Kreate Group Oyj           Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021           27.10.2021 klo 08:30 EEST

Tämä tiedote on tiivistelmä Kreate Groupin tammi-syyskuun 2021 osavuosikatsauksesta. Kokonaisuudessaan osavuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://kreate.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-raportit/raportit-ja-esitykset/.

Kreaten osavuosikatsaus: Tilauskannassa vahvaa kasvua – Q3:n liikevaihto ja liikevoitto vertailukautta korkeammat 

Heinä–syyskuu lyhyesti 

 • Tilauskanta oli 202,8 (149,0) miljoonaa euroa
 • Liikevaihto nousi vertailukaudesta ja oli 70,6 (65,4) miljoonaa euroa
 • Käyttökate oli 5,1 (4,9) miljoonaa euroa eli 7,2 (7,5) prosenttia liikevaihdosta 
 • EBITA oli 4,1 (4,0) miljoonaa euroa eli 5,8 (6,1) prosenttia liikevaihdosta 
 • Osakekohtainen tulos oli 0,34 (0,41) euroa
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli -0,2 (2,2) miljoonaa euroa
 • Korollinen nettovelka oli 28,1 (16,5) miljoonaa euroa 

Tammi–syyskuu lyhyesti 

 • Kreate Group Oyj listautui Nasdaq Helsinkiin ja sai yli 18 600 uutta osakkeenomistajaa. Kaupankäynti Kreaten osakkeilla alkoi Nasdaq Helsinki Oy:n pre-listalla 19.2.2021 ja pörssilistalla 23.2.2021 
 • Liikevaihto laski ja oli 161,8 (173,3) miljoonaa euroa 
 • Käyttökate oli 10,1 (10,9) miljoonaa euroa eli 6,3 (6,3) prosenttia liikevaihdosta
 • EBITA oli 7,5 (8,2) miljoonaa euroa eli 4,6 (4,7) prosenttia liikevaihdosta
 • Yhtiön listautumisantikulut olivat 2,3 miljoonaa euroa. Näistä 0,9 miljoonaa euroa rasittaa katsauskauden tulosta ennen veroja.
 • Listautumiskuluilla oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,63 euroa
 • Osakekohtainen tulos oli 0,52 (0,81) euroa
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli -3,8 (2,4) miljoonaa euroa 

Toimintaympäristö vuonna 2021 

Vuoden 2021 rakentamisen kasvu on ollut odotettua suurempaa. Rakennusteollisuus arvioi vielä maaliskuun 2021 suhdannekatsauksessa rakentamiselle kahden prosentin laskua, mutta talouskasvun myötä myös rakentaminen on kääntynyt kasvuun. Lokakuun suhdannekatsauksessa Rakennusteollisuus arvioikin koko rakentamisen kasvavan runsaan prosentin kuluvana vuonna. Maltilliseen kokonaiskasvuun vaikuttaa heikko alkuvuosi.  

Myös infrarakentamisen kasvu on ollut vuonna 2021 odotettua parempaa, ja kasvuun ovat vaikuttaneet rata- ja tiehankkeet sekä kuntien investoinnit. Suhdannekatsauksessa todetaan teollisuuden ja julkisen sektorin investointien jatkuvan vilkkaana, mutta asuntorakentamisen pohjatöiden vähenevän pitkällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä erityisesti kaupungistumisen, infrarakentamisen korjausvelan sekä julkisen sektorin projektien odotetaan kuitenkin toimivan kysynnän ajureina ja vahvistavan edelleen Kreaten asemaa vaativien projektien rakentajana.    

Uhkana rakentamisen positiiviselle kehitykselle on kova kustannuskehitys keskeisten rakennusaineiden, kuten sahatavaran, öljytuotteiden ja teräksen osalta. Myös materiaalien toimitusajat ovat rajallisesta tuotantokapasiteetista johtuen pidentyneet. Materiaalikustannusten jatkunut nousu sekä materiaali- ja osaajapula voivat rajoittaa erityisesti asuntotuotantoa.  

Suomen infrarakentamisen markkina on historiallisesti katsottuna kasvanut tasaisesti. Vuonna 2020 markkinan koko oli noin 7 miljardia euroa, ja sen arvioidaan nousevan prosentin vuonna 2021. Infrarakentamisen eri segmenttien välillä kehitys vaihtelee normaalista positiiviseen. Erityisesti vähäisen uusasuntotarjonnan vuoksi ennätystasoon noussut asuntorakentaminen sekä toimitilarakentamisen kääntyminen kasvuun loppuvuonna tarjoavat piristystä pohjarakentamisen markkinaan. Korjausrakentamisen ja vanhojen rakennusten käyttötarkoitusten muuttamisen kääntyminen vihdoin kasvuun näkynee infrapuolella erikoispohjarakentamisen markkinassa. Myös infrarakentamisen kannalta tärkeiden teollisuuden investointien arvioidaan kasvavan. Sillanrakentamisen markkinan vahvistuminen jatkuu edelleen. Ratarakentamisen puolella pienempien hankkeiden määrä kasvaa, vaikka suuret ratainvestoinnit eivät vielä näykään ratarakentamisen volyymissa. Kokonaisuudessaan pitkän aikavälin trendi infran vakaasta kasvusta ja pienestä volatiliteetistä on erittäin vahva.     

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman odotetaan tuovan yli hallituskausien ulottuvaa pitkäjänteisyyttä liikenneverkon kehittämiseen, millä on positiivisia vaikutuksia myös infrarakentamisen markkinaan. Suunnitelmaan sisältyvä 12-vuotinen toimenpideohjelma sisältää valtion ja kuntien toimenpiteitä sekä liikennejärjestelmää koskevan valtion rahoitusohjelman. Ongelmallista suunnitelmassa on kuitenkin kuntien kasvava osuus rakentamisen kuluista, mikä voi tarkoittaa pahimmassa tapauksessa sitä, että hankkeita jää toteuttamatta, ja esimerkiksi katu- ja tieverkon sekä rautateiden kunto heikkenee. Lisäksi hallituksen kaavailemat liikennejärjestelmän kehittämiseen ja perusväylänpitoon kohdistuvat leikkaukset vähentäisivät rahoitusta vuosille 2023 ja 2024. Nykyennusteiden mukaan kasvu-uralle päästäisiin tämän jälkeen. 

Kokonaisuudessaan Kreate näkee niin taito- kuin väylärakentamisen soveltuvan markkinan pysyvän vuonna 2021 vähintään vuoden 2020 tasolla tai kasvavan.  

Tulosohjeistus vuodelle 2021 (ennallaan) 

Kreate arvioi, että sen liikevaihto (2020: 235,3 miljoonaa euroa) laskee vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020.  

31.12.2020 Kreaten tilauskanta oli 134,9 miljoonaa euroa (31.12.2019: 177,2 miljoonaa euroa). Tästä noin 111 miljoonaa euroa odotetaan realisoituvan vuoden 2021 aikana (31.12.2019: 130,3 miljoonaa euroa vuoden 2020 aikana). Viimeisen kolmen vuoden aikana Kreate on tuottanut tilikauden aikana keskimäärin 107 miljoonaa euroa liikevaihtoa tilikauden alussa olleen tilauskannan lisäksi. Kreate arvioi, että 31.12.2020 tilauskannan odotettu kannattavuus oli normaalilla tasolla.

Toimitusjohtaja Timo Vikström: 

”Jatkoimme kolmannella vuosineljänneksellä erittäin vahvaa tekemistämme edelleen parantuneen markkinatilanteen lisätessä tuulta purjeisiin. Suunnitelmallisesti keskityimme hankkeiden tarjouslaskennassa yhä vahvemmin strategiaamme sopiviin infrahankkeisiin. Kilpailukykymme oli konsernin historiassa ennennäkemätön – menestyksekkään tarjouslaskennan ja onnistuneiden yhteistyösopimusten siivittämänä tilauskantamme nousi 54 miljoonaa euroa vertailukautta korkeammalle tasolle.  

Tammi-syyskuun liikevaihto jäi odotetusti vertailukautta matalammalle tasolle, mutta heinä-syyskuussa liikevaihto kipusi 70,6 miljoonaan euroon, kun se viime vuoden vastaavana ajankohtana oli 65,4 miljoonaa euroa. COVID-19-pandemian vaikutus Kreaten liiketoimintaan on ollut rajallinen ja ennakoitu käänne markkinassa sekä omassa toiminnassamme on nyt toteutunut aiemmin viestimämme mukaisesti.  

Myös rakentamisen kustannusnousun vaikutus Kreaten liiketoimintaan on ollut hyvin rajallinen. Osa hankkeistamme on asiakkaiden taholta sopimuksellisesti sidottu riskit tasaavaan ja kustannusmuutosten vaikutukset rajaavaan indeksiin. Lisäksi olemme viimeisten vuosien aikana luoneet prosessit kustannusmuutosten huomioonottamiseksi sekä tarjouslaskennassa että hankkeen toteutuksen aikana. Näiden yhteisvaikutuksella olemme onnistuneet kapseloimaan nähdyt kustannusnousut ja rajoittamaan niiden vaikutukset vähäisiksi. 

Parantunut markkina on pitkän odotuksen jälkeen vauhdittanut myös kiinteistöinvestointien käynnistymistä, mikä on heijastunut positiivisesti erityisesti Kreaten taitorakentamiseen kuuluvan pohja- ja betonirakentamisen liiketoimintoon. Kolmannen vuosineljänneksen loppupuolella voitimme useita vahvaa teknistä osaamista vaativia pohja- ja betonirakentamisen hankkeita, joiden rakentaminen alkaa loppuvuoden aikana. 

Niin ikään taitorakentamiseen kuuluvan sillanrakentamisen yksi merkittävimmistä voitoista oli Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusimishanke, josta on allekirjoitettu kehitysvaiheen sopimus. Allianssimallilla toteutettavan hankkeen neuvottelumenettelyssä vaadittiin urakoitsijalta vahvaa sitoutumista ja osaamisen näyttämistä jo tarjousvaiheessa. Syntynyt sopimus onkin osoitus siitä, että Kreaten teknistä osaamista ja yhteistyökykyä pidetään arvossa. Noin vuoden kestävässä kehitysvaiheessa määritellään hankkeen tekninen laajuus, laatutaso sekä tavoitekustannus. Hankesuunnitelman valmistuttua tilaaja tekee investointipäätöksen toteutuksesta, minkä jälkeen hanke lisätään Kreaten tilauskantaan. Hankkeen alustava kustannusarvio on yli 100 miljoonaa euroa. 

Yhteistyöhankkeistamme kehitysvaiheessa ovat väylärakentamisen kohde Vt 19 Seinäjoki-Lapua sekä Sulkavuoren keskuspuhdistamo, missä vastaamme kalliotilojen ja maanpäällisten tilojen rakennusteknisistä töistä. Molempien hankkeiden arvioidaan siirtyvän toteutusvaiheeseen vuodenvaihteessa, ja niiden vaikutus Kreaten liikevaihtoon on lähes 50 miljoonaa euroa. Kolmas yhteistyöhankkeemme, Kruunusillat-hanke on edennyt toteutusvaiheeseen ja kirjattu kolmannen vuosineljänneksen tilauskantaan. 

Ratarakentamisen puolella jatkoimme määrätietoisesti organisaatiomme vahvistamista, jotta pystymme vastaamaan entistä paremmin isojenkin rataprojektien toteuttamisesta. Suuret ratainvestoinnit eivät kuitenkaan edenneet vielä tällä katsauskaudella, mutta pienempiä ratahankkeita toteutettiin suunnitellusti. 

Katsauskaudella vahvistimme merkittävästi myös erikoispohjarakentamisen osaamistamme, kun yhteisyrityksemme KFS Finland Oy osti NordPile Oy:n. Yritysten toisiaan täydentävät osaamisalueet tekevät KFS Finlandista johtavan geoteknisten ratkaisujen tarjoajan Suomessa. Tämä tukee myös Kreaten strategista kasvua ja menestystä, kun tiiviin kaupunkirakentamisen myötä lisääntyy tarve erikoispohjarakentamisen vahvalle osaamiselle.  

Kokonaisuudessaan olemme edenneet listautumisen yhteydessä esitellyn strategian sekä tavoitteiden mukaisesti. Olemme keskittyneet entistä vahvemmin vaativiin infrarakentamisen projekteihin vahvistaen samalla laajaa ja erikoistunutta tarjoamaamme. Kasvanut tilauskantamme ja projektiemme kannattavuus kertovat henkilöstömme kyvystä laskea kilpailukykyisiä tarjouksia ja viedä projektit kustannustehokkaasti ja laadukkaasti maaliin. Olemme hyvässä vauhdissa tavoittelemassa liikevaihtomme kasvua 300 miljoonaan euroon vuoteen 2024 mennessä. 

Tilauskantamme kasvaessa jatkamme henkilöstömme vahvistamista rekrytoimalla uusia ammattilaisia sekä tiivistämme yhteistyötä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Näemme edelleen markkinan eri osa-alueilla useita kasvu- ja laajentumismahdollisuuksia, joiden eteen teemme lujasti töitä.” 

Avainluvut 

Miljoonaa euroa 

7–9/2021 

7–9/2020 

1–9/2021 

1–9/2020 

1–12/2020 

Tilauskanta 

 

 

202,8 

149,0 

134,9 

Liikevaihto 

70,6 

65,4 

161,8 

173,3 

235,3 

Liikevaihdon muutos ed. vuoteen, % 

8,0 

-4,5 

-6,6 

16,3 

6,4 

Käyttökate 

5,1 

4,9 

10,1 

10,9 

14,0 

Käyttökate-% 

7,2 

7,5 

6,3 

6,3 

6,0 

EBITA 

4,1 

4,0 

7,5 

8,2 

10,5 

EBITA-% 

5,8 

6,1 

4,6 

4,7 

4,5 

Liiketulos 

4,1 

3,9 

7,3 

8,1 

10,4 

Liiketulos-% 

5,8 

6,0 

4,5 

4,7 

4,4 

Kauden tulos 

3,1 

3,0 

4,5 

5,9 

7,8 

 

 

  

 

 

  

Sijoitettu pääoma 

 

 

66,7 

58,8 

54,5 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 

 

 

15,3 

21,1 

19,2 

Oman pääoman tuotto, % 

 

 

15,6 

25,3 

24,7 

Operatiiviset nettoinvestoinnit 

-0,6 

-0,8 

-3,5 

-2,9 

-4,6 

Operatiivinen vapaa kassavirta 

-0,2 

2,2 

-3,8 

2,4 

9,7 

Nettokäyttöpääoma 

 

 

3,8 

1,0 

-5,4 

Nettovelka 

 

 

28,1 

16,5 

27,9 

Nettovelka/käyttökate, liukuva 12kk 

 

 

2,1 

1,0 

2,0 

Omavaraisuusaste, % 

 

 

32,3 

38,7 

26,3 

 

 

  

 

 

  

Osakekohtainen tulos, € 

0,34 

0,41 

0,52 

0,81 

0,88 

Listautumiskuluilla oikaistu osakekohtainen tulos, € 

 

  

0,63 

 

 

 

 

 

 

 

  

Henkilöstö kauden lopussa 

 

 

392 

404 

383 

Henkilöstö keskimäärin 

398 

414 

392 

413 

407 

Kreate Groupin taloudellinen tiedottaminen 

Kreate Group Oyj:n tilinpäätöstiedotteen suunniteltu julkistamisajankohta vuonna 2022 

 • tilinpäätöstiedote 2021: 26.1.2022 

Webcast-tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle 

Suora webcast-lähetys analyytikoille ja medialle järjestetään tänään 27.10.2021 klo 11.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Timo Vikström ja talousjohtaja Antti Heinola. 

Suomenkielistä webcast-lähetystä voi seurata suorana osoitteessa https://kreate.videosync.fi/2021-q3-tulos. Webcastista tehty tallenne tulee myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://kreate.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-raportit/raportit-ja-esitykset/ sekä englanninkielinen tiivistelmä osoitteeseen https://kreate.fi/en/investor/releases-and-reports/reports/.   

Kreate Group Oyj
Kirsi-Marjut Dickman
Viestintäpäällikkö

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja kreate.fi

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Kreate Group Oyj

Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 235 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 400 henkilöä. Kreate Group on listattu Nasdaq Helsinkiin.

Liitteet