvat myös infrarakentamisen markkinaan. RPT Byggfakta arvioi huhtikuussa, että vuoden 2022 toisella neljänneksellä rakennushankkeita aloitetaan 17 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Se arvioi korjausrakentamisen arvon laskevan 28 prosenttia ja uudisrakentamisen 13 prosenttia vuoden 2021 vastaavasta ajankohdasta.

Valtio ja suurimmat kaupungit ovat alkuvuonna käynnistäneet hankkeita kuten aiempina vuosina, mutta hallituksen liikenne- ja viestintäministeriön budjettiin huhtikuussa tekemien leikkausten on arvioitu kohdistuvan isojen liikennehankkeiden investointeihin jo kuluvana vuonna. Lisäksi haasteita hankkeiden tarjous- ja käynnistämisaikatauluihin aiheuttaa suunnittelupuolella vallitseva resurssipula, mikä rajoittaa julkisten tilaajien toimintaa ja konkretisoituu urakoitsijoille tiukentuneina aikatauluina.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman odotetaan kuitenkin edelleen tuovan yli hallituskausien ulottuvaa pitkäjänteisyyttä liikenneverkon kehittämiseen. Suunnitelmaan sisältyvä 12-vuotinen toimenpideohjelma sisältää valtion ja kuntien toimenpiteitä sekä liikennejärjestelmää koskevan valtion rahoitusohjelman. Kuntien kasvava osuus rakentamisen kuluista on kuitenkin ongelmallista, sillä pahimmassa tapauksessa hankkeita jää toteuttamatta, ja esimerkiksi katu- ja tieverkon sekä rautateiden kunto heikkenee. Lisäksi hallituksen kaavailemat liikennejärjestelmän kehittämiseen ja perusväylänpitoon kohdistuvat leikkaukset vähentäisivät rahoitusta myös vuosille 2023 ja 2024. Nykyisen tiedon mukaan käänne kasvuun nähtäisiin 2025.

Julkisen sektorin mahdolliset elvytystoimet sekä siirtymä pois venäläisestä energiasta ja raaka-aineista luo markkinaa ja mahdollisuuksia myös infratoimijoille. Lähitulevaisuudessa leikkauksien kohteeksi joutuvat infrahankkeet käynnistynevät pidemmällä aikavälillä korjausvelan kasvaessa entisestään. Kaupungistumisen, infrarakentamisen korjausvelan sekä julkisen sektorin projektien odotetaan edelleen toimivan kysynnän ajureina. Heikentyneestä näkyvyydestä huolimatta Kreate arvioi soveltuvan taito- ja väylärakentamisen markkinan pysyvän vuonna 2022 kokonaisuutena edellisen vuoden tason tuntumassa.  

Avainluvut

Miljoonaa euroa

1–3/2022

1–3/2021

1–12/2021

Tilauskanta

208,8

158,3

202,8

Liikevaihto

50,4

38,3

237,6

Liikevaihdon muutos ed. vuoteen, %

31,6

-23,3

1,0

Käyttökate

2,1

1,7

14,2

Käyttökate-%

4,2

4,4

6,0

EBITA

1,1

0,9

10,5

EBITA-%

2,2

2,3

4,4

Liiketulos

1,0

0,8

10,4

Liiketulos-%

2,1

2,2

4,4

Kauden tulos

0,6

-0,3

6,9

 

 

 

 

Sijoitettu pääoma

64,9

56,3

62,0

Sijoitetun pääoman tuotto, %

17,4

17,4

17,8

Oman pääoman tuotto, %

19,9

17,6

20,4

Operatiiviset nettoinvestoinnit

-1,8

-0,8

-4,9

Operatiivinen vapaa kassavirta

-1,2

0,1

4,0

Nettokäyttöpääoma

0,5

-4,6

-0,0

Nettovelka

23,1

18,8

20,9

Nettovelka/käyttökate, liukuva 12kk

1,6

1,4

1,5

Omavaraisuusaste, %

38,2

38,2

38,6

 

 

 

 

Osakekohtainen tulos, €

0,07

-0,04

0,80

 

 

 

 

Henkilöstö kauden lopussa

379

385

385

Henkilöstö keskimäärin

378

382

392

Toimitusjohtaja Timo Vikström:

”Vahvan tilauskannan siivittämänä Kreaten ensimmäisen neljänneksen liikevaihto ja liiketulos nousivat odotetusti vertailukautta korkeammalle tasolle. Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 50,4 (38,3) miljoonaa euroa ja liiketulos 1,0 (0,8) miljoonaa euroa. Tilauskanta nousi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle 208,8 (158,3) miljoonaan euroon alkuvuonna voitettujen hankkeiden vahvistamana. Rakennusmateriaalien saatavuuden ja hankkeiden etenemisen varmistamiseksi on varauduttu etupainotteisesti, mikä heikensi alkuvuoden kassavirtaa.

Katsauskauden aikana voitimme kilpailutuksia ja aloitimme useita taito- ja väylärakentamisen hankkeita. Työyhteenliittymänä toteutettava Vt19 Seinäjoki-Lapua siirtyi toteutusvaiheeseen helmikuun puolivälissä ja yli 10 miljoonan euron arvoisen Kirkkonummen ylikulkusillan urakan kehitysvaihe käynnistyi maaliskuussa. Siirtomenetelmällä toteutettavia ratasiltojakin on kuluvana kautena toteutettavana kolme. Maaliskuun lopussa käynnistyi mittava Kupittaa-Turku-ratahanke, josta ratayksikkömme voitti hankkeen ensimmäisen yli viiden miljoonan urakan. Maaliskuun lopussa saimme myös valmiiksi haasteellisessa ympäristössä toteutetun Helsinki-Vantaan lentoaseman T1-T2 yhdyskäytävän, jonka toteuttamisessa kirimme sekä aikataulussa että budjetissa innovatiivisten rakennusratkaisujen jouduttamana.

Erinomaisesti alkanut vuosi sai kuitenkin helmikuun lopussa ikävän käänteen Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Tästä seurasi talouspakotteita, jotka hyvin pian konkretisoituivat myös rakennusalalla kustannusten nousuna ja materiaalien saatavuuteen liittyvinä haasteina. Ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa sota alkoi näkyä myös yksityisen puolen investoinneissa, kun luottamus- ja kustannustilanne lisäsi epävarmuutta hankkeiden aloituksessa. Yksityisten investointien osalta tilanne näyttää palautuneen samankaltaiseksi kuin koronapandemian alkuaikoina, jolloin investoinnit eivät käynnistyneet odotetusti. Empimisellä ja hankkeiden lykkääntymisen mahdollisella jatkumisella tulee olemaan vaikutuksia erityisesti pohjarakentamisen markkinaan.

Vuonna 2021 alkanut rakennusalan kustannusten nousu voimistui edelleen kuluvan vuoden helmikuussa. Ukrainan sodan alkamisesta lähtien kustannustason nousu on ollut ennennäkemätön ja näkyvyys kustannustason kehittymisestä huono. Samanaikaisesti erityisesti tiettyjen keskeisten raaka-aineiden saatavuudessa on alkanut olla ongelmia. Kreate on jatkanut tarjoustoimintaansa ja projektien toteuttamista ottaen huomioon näiden vaikutukset hinnoittelussaan parhaan kykynsä mukaan. Kreaten tilauskanta on korkealla tasolla ja kustannusrakenne joustava. Tästä syystä tarpeettomia ja hallitsemattomia riskejä ei projektien hankinnassa oteta ja kustannustason nousu pyritään siirtämään toteutushintoihin. Tällä voi olla vaikutusta tilauskannan kertymiseen loppuvuoden 2022 aikana, jos Venäjän sota Ukrainassa ja epävarmuus kustannustason kehityksestä ja materiaalien saatavuudesta jatkuvat.

Toiminnan sujuvuuden kannalta Kreate on kuitenkin siitä hyvässä asemassa, että henkilöstö ja alihankkijat ovat pääosin suomalaisia, eikä työvoimaa ole juurikaan Itä-Euroopan tai Venäjän alueelta. Kreatella ei myöskään ole projekteja eikä sijoituksia Venäjällä, emmekä ole tunnistaneet asiakkaitamme pakotelistoilta. Lisäksi meillä on prosesseissamme suojauskeinoja, joita olemme toteuttaneet jo ennen sodan syttymistä. Erilaiset indeksiehdot, ennakko-ostot ja hintaneuvottelut asiakkaiden ja alihankkijoiden kanssa ovat keinoja, joilla yritämme löytää kestäviä ratkaisuja tässä vaikeassa tilanteessa.

Jokaisella kolikolla on myös kääntöpuolensa ja esimerkiksi siirtymä vaihtoehtoisiin energialähteisiin ja sidonnaisuuden vähentäminen venäläiseen energiaan ja raaka-aineisiin luo markkinaa ja mahdollisuuksia myös infrarakentamisen saralla. Joukkoliikenneinfran kasvattaminen näkyy erityisesti raiderakentamisen puolella, missä markkina kasvaa suuren kokoluokan raidehankkeiden myötä niin kaupunkikeskuksissa kuin maakuntakeskustelun välillä. Lisäksi valtionhallinnon halukkuus fossiilisten polttoaineiden käytön lopettamiseen ja rakennetun ympäristön päästöttömyyteen tulee lisäämään rakennusalan vastuullisuutta ja tarjoaa mahdollisuuksia kehittymiseen. Kreatella on nyt jo useampia vähäpäästöisyyteen tähtääviä työmaita, joissa esimerkiksi sähkökoneiden käyttö ja kiertotalouden huomioiminen on jo arkipäivää. Infrarakentamisessa tullaan varmasti näkemään uutta kehitystä vastuullisuuden saralla jo lähitulevaisuudessa.

Epävakaasta maailmantilanteesta ja heikentyneistä lähiajan näkymistä huolimatta tavoittelemme strategiamme mukaisella kannattavalla kasvu-uralla pysymistä myös vuonna 2022. Hyvällä tasolla oleva tilauskantamme antaa tähän hyvät mahdollisuudet.”

Tulosohjeistus vuodelle 2022 (julkaistu 26.1.2022)

Kreate arvioi, että sen liikevaihto (2021: 237,6 miljoonaa euroa) ja EBITA (2021: 10,5 miljoonaa euroa) kasvavat verrattuna vuoteen 2021.

Ohjeistuksen perusteet:

Kreaten vahva tilauskanta, erikoistuminen vaativaan rakentamiseen sekä vakaa infrarakentamisen markkina tukevat yhtiön strategista kasvuennustetta.

Kreate Groupin taloudellinen tiedottaminen

Kreate Group Oyj julkaisee vuoden 2022 taloudelliset tiedotteet seuraavasti:

  • puolivuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2022: 27.7.2022
  • osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2022: 26.10.2022

Webcast-tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle

Suora webcast-lähetys analyytikoille ja medialle järjestetään tänään 27.4.2022 klo 11.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Timo Vikström ja talousjohtaja Mikko Laine. Suomenkielistä webcast-lähetystä voi seurata suorana osoitteessa https://kreate.videosync.fi/2022-q1. Webcastista tehty tallenne tulee myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://kreate.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-raportit/raportit-ja-esitykset/ sekä englanninkielinen tiivistelmä osoitteeseen https://kreate.fi/en/investor/releases-and-reports/reports/

Kreate Group Oyj
Kirsi-Marjut Dickman
Viestintäpäällikkö

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja kreate.fi

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Kreate Group Oyj

Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 238 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 400 henkilöä. Kreate Group on listattu Nasdaq Helsinkiin.

Liitteet