Kreate Group Oyj                    Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022                  27.7.2022 klo 08:30 EEST

Tämä tiedote on tiivistelmä Kreate Groupin tammi-kesäkuun 2022 puolivuosikatsauksesta. Kokonaisuudessaan puolivuosikatsaus on tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://kreate.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-raportit/raportit-ja-esitykset/.

Kreaten puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022: alkuvuoden liikevaihto ja tulos kasvoivat – tilauskanta pysyi korkealla tasolla


Huhti–kesäkuu lyhyesti    
        

 • Tilauskanta oli 204,4 (157,5) miljoonaa euroa
 • Liikevaihto nousi vertailukaudesta ja oli 67,0 (52,9) miljoonaa euroa
 • Käyttökate oli 3,5 (3,4) miljoonaa euroa eli 5,3 (6,3) prosenttia liikevaihdosta
 • EBITA oli 2,4 (2,5) miljoonaa euroa eli 3,6 (4,7) prosenttia liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos oli 0,19 (0,20) euroa
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli -0,4 (-3,7) miljoonaa euroa
 • Korollinen nettovelka oli 29,4 (27,4) miljoonaa euroa
 • Ohjeistus ennallaan: liikevaihto ja EBITA kasvavat vuoteen 2021 verrattuna

Tammi-kesäkuu lyhyesti

 • Liikevaihto nousi vertailukaudesta ja oli 117,4 (91,2) miljoonaa euroa
 • Käyttökate oli 5,6 (5,1) miljoonaa euroa eli 4,8 (5,5) prosenttia liikevaihdosta
 • EBITA oli 3,5 (3,4) miljoonaa euroa eli 3,0 (3,7) prosenttia liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos oli 0,26 (0,17) euroa
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli -1,6 (-3,6) miljoonaa euroa

Toimintaympäristön kehitys

Rakennusteollisuus arvioi toukokuussa julkaisemassaan suhdannekatsauksessa rakentamisen pysyvän kahden prosentin kasvussa vuonna 2022. Tämä siitäkin huolimatta, että Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan vaikutukset heijastuvat myös rakennusalan toimintaympäristöön. Loppuvuonna 2021 käynnistyi paljon rakennushankkeita ja tarjoustoiminta jatkui hyvällä tasolla vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mikä on vaikuttanut työkannan hyvään kertymiseen rakennusalan yrityksissä.

Kohti seuraavaa vuotta mentäessä ja sodan pitkittyessä arvioidaan näkymien heikentyvän ja vaikutusten lisääntyvän. Suurinta epävarmuutta herättävät raaka-aineiden heikentyneen saatavuuden aiheuttama kustannusten nousu sekä käynnissä olevan tuotannon viivästyminen ja investointien lykkääntyminen. Rakennushankkeiden aloitusten viivästyessä ja investointien lykkääntyessä rakentamisen arvioidaan kääntyvän parin prosentin laskuun ensi vuonna. Vaihtelevassa maailmantilanteessa näkymät muuttuvat kuitenkin nopeasti ja arvio ensi vuoden laskusta peilaa tämänhetkiseen tilanteeseen.

Rakennusalaan ja projektien kannattavuuteen vaikuttavat materiaalien saatavuuskapeikot ja hintahaasteet sekä kustannusten, kuten energian, polttoaineiden ja raaka-aineiden, nousu. Toisaalta ensimmäisen vuosipuoliskon loppupuolella oli nähtävissä myös positiivisia signaaleja hintojen tasaantumisessa, ja esimerkiksi korkealla ollut teräksen hinta osoitti jopa alenemisen merkkejä. Kustannuskehitys ja kustannusten syklisyys tasaantuivat lähestyttäessä ensimmäisen vuosipuoliskon loppua.

Infrarakentamisen markkinassa Rakennusteollisuus arvioi kasvun olevan 1,5 prosenttia vuonna 2022 ja supistuvan seuraavana vuonna nopean kustannusnousun, raidehankkeiden hiljentymisen ja kuntien heikon investointikyvyn yhteisvaikutuksena. Valtio ja suurimmat kaupungit käynnistivät alkuvuonna hankkeita aiempien vuosien tapaan, mutta hallituksen liikenne- ja viestintäministeriön budjettiin tekemien leikkausten arvioidaan kohdistuvan isojen liikennehankkeiden investointeihin jo kuluvana vuonna. Valtion osuuden ollessa 20 prosenttia koko infrarakentamisen markkinasta, leikkausten vaikutus kokonaismarkkinaan on rajallinen. Samaan aikaan teollisuusinvestointien eteneminen ja muun tarjoustoiminnan hyvä taso tasapainottavat mahdollisia valtion leikkauksia inframarkkinassa.

Heikentyneestä valtion infrarakentamisen näkyvyydestä huolimatta valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman odotetaan tuovan yli hallituskausien ulottuvaa pitkäjänteisyyttä liikenneverkon kehittämiseen. Suunnitelmaan sisältyvä 12-vuotinen toimenpideohjelma sisältää valtion ja kuntien toimenpiteitä sekä liikennejärjestelmää koskevan valtion rahoitusohjelman. Kuntien kasvava osuus rakentamisen kuluista on kuitenkin ongelmallista, sillä pahimmassa tapauksessa hankkeita jää toteuttamatta, ja esimerkiksi katu- ja tieverkon sekä rautateiden kunto heikkenee. Hidastuva talouskasvu ei tue rakentamisen nopeaa kasvua ja rakentamisen kysyntään vaikuttaa valtion talouden kestokyky ja uudistumiskyky.

Julkisen sektorin mahdolliset elvytystoimet sekä siirtymä pois venäläisestä energiasta ja raaka-aineista luo markkinaa ja mahdollisuuksia myös infratoimijoille. Lähitulevaisuudessa leikkauksien kohteeksi joutuvat infrahankkeet käynnistynevät pidemmällä aikavälillä korjausvelan kasvaessa entisestään. Kaupungistumisen, infrarakentamisen korjausvelan sekä julkisen sektorin projektien odotetaan edelleen toimivan kysynnän ajureina.

Kreate on strategiassaan valinnut liiketoiminnoikseen sellaisia infran taito- ja väylärakentamisen osa-alueita, jotka megatrendien mukaisesti ovat pitkän aikavälin kasvusuuntia. Erikoistuminen vaativaan ja monipuoliseen infraan kantaa markkinassa merkittävästi paremmin yli syklien kuin perusinfran rakentamiseen keskittyminen.

Kreate arvioikin soveltuvan taito- ja väylärakentamisen markkinan pysyvän vuonna 2022 kokonaisuutena edellisen vuoden tason tuntumassa.

Avainluvut

Miljoonaa euroa

4-6/2022

4-6/2021

1-6/2022

1-6/2021

1-12/2021

Tilauskanta

 

 

204,4

157,5

202,8

Liikevaihto

67,0

52,9

117,4

91,2

237,6

Liikevaihdon muutos ed. vuoteen, %

26,6

-8,8

28,7

-15,5

1,0

Käyttökate

3,5

3,4

5,6

5,1

14,2

Käyttökate-%

5,3

6,3

4,8

5,5

6,0

EBITA

2,4

2,5

3,5

3,4

10,5

EBITA-%

3,6

4,7

3,0

3,7

4,4

Liiketulos

2,4

2,4

3,4

3,3

10,4

Liiketulos-%

3,5

4,6

2,9

3,6

4,4

Kauden tulos

1,6

1,8

2,3

1,4

6,9

 

 

 

 

 

 

Sijoitettu pääoma

 

 

68,5

63,0

62,0

Sijoitetun pääoman tuotto, %

 

 

16,0

15,7

17,8

Oman pääoman tuotto, %

 

 

20,9

16,6

20,4

Operatiiviset nettoinvestoinnit

-1,0

-2,1

-2,8

-2,8

-4,9

Operatiivinen vapaa kassavirta

-0,4

-3,7

-1,6

-3,6

4,0

Nettokäyttöpääoma

 

 

3,6

-0,3

-0,0

Nettovelka

 

 

29,4

27,4

20,9

Nettovelka/käyttökate, liukuva 12kk

 

 

2,0

2,1

1,5

Omavaraisuusaste, %

 

 

31,6

33,4

38,6

 

 

 

 

 

 

Osakekohtainen tulos, €

0,19

0,20

0,26

0,17

0,80

 

 

 

 

 

 

Henkilöstö kauden lopussa

 

 

424

412

385

Henkilöstö keskimäärin

407

396

393

390

392

Toimitusjohtaja Timo Vikström:

”Kreaten ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto ja liiketulos nousivat odotetusti vertailukautta korkeammalle tasolle vahvan tilauskannan myötävaikutuksella. Vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 117,4 (91,2) miljoonaa euroa ja liiketulos 3,4 (3,3) miljoonaa euroa. Tilauskanta pysyi korkealla tasolla ja oli katsauskauden lopussa 204,4 (157,5) miljoonaa euroa.

Kassavirta vahvistui ensimmäisen vuosipuoliskon loppupuolella, vuosineljänneksen jäädessä edelleen hieman negatiiviseksi. Kassavirran kehittymiseen vaikutti etupainotteiset hankinnat ja investoinnit hankkeiden etenemisen varmistamiseksi ja kannattavuuteen liittyvien riskien minimoimiseksi. Suhteelliseen kannattavuuteen vaikutti puolestaan monivuotiset hankkeet, joissa riskinhallintatoimenpiteitä toteutettiin jo koronapandemian aiheuttaman kustannusnousun pohjalta. Nämä projektit ovat kuluvana vuonna päättymisvaiheessa ja niiden mahdollisuudet ja riskit on otettu parhaan tietämyksen mukaan huomioon. Venäjän aloittaman hyökkäyssodan myötä kohonneista rakentamisen kustannuksista joudutaan pitkäaikaisissa hankkeissa kuitenkin neuvottelemaan. Suunnitelmallisella ennakoinnilla ja rakentavalla vuoropuhelulla tilaajien kanssa olemme vähentäneet tulevaisuuden riskejä ja edesauttaneet kannattavuuden pysymistä hyvällä tasolla. Uusissa projekteissa kustannustason nousu voidaan ottaa edelleen aiempaa paremmin huomioon tasaantuneen hintakehityksen ansiosta.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä ennätyskorkealle vahvistunut tilauskantamme jatkoi tasaista karttumistaan myös huhti-kesäkuussa. Ratayksikkömme voitti useita kilpailutuksia, joista suurimmat olivat yli viiden miljoonan arvoiset urakat Oulu-Kontionmäki uudet liikennepaikat ja Juurikorven kohtaamispaikka mittavalla Kouvola-Kotka/Hamina-ratahankkeella. Tampereen Hervannassa käynnistimme 7,5 miljoonan euron arvoisen väylä- ja siltaurakan. Pohja- ja betonirakentamisen projekteja käynnistimme huhti-kesäkuussa noin 15 miljoonalla eurolla. Näistä mittavin on Pieksämäen asematunnelin noin kuuden miljoonan euron saneeraushanke. Huhtikuussa aloitimme myös Mustapuron tulvasuojauksen rakentamisen ja Itäväylän siltojen peruskorjaamisen, mikä kartutti tilauskantaamme kuudella miljoonalla eurolla. Yli 100 miljoonan euron arvoisen Mt180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusimishankkeen odotetaan siirtyvän toteutusvaiheeseen ja osaksi tilauskantaa vuoden 2022 jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Tilauskantamme lisäksi vahvistimme organisaatiotamme strategisesti tärkeillä rekrytoinneilla erityisesti rata-, silta- ja erikoispohjarakentamisen puolella. Rakennusalaa yleisesti vaivaavasta osaajapulasta huolimatta ovi Kreatelle kävi sisäänpäin hienosti. Uusien ammattilaisten rekrytoinnin lisäksi on vähintään yhtä tärkeää pitää nykyisen henkilöstömme ammattitaito ja työhyvinvointi korkealla tasolla. Kehitimmekin henkilöstömme osaamista sekä monipuolisten koulutusten että työssä oppimisen kautta ja tarjosimme muun muassa hyvinvointivalmennusta yksilötasolla.

Kreate perusti kevään aikana Ruotsiin tytäryhtiön, Kreate Infra Sverige Ab:n, jonka kautta lähdemme kansainvälistymään strategiamme mukaisesti. Ruotsista muodostetaan Kreaten toimintaan uusi tukijalka, joka täydentää nykyistä tarjontaa. Yhtiön toimitusjohtajana on aloittanut katsauskauden aikana Christian Jonsson, jolla on vahva kokemus erikoistuneen infran rakentamisesta ja liiketoiminnan johtamisesta. Ruotsin inframarkkina on kooltaan kaksinkertainen Suomeen verrattuna ja tarjoaa Kreatelle johtavana osaamispohjaisena infrarakentajana erinomaisia mahdollisuuksia kasvuun. Ruotsin markkinan odotetaan edelleen kasvavan lähivuosina Suomen markkinaa nopeammin.

Tarjoustoiminnassamme olemme tehneet entistä huolellisempaa arviointia ja pyrkineet minimoimaan projektien riskit tilanteessa, jossa kustannustaso on noussut ja näkyvyys ollut heikkoa. Riskikartoitusten avulla pyrimme huomioimaan kustannusvaikutukset niin tarjoustoiminnassa kuin projektien toteutuksissa. Korkean tilauskantamme ja joustavan kustannusrakenteemme avulla pystymme välttämään tarpeettomia riskejä projektien hankinnassa, mikä puolestaan tukee kannattavuutemme säilymistä hyvällä tasolla. Olemme myös jatkaneet toimintamme kannattavuuden suojaamista muun muassa indeksiehtojen, ennakko-ostojen sekä tilaajien ja alihankkijoiden kanssa käytävien hintaneuvotteluiden avulla.

Kustannustason syklisyydestä huolimatta markkinassa on vakautumisen merkkejä, ja näkyvyys pidemmälle on parantunut. Markkina on niin sanotusti opetellut, ja on löydetty uusia keinoja valmistaa sekä hankkia tuotteita ja materiaaleja. Lisääntyneen tarjonnan myötä rakennusmateriaalien kustannusten nousu on hidastunut, ja joissakin tuotealueissa on nähty jopa hienoista hintojen laskua.

Vaikka valtion infrarakentamisen budjettiin on odotettavissa hienoista laskua, näyttää teollisten investointien jatkuminen toistaiseksi kohtuullisen virkeältä. Lisäksi pidemmällä tähtäimellä siirtymä vaihtoehtoisiin energialähteisiin luo tekemisen ja kehittymisen paikkoja myös infrarakentamisen markkinaan. Teknisesti entisestään vahvistunut organisaatiomme ja tasaisesti kehittynyt tilauskantamme tukevat tavoitettamme pysyä strategiamme mukaisella kannattavalla kasvu-uralla myös kuluvana vuonna.”

Tulosohjeistus vuodelle 2022 (julkaistu 26.1.2022)

Kreate arvioi, että sen liikevaihto (2021: 237,6 miljoonaa euroa) ja EBITA (2021: 10,5 miljoonaa euroa) kasvavat verrattuna vuoteen 2021.

Ohjeistuksen perusteet:

Kreaten vahva tilauskanta, erikoistuminen vaativaan rakentamiseen sekä vakaa infrarakentamisen markkina tukevat yhtiön strategista kasvuennustetta.

Kreate Groupin taloudellinen tiedottaminen

Kreate Group Oyj julkaisee taloudelliset tiedotteet vuonna 2022 seuraavasti:

 • osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2022: 26.10.2022

Webcast-tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle

Suora webcast-lähetys analyytikoille ja medialle järjestetään tänään 27.7.2022 klo 11.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Timo Vikström ja talousjohtaja Mikko Laine. Suomenkielistä webcast-lähetystä voi seurata suorana osoitteessa https://kreate.videosync.fi/q2-2022-tulosjulkistus. Webcastista tehty tallenne tulee myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://kreate.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-raportit/raportit-ja-esitykset/ sekä englanninkielinen tiivistelmä osoitteeseen https://kreate.fi/en/investor/releases-and-reports/reports/

Kreate Group Oyj
Kirsi-Marjut Dickman
Viestintäpäällikkö

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, kreate.fi

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Kreate Group Oyj

Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli noin 238 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 400 henkilöä. Kreate Group on listattu Nasdaq Helsinkiin.

Liitteet