Kreate Group Oyj, Tilinpäätöstiedote 2021, 26.1.2022 klo 08.30 

Tämä tiedote on tiivistelmä Kreate Groupin vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteesta. Kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedote on tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://kreate.fi/sijoittajille/.

Kreaten tilinpäätöstiedote: tilauskanta korkealla tasolla – liikevaihto ja liiketulos vahvat

Loka–joulukuu lyhyesti  

 • Tilauskanta oli 202,8 (134,9) miljoonaa euroa
 • Liikevaihto nousi vertailukaudesta ja oli 75,8 (62,0) miljoonaa euroa
 • Käyttökate oli 4,1 (3,1) miljoonaa euroa eli 5,4 (5,0) prosenttia liikevaihdosta 
 • EBITA oli 3,1 (2,3) miljoonaa euroa eli 4,1 (3,8) prosenttia liikevaihdosta 
 • Osakekohtainen tulos oli 0,28 (0,07) euroa
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 7,7 (7,2) miljoonaa euroa
 • Korollinen nettovelka oli 20,9 (27,9) miljoonaa euroa 

 Tammi–joulukuu lyhyesti 

 • Kreate Group Oyj listautui Nasdaq Helsinkiin ja sai yli 18 600 uutta osakkeenomistajaa. Kaupankäynti Kreaten osakkeilla alkoi Nasdaq Helsinki Oy:n pre-listalla 19.2.2021 ja pörssilistalla 23.2.2021 
 • Liikevaihto nousi hieman vertailukaudesta ollen 237,6 (235,3) miljoonaa euroa 
 • Käyttökate oli 14,2 (14,0) miljoonaa euroa eli 6,0 (6,0) prosenttia liikevaihdosta 
 • EBITA oli 10,5 (10,5) miljoonaa euroa eli 4,4 (4,5) prosenttia liikevaihdosta
 • Yhtiön listautumisantikulut olivat 2,3 miljoonaa euroa. Näistä 0,9 miljoonaa euroa rasittaa katsauskauden tulosta ennen veroja. 
 • Listautumiskuluilla oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,90 euroa
 • Osakekohtainen tulos oli 0,80 (0,88) euroa
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 4,0 (9,7) miljoonaa euroa
 • Hallitus ehdottaa 29.3.2022 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,45 (0,44) euroa osakkeelta 

Toimintaympäristö vuonna 2022 

Vuonna 2021 rakentamisen kasvu oli odotettua suurempaa ja Rakennusteollisuus arvioi lokakuussa julkaistussa suhdannekatsauksessaan kasvun jatkuvan rakentamisen alalla myös vuonna 2022. Kasvuennuste koko rakentamisen alalle on yhteensä 2,5 prosenttia vuonna 2022. 

Suomen infrarakentamisen markkina on historiallisesti katsottuna kasvanut tasaisesti. Vuonna 2020 markkinan koko oli noin 7 miljardia euroa ja vuonna 2021 kasvuennuste oli prosentin verran. Rakennusteollisuus arvioi infrarakentamisen supistuvan vuonna 2022 prosentin verran kuntien heikentyneen investointikyvyn myötä ja isojen hankkeiden päättyessä samaan aikaan.  

Infrarakentamisen eri segmenttien välillä kehitys vaihtelee normaalista positiiviseen. Erityisesti vähäisen uusasuntotarjonnan vuoksi ennätystasoon noussut asuntorakentaminen sekä toimitilarakentamisen kääntyminen kasvuun tarjoavat piristystä pohjarakentamisen markkinaan vuonna 2022. Lisäksi korjausrakentamisen ja vanhojen rakennusten käyttötarkoitusten muuttamisen kääntyminen kasvuun tulee näkymään infrapuolella erikoispohjarakentamisen markkinassa. Myös infrarakentamisen kannalta tärkeiden teollisuuden investointien arvioidaan kasvavan. Sillanrakentamisen markkinan vahvistuminen jatkuu edelleen. Ratarakentamisen puolella pienempien hankkeiden määrä kasvaa, vaikka suuret ratainvestoinnit eivät vielä näykään ratarakentamisen volyymissa. Kokonaisuudessaan pitkän aikavälin trendi infran vakaasta kasvusta ja pienestä volatiliteetistä on erittäin vahva.     

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman odotetaan tuovan yli hallituskausien ulottuvaa pitkäjänteisyyttä liikenneverkon kehittämiseen, millä on positiivisia vaikutuksia myös infrarakentamisen markkinaan. Suunnitelmaan sisältyvä 12-vuotinen toimenpideohjelma sisältää valtion ja kuntien toimenpiteitä sekä liikennejärjestelmää koskevan valtion rahoitusohjelman. Ongelmallista suunnitelmassa on kuitenkin kuntien kasvava osuus rakentamisen kuluista, mikä voi tarkoittaa pahimmassa tapauksessa sitä, että hankkeita jää toteuttamatta, ja esimerkiksi katu- ja tieverkon sekä rautateiden kunto heikkenee. Lisäksi hallituksen kaavailemat liikennejärjestelmän kehittämiseen ja perusväylänpitoon kohdistuvat leikkaukset vähentäisivät rahoitusta vuosille 2023 ja 2024. Nykyennusteiden mukaan kasvu-uralle päästäisiin tämän jälkeen. 

Rakennusteollisuuden lokakuun suhdannekatsauksessa todetaan teollisuuden ja julkisen sektorin investointien jatkuvan vilkkaana, mutta asuntorakentamisen pohjatöiden vähenevän pitkällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä erityisesti kaupungistumisen, infrarakentamisen korjausvelan sekä julkisen sektorin projektien odotetaan kuitenkin toimivan kysynnän ajureina ja vahvistavan edelleen Kreaten asemaa vaativien projektien rakentajana. Kokonaisuudessaan Kreate näkee niin taito- kuin väylärakentamisen soveltuvan markkinan pysyvän vuonna 2022 vähintään vuoden 2021 tasolla, Kreaten keskittyessä kasvaviin osiin markkinaa. 

Tulosohjeistus vuodelle 2022 

Kreate arvioi, että sen liikevaihto (2021: 237,6 miljoonaa euroa) ja EBITA (2021: 10,5 miljoonaa euroa) kasvavat verrattuna vuoteen 2021.  

Ohjeistuksen perusteet: 

Kreaten vahva tilauskanta, erikoistuminen vaativaan rakentamiseen sekä vakaa infrarakentamisen markkina tukevat yhtiön strategista kasvuennustetta. 

Toimitusjohtaja Timo Vikström: 

”Vuoden viimeisellä neljänneksellä voitettujen projektien ansiosta tilauskantamme pysyi edelleen korkealla tasolla 203 miljoonassa eurossa. Marraskuussa nostimme vuoden 2021 liikevaihtoa koskevaa ohjeistustamme arvioiden liikevaihdon ja EBITAn olevan vuoden 2020 tasolla. Koko vuoden liikevaihtomme kipusikin 237,6 miljoonaan euroon ja liiketuloksemme 10,4 miljoonaan euroon. Sekä liikevaihto että liiketulos nousivat hieman edellisvuotta korkeammalle tasolle, ja suhteellinen kannattavuutemme oli edelleen korkeampi kuin kausiluonteisella infrarakentamisen alalla keskimäärin. Lisäksi viimeinen vuosineljännes oli odotetusti toinen peräkkäinen vuosineljännes, jolla ylitämme vertailukauden.  

Kokonaisuudessaan Kreaten vuosi 2021 oli erittäin onnistunut. Voitimme ne strategisesti tärkeät hankkeet, jotka olimme arvioineet joko tekniseltä haastavuudeltaan tai hankintamalliltaan kilpailukykyämme vahvistaviksi. Merkittävinä megaluokan hankkeina työyhteenliittyminä toteutettavat Kruunusillat ja Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakennustekniset työt sekä Kirjalanlansalmen ja Hessundinsalmen uusiminen tuovat jatkuvuutta yli toimintakausien ja tarjoavat ammattilaisillemme mielenkiintoisia kehittymisen paikkoja. Näiden mittavien hankkeiden lisäksi meillä on käynnissä lukemattomia teknistä erikoisosaamista vaativia hankkeita, jotka lujittavat asemaamme infrarakentamisen erikoisosaajana. Menestystämme projektien kilpailutuksissa tukivat niin henkilöstömme korkea ammattitaito kuin hyvä näkyvyytemme tuleviin hankkeisiin ja suunnitelmien pohjalta tehdyt selkeät tavoitteet. 

Vuoden viimeisellä neljänneksellä Sulkavuoren keskuspuhdistamon rakennusteknisten töiden urakka siirtyi toteutusvaiheeseen ja sitä myöten tilauskantaamme. Vuoden loppupuolella voitimme myös useita pienemmän mittakaavan pohja-, kiertotalous- ja siltahankkeita, jotka kasvattivat tilauskantaamme yli 20 miljoonalla eurolla. 

Lokakuussa avasimme mittavan Vt 5 Nuutilanmäki-Juva-tieosuuden liikenteelle ja marraskuussa paljon kiitosta keränneen Kämärin kolmen puusillan kokonaisuuden Varkaudessa sekä Paciuksenkadunsillan Helsingissä. Joulukuussa avasimme näyttävän Hangon ylikulkusillan liikenteelle lähes neljä kuukautta etuajassa ja alle alkuperäisen kustannusarvion. Hienolta tuntui myös Helsinki-Vantaan lentoaseman T2-allianssin palkitseminen vuoden työmaana, missä Kreatekin vaikutti muutaman vuoden ajan rakentamalla T2 -hankkeen erittäin vaativan kymmenien miljoonien eurojen arvoisen infrakokonaisuuden. Kreaten asemaa infra-alan vastuullisimpien toimijoiden joukossa vahvistettiin edelleen avaamalla uusia kiertotalousalueita ja integroimalla kiertotalous yhä selkeämmin osaksi päivittäistä tekemistä. 

Vuoden aikana nähdyllä rakentamisen kustannustason nousulla oli hyvin rajallinen vaikutus Kreaten liiketoiminnan tulokseen. Onnistuneen tarjouslaskennan, projektinhallinnan ja kustannusmuutosten vaikutuksia vähentävien sopimustoimenpiteiden avulla projektit etenivät suunnitellusti. 

Jatkoimme työtämme henkilöstömme hyvinvoinnin ja organisaatiomme strategisen vahvistamisen hyväksi. Vuoden aikana kehitimme Kreaten työkykyjohtamisen kokonaisuutta erilaisilla hyvinvointivalmennuksilla, esimieskoulutuksilla ja henkilöstökartoituksilla. Viimeisellä neljänneksellä vahvistimme organisaatiotamme erityisesti täydentämällä erikoispohja-, rata- ja siltaosaamistamme. Lisäksi prosessien parantaminen ja digitalisaation hyödyntäminen sekä niihin liittyvät rekrytoinnit onnistuivat hyvin. 

Vuoden 2021 aikana vahvistimme entisestään kilpailukykyämme strategisesti vaativien ja teknisesti haastavien kohteiden toteuttajana. Seuraavaan vuoteen lähdemme erinomaisesta tilanteesta: tilauskantamme on vahva, meillä on hyvä näkyvyys vuoden 2022 hankkeisiin ja ammattitaitoinen organisaatiomme on kovassa iskussa. Näistä asetelmista aiomme hakea kannattavaa kasvua strategiamme mukaisesti myös vuonna 2022.” 

Avainluvut 

Miljoonaa euroa 

10–12/2021 

10–12/2020 

1–12/2021 

1–12/2020 

Tilauskanta 

 

 

202,8 

134,9 

Liikevaihto 

75,8 

62,0 

237,6 

235,3 

Liikevaihdon muutos ed. vuoteen, % 

22,3 

-14,0 

1,0 

6,4 

Käyttökate 

4,1 

3,1 

14,2 

14,0 

Käyttökate-% 

5,4 

5,0 

6,0 

6,0 

EBITA 

3,1 

2,3 

10,5 

10,5 

EBITA-% 

4,1 

3,8 

4,4 

4,5 

Liiketulos 

3,0 

2,3 

10,4 

10,4 

Liiketulos-% 

4,0 

3,7 

4,4 

4,4 

Kauden tulos 

2,4 

1,8 

6,9 

7,8 

 

 

  

  

  

Sijoitettu pääoma 

 

 

62,0 

54,5 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 

 

 

17,8 

19,2 

Oman pääoman tuotto, % 

 

 

20,4 

24,7 

Operatiiviset nettoinvestoinnit 

-1,5 

-1,7 

-4,9 

-4,6 

Operatiivinen vapaa kassavirta 

7,7 

7,2 

4,0 

9,7 

Nettokäyttöpääoma 

 

 

-0,0 

-5,4 

Nettovelka 

 

 

20,9 

27,9 

Nettovelka/käyttökate, liukuva 12kk 

 

 

1,5 

2,0 

Omavaraisuusaste, % 

 

 

38,6 

26,3 

 

 

  

  

  

Osakekohtainen tulos, € 

0,28 

0,07 

0,80 

0,88 

Listautumiskuluilla oikaistu osakekohtainen tulos, € 

 

  

0,90 

 

Osakekohtainen osinko, € 

 

 

0,45* 

0,44 

 

 

 

 

  

Henkilöstö kauden lopussa 

 

 

385 

383 

Henkilöstö keskimäärin 

389 

390 

392 

407 

*) Hallituksen esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle 

Webcast-tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle 

Suora webcast-lähetys analyytikoille ja medialle järjestetään tänään 26.1.2022 klo 11.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Timo Vikström ja talousjohtaja Mikko Laine. Suomenkielistä webcast-lähetystä voi seurata suorana osoitteessa https://kreate.videosync.fi/2021-tulosjulkistus. Webcastista tehty tallenne tulee myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://kreate.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-raportit/raportit-ja-esitykset/ sekä englanninkielinen tiivistelmä osoitteeseen https://kreate.fi/en/investor/releases-and-reports/reports/.   

Kreate Groupin taloudellinen tiedottaminen 

Kreate Group Oyj julkaisee vuoden 2022 taloudelliset tiedotteet seuraavasti: 

 • osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2022: 27.4.2022 
 • puolivuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2022: 27.7.2022 
 • osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2022: 26.10.2022 

Hallituksen esitys jakokelpoisten varojen käytöstä  

Emoyhtiö Kreate Group Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 30 289 500,36 euroa. Hallitus ehdottaa 29.3.2022 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,45 euroa osakkeelta. Loput voitonjakokelpoisista varoista jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Voitonjakoehdotuksen tekopäivänä 25.1.2022 yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oli 8 894 772 osaketta, mitä vastaava osingon kokonaismäärä on 4 002 647,40 euroa. 

Kreate Group Oyj
Kirsi-Marjut Dickman
Viestintäpäällikkö

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja kreate.fi

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Kreate Group Oyj

Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 238 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 400 henkilöä. Kreate Group on listattu Nasdaq Helsinkiin.

Liitteet