Kreate Group Oyj             Tilinpäätöstiedote 2022           31.1.2023 klo 08.30 

Tämä tiedote on tiivistelmä Kreate Groupin vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteesta. Kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedote on tämän tiedotteen liitteenä sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://kreate.fi/sijoittajille/.

Kreaten tilinpäätöstiedote: Vahva suoritus haastavassa toimintaympäristössä

Loka–joulukuu lyhyesti                                                                 

 • Tilauskanta oli 306,9 (202,8) miljoonaa euroa
 • Liikevaihto nousi vertailukaudesta ja oli 83,1 (75,8) miljoonaa euroa
 • Liikevaihdon muutos edelliseen vuoteen oli 9,6 % (22,3 %)
 • Käyttökate oli 3,8 (4,1) miljoonaa euroa eli 4,5 (5,4) prosenttia liikevaihdosta
 • EBITA oli 2,3 (3,1) miljoonaa euroa eli 2,8 (4,1) prosenttia liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos oli 0,14 (0,28) euroa
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 15,2 (7,7) miljoonaa euroa
 • Korollinen nettovelka oli 33,4 (20,9) miljoonaa euroa

Tammi–joulukuu lyhyesti

 • Liikevaihto nousi hieman vertailukaudesta ollen 273,9 (237,6) miljoonaa euroa
 • Liikevaihdon muutos edelliseen vuoteen oli 15,3 % (1,0 %)
 • Käyttökate oli 13,6 (14,2) miljoonaa euroa eli 5,0 (6,0) prosenttia liikevaihdosta
 • EBITA oli 8,8 (10,5) miljoonaa euroa eli 3,2 (4,4) prosenttia liikevaihdosta
 • Osakekohtainen tulos oli 0,64 (0,80) euroa
 • Operatiivinen vapaa kassavirta oli 3,5 (4,0) miljoonaa euroa
 • Hallitus ehdottaa 29.3.2023 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2022 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 0,46 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kahdessa 0,23 euron erässä, joista ensimmäinen erä on huhtikuussa 2023 ja toinen lokakuussa 2023.

Toimintaympäristön kehitys

Nousujohteisesti käynnistyneen alkuvuoden sekä yritysten vuoden 2021 lopussa vahvistuneiden tilauskantojen siivittämänä rakentaminen kasvoi Suomessa vuonna 2022 ennusteiden mukaisesti kaksi prosenttia infrarakentamisen kääntyessä hienoiseen laskuun. Kasvua hidastivat toiselta vuosineljännekseltä lähtien Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan vaikutukset sekä nopeasti korkeaksi noussut inflaatio ja korkojen nousu. Toimintaympäristömuutosten ja heikentyneiden näkymien myötä rakentamisen arvioidaankin kääntyvän laskuun vuona 2023. Rakennusmarkkinoiden tutkimusyhtiö Forecon ennustaa rakentamisen määrän putoavan alkaneena vuonna noin viisi prosenttia, kun Rakennusteollisuuden lokakuun suhdannekatsauksessa laskun arvioitiin olevan kaksi prosenttia.

Laskuun vaikuttavat erityisesti asuntorakentamisen hidastuminen, infrainvestointien lykkääntyminen sekä valtion ja kuntien heikentynyt talous. Sekä Suomessa että Ruotsissa rakennusinvestoinnit ovat pitkään olleet korkeammalla tasolla muuhun Eurooppaan verrattuna, ja esimerkiksi asuntorakentamisen 10 prosentin arvioitu lasku Suomessa vuonna 2023 palauttaa sen lähelle pidempiaikaista normaalitasoa. Vuoden 2022 toisen vuosipuoliskon alusta rakennuslupien, tarjouspyyntöjen ja tilausten määrä on laskenut, mikä tukee arvioita rakentamisen ja erityisesti asuntorakentamisen määrän laskusta vuonna 2023.

Toimintaympäristössä tapahtuvien nopeidenkin muutosten myötä pitkän aikavälin ennustettavuus infrarakentamisessa on haastavaa ja eri infrasegmenttien välillä kehitys saattaa vaihdella negatiivisesta positiiviseen. Asuntorakentamisen ennustettu vähentyminen heijastuu erityisesti pohjarakentamisen markkinaan, mutta toisaalta kasvuodotuksilla ladatun korjausrakentamisen odotetaan vastaavasti piristävän pohja- ja erikoispohjarakentamisen markkinaa. Myös monien suunniteltujen teollisuusinvestointien mahdollinen käynnistyminen alkaneena vuonna tasapainottaa lievästi laskusuhdanteiseksi arvioitua infrarakentamisen markkinaa. Ratarakentamisen puolella pienempien hankkeiden määrä on kasvanut vuonna 2022 ja Kreatelle soveltuvan ratarakentamisen markkinan odotetaan pysyvän lähellä katsauskauden tasoa tai jopa nousevan vuonna 2023. Rakennusteollisuuden vuodelle 2023 arvioimasta infrarakentamisen laskusta huolimatta on Suomessa pitkän aikavälin trendi infran osalta vakaasta kasvusta ja pienestä volatiliteetistä vahva.

Ruotsin inframarkkina jatkaa myötätuulessa heikentyvästä kokonaisvolyymista huolimatta ja erityisesti Kreatelle soveltuva ja erityisosaamista vaativa kallio- ja betonirakentamisen markkina jatkuu lähivuodet erittäin vahvana.

Julkisella puolella vielä alkuvuonna valtio ja suurimmat kaupungit käynnistivät infrarakentamisen markkinassa hankkeita aiempien vuosien tapaan, mutta hallituksen liikenne- ja viestintäministeriön budjettiin tekemät leikkaukset kohdistuivat isojen liikennehankkeiden investointeihin jo vuonna 2022. Lisäksi valtion teettämien hankkeiden aikataulutushaasteet ovat luoneet painetta rakennusyritysten omaan toiminnansuunnitteluun. Leikkausten vaikutus kokonaismarkkinaan on kuitenkin rajallinen, sillä valtion osuus on noin 20 prosenttia koko infrarakentamisen markkinasta.

Heikentyneestä valtion taloudesta ja infrarakentamisen lyhyen aikavälin heikosta näkyvyydestä huolimatta valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman odotetaan edelleen tuovan yli hallituskausien ulottuvaa pitkäjänteisyyttä liikenneverkon kehittämiseen. Kuntien kasvava osuus rakentamisen kuluista on kuitenkin ongelmallista, sillä hankkeita voi jäädä toteuttamatta, mikä heikentäisi esimerkiksi katu- ja tieverkon sekä rauta- ja kevytraitioteiden kuntoa entisestään. Hidastuva talouskasvu ei tue rakentamistarpeiden nopeaa kasvua ja korjausvelan pienentämistä. Rakentamisen alalla ollaan valmiita toimimaan edelleen talouskasvun veturina, mutta rakentamisen kysyntään vaikuttaa paljon myös rakentamisen osapuolten uudistumiskyky ja valtion talouden kestokyky.

Teollisuus jatkoi valmistelujaan tulevien suurinvestointien toteuttamiseksi ja useita teollisuuden merkittäviä investointeja oli jo siirtynyt kuluneen vuoden aikana toteutusvaiheeseen kasvattaen vuoden 2022 teollisuusinvestoinnit 20 prosenttia aiempaa vuotta korkeammiksi. EK:n viimeisimmän investointitiedustelun mukaan teollisuusinvestointien odotetaan kasvavan kuluvana vuonna seitsemän prosenttia ja nousevan 9,6 miljardiin euroon. Metsä-, energia- ja kaivosteollisuus sekä erilaiset vihreään siirtymään liittyvät hankkeet pitävät infrarakentamisen volyymin korkealla ja tuovat jatkuvuutta sen markkinaan.

Julkisen sektorin mahdolliset elvytystoimet sekä siirtyminen fossiilisista raaka-aineista kohti uusiutuvan energian vaihtoehtoja luo markkinaa ja mahdollisuuksia myös infratoimijoille. Lähitulevaisuudessa leikkauksien kohteeksi joutuvat infrahankkeet käynnistynevät pidemmällä aikavälillä korjausvelan kasvaessa entisestään. Kaupungistumisen, infrarakentamisen korjausvelan sekä julkisen sektorin projektien odotetaan edelleen toimivan kysynnän ajureina.

Kreate on strategiassaan valinnut liiketoiminnoikseen sellaisia infran taito- ja väylärakentamisen osa-alueita, jotka megatrendien mukaisesti ovat pitkän aikavälin kasvusuuntia. Erikoistuminen vaativaan ja monipuoliseen infraan kantaa markkinassa merkittävästi paremmin yli syklien ja suvantovaiheiden kuin perusinfran rakentamiseen keskittyminen. Myös Kreaten laajentuminen Ruotsiin, Suomea kaksi kertaa isompaan inframarkkinaan, tarjoaa kasvumahdollisuuksia muun muassa Suur-Tukholman alueen teknisesti vaativissa infrarakentamisen hankkeissa.

Kokonaisuudessaan Kreate näkee taito- ja väylärakentamisen vaativaan infrarakentamisen soveltuvan markkinan laskevan hieman vuonna 2023 verrattuna vuoden 2022 tasoon.

Avainluvut

Miljoonaa euroa

10–12/2022

10–12/2021

1–12/2022

1–12/2021

Tilauskanta

 

 

306,9

202,8

Liikevaihto

83,1

75,8

273,9

237,6

Liikevaihdon muutos ed. vuoteen, %

9,6

22,3

15,3

1,0

Käyttökate

3,8

4,1

13,6

14,2

Käyttökate-%

4,5

5,4

5,0

6,0

EBITA

2,3

3,1

8,8

10,5

EBITA-%

2,8

4,1

3,2

4,4

Liiketulos

2,3

3,0

8,6

10,4

Liiketulos-%

2,8

4,0

3,2

4,4

Kauden tulos

1,3

2,4

5,6

6,9

 

 

 

 

 

Sijoitettu pääoma

 

 

75,9

62,0

Sijoitetun pääoman tuotto, %

 

 

12,5

17,8

Oman pääoman tuotto, %

 

 

13,8

20,4

Operatiiviset nettoinvestoinnit

-0,5

-1,5

-4,2

-4,9

Operatiivinen vapaa kassavirta

15,2

7,7

3,5

4,0

Nettokäyttöpääoma

 

 

4,7

-0,0

Nettovelka

 

 

33,4

20,9

Nettovelka/käyttökate, liukuva 12kk

 

 

2,5

1,5

Nettovelka/käyttökate, liukuva 12 kk pro forma**

 

 

2,4

 

Omavaraisuusaste, %

 

 

31,6

38,6

 

 

 

 

 

Osakekohtainen tulos, laimennettu €

0,14

0,28

0,63

0,80

Osakekohtainen tulos, laimentamaton €

0,14

0,28

0,64

0,80

Listautumiskuluilla oikaistu osakekohtainen tulos, €

 

 

 

0,90

Osakekohtainen osinko, €

 

 

0,46*

0,45

 

 

 

 

 

Henkilöstö kauden lopussa

 

 

447

385

Henkilöstö keskimäärin

449

389

416

392

*) Hallituksen esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle

**) Pro forma sisältää yrityskaupassa hankitun kohteen käyttökatteen ajalta 1.1.-31.8.2022

Toimitusjohtaja Timo Vikström:

”Rakennusala on kohdannut jo kolmannen kriisin kahden vuoden aikana. Ensimmäinen kriisi iski keväällä 2020, kun maailmanlaajuinen koronapandemia kuritti äkillisesti taloutta sekä rakennustyömaiden toimintaa erilaisten rajoitusten muodossa. Nopealla reagoinnilla ja toiminnan kehittämisellä rakennusala selvisi koronapandemian vaikutuksista suhteellisen nopeasti päästen hyvään kasvuvauhtiin loppuvuodesta 2021. Helmikuussa 2022 oli jo uuden kriisin aika, kun Venäjän Ukrainaan aloittama hyökkäyssota aiheutti äkillisen ongelman rakennusmateriaalien saatavuudessa sekä ennennäkemättömän nousun ja vaihtelun rakentamiseen liittyvissä kustannuksissa. Kun vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla oli nähtävissä vakautumisen merkkejä rakennusmateriaalien hintavaihtelussa, oli vuorossa energiapulan vauhdittama inflaatio ja talouden taantuma.

Kun katsoo taaksepäin maailmantilanteen nopeita muutoksia ja tapahtumia kahtena edellisenä vuotena, on Kreate onnistunut säilyttämään toimintakykynsä hyvin ja keskittymään yhtiön strategiseen vahvistamiseen. Loppuvuonna 2022 selvästi hiljentyneestä tarjoustoiminnasta huolimatta vuoden 2022 tilauskantamme on historiallisen korkealla 306,9 miljoonassa eurossa. Ilahduttavaa on myös se, että olemme onnistuneet voittamaan tilauskantaamme entistä enemmän strategisesti tärkeitä vaativan infrarakentamisen hankkeita. Vuoden 2022 liikevaihtomme kipusi ennätykselliseen 273,9 miljoonaan euroon hieman ennustettamme korkeammalle ja liiketulos (EBITA) oli syksyllä ennustamassamme haarukassa päätyen 8,8 miljoonaan euroon. Kannattavuuttamme heikensi vuoden aikana laajuudeltaan ja kestoltaan odottamaton kustannusinflaatio ja maailmantilanteen myllerrykset. Kreaten historiasta tuttu projektien tarjous- ja toteutusvaiheen projektinhallinta-aste pysyi kuitenkin korkeana ja rajasi kustannusnousun vaikutusta tulokseemme.

Toimintaympäristön muutoksista huolimatta Kreaten vuosi 2022 oli vahva ja edistimme strategiaamme systemaattisesti: olemme mukana useissa infrarakentamisen kärkihankkeissa, kasvatimme ratarakentamisen liiketoimintaamme uusilla aluevaltauksilla, laajensimme toimintaamme kaksi kertaa Suomen inframarkkinaa suurempaan Ruotsiin sekä vahvistimme organisaatiotamme useilla uusilla osaajilla. Aloitimme ja saimme valmiiksi vuoden aikana myös monia teknistä erikoisosaamista vaativia hankkeita, joista harvinaislaatuisin lienee Lillholmenin aikataulussaan valmistunut läppäsilta sekä puoli vuotta etuajassa tilaajalle luovutettu E18 Turun kehätien toisen vaiheen hanke. Samaan aikaan suuren kokoluokan hankkeet, kuten Kruunusillat, Sulkavuoren keskuspuhdistamo sekä Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen rakentaminen tuovat jatkuvuutta myös tuleville vuosille.

Viimeisellä vuosineljänneksellä tilauskantaamme vahvistivat Keskon kanssa solmittu merkittävä sopimus Onniselle ja K-Autolle rakennettavan logistiikkakeskuksen maarakennus- ja perustusurakasta sekä Ruotsin tytäryhtiömme voittama kahdeksan miljoonan euron arvoinen tunneliurakka Länsi-Ruotsissa. Lisäksi vuoden lopussa allekirjoitimme 10 miljoonan euron arvoisen sopimuksen Karjalan rataan kuuluvan Syrjäsalmen ratasillan rakentamisesta. Monipuolisessa siltahankkeessa yhdistyy meidän strategisesti tärkeä osaamisemme silta- ja erikoispohjarakentamisen markkinajohtajuuden ja vahvistuneen rataosaamisen muodossa.

Tästä muutosten vuodesta 2022 jää tärkeimpänä mieleen se, kuinka onnistuneesti vahvistimme teknistä erikoisosaamistamme ja organisaatiotamme sekä laajensimme toimintaamme uusiin liiketoimintoihin ja maantieteellisille alueille. Tämä on vaatinut meiltä kaikilta paljon työtä ja itsensä likoon laittamista. Olen äärettömän ylpeä henkilöstöstämme, jonka korkea ammattitaito ja sitoutuminen yhteiseen menestykseen on mahdollistanut hyvän suoriutumisemme tiukentuneessa kilpailutilanteessa ja alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Seuraavaan vuoteen lähdemme hyvistä lähtökohdista huolimatta heikosta inframarkkinan näkyvyydestä: tilauskantamme on vahva, olemme tehneet strategisia valintoja tulevaisuuden kasvun varmistamiseksi ja ammattitaitoinen organisaatiomme on entistä kovemmassa iskussa.”

Tulosohjeistus vuodelle 2023

Kreate arvioi, että sen liikevaihto on vuoden 2022 tasolla (2022: 273,9 miljoonaa euroa) ja EBITA (2022: 8,8 miljoonaa euroa) kasvaa vuoteen 2022 verrattuna.

Ohjeistuksen perusteet:

Kreaten korkea tilauskanta vuoden 2023 alussa tukee liikevaihdon positiivista kehitystä, mutta yleinen taloudellinen tilanne voi vaikuttaa uuden tilauskannan kertymiseen vuoden aikana. Tilauskannan lisäksi Kreaten erikoistuminen vaativaan rakentamiseen sekä vakaa infrarakentamisen markkina tukevat EBITA:n kasvua vuonna 2023.

Kreate Groupin taloudellinen tiedottaminen

Kreate Group Oyj julkaisee vuoden 2023 taloudelliset tiedotteet seuraavasti:

 • osavuosikatsaus, tammi-maaliskuu 2023: 28.4.2023
 • puolivuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2023: 19.7.2023
 • osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2023: 25.10.2023

Webcast-tiedotustilaisuus analyytikoille ja medialle

Suora webcast-lähetys analyytikoille ja medialle järjestetään tänään 31.1.2023 klo 11.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Tilaisuudessa esiintyvät toimitusjohtaja Timo Vikström ja talousjohtaja Mikko Laine. Suomenkielistä webcast-lähetystä voi seurata suorana osoitteessa https://kreate.videosync.fi/q4-2022-results. Webcastista tehty tallenne tulee myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://kreate.fi/sijoittajille/tiedotteet-ja-raportit/raportit-ja-esitykset/ sekä englanninkielinen tiivistelmä osoitteeseen https://kreate.fi/en/investor/releases-and-reports/reports/

Kreate Group Oyj
Kirsi-Marjut Dickman
Viestintäpäällikkö

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, kreate.fi

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta Kreate Group Oyj

Kreate Group on Suomen johtavia infrarakentajia. Yhtiö tarjoaa ratkaisuja siltoihin, teihin ja ratoihin, ympäristö- ja pohjarakentamiseen, kiertotalouteen sekä geoteknisiin tarpeisiin. Vaativien kohteiden erikoisosaaja panostaa kokonaisvaltaiseen laatuun ja kustannustehokkuuteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli noin 274 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää yli 450 henkilöä. Kreate Group on listattu Nasdaq Helsinkiin.

Liitteet